Phương trình điện li Fe(NO3)3

Viết phương trình điện li Fe(NO3)3 được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li muối Fe(NO3)3, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li Ba(NO3)2 cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan Fe(NO3)3 điện li. Mời các bạn tham khảo. 

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Phương trình điện li của Fe(NO3)3

Fe(NO3)3 → Fe3+ + 3NO3

2. Fe(NO3)3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,..

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Ca(NO3)2,  

Hầu hết các muối: Ca(NO3)2, NaCl, KCl, Fe(NO3)3, ....

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→)

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH

B. H2SO3

C. Fe(NO3)3

D. Mg(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Dãy các chất điện li mạnh?

A. Ca(NO3)2, Fe(NO3)3, CH3COOK, NaCl.

B. CuCl2, CH3COOK, HNO3, NH4OH.

C. KCl, HCOOH, HCl, Ba(OH)2.

D. Fe(NO3)3, HF, H2SO4, H2CO3.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy các chất điện li mạnh là: Ca(NO3)2, Fe(NO3)3, CH3COOK, NaCl.

Ca(NO3)2 → Ca2+ + 2NO3

Fe(NO3)3→ Fe3+ + 3NO3

CH3COOK → CH3COO + K+

NaCl → Na+ + Cl

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. Fe(NO3)3

B. C12H22O11

C. CH3COONa

D. Ba(OH)2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Dãy các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là

A. Fe2+, Ag+, NO3-, Cl-.

B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

C. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

D. Ag+, Mg2+, NO3-, Br- .

Xem đáp án
Đáp án C

Dãy các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

Câu 5. Cho 10,0 ml dung dịch NaOH 0,1M vào cốc đựng 15,0 ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch tạo thành sẽ làm cho

A. phenolphtalein không màu chuyển thành màu đỏ.

B. phenolphtalein không màu chuyển thành màu xanh.

C. giấy quỳ tím hóa đỏ.

D. giấy quỳ tím không chuyển màu.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Dãy nào sau đây gồm các muối axit?

A. NaHSO4, NaHSO3, K2HPO3, KHCO3.

B. KHS, NaHS, KH2PO3, NaH2PO4.

C. NaHS, KHS, Na2HPO3, Na2HPO4.

D. NaHCO3, KHSO3, KH2PO2, NaH2PO4.

Xem đáp án
Đáp án B

Dãy nào sau đây gồm các muối axit là:KHS, NaHS, KH2PO3, NaH2PO4.

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Viết phương trình điện li Fe(NO3)3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 11.026
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm