Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phương trình oxi hóa khử, phản ứng giữa mg và axit HNO3 loãng, thu được sản phẩm khí màu nâu đỏ nito đioxit NO2. Dưới tài liệu sẽ hướng dẫn các bạn cân bằng một cách nhanh và chính xác nhất.

>> Mời các bạn tham khảo một số phương trình liên quan:

1. Phương trình phản ứng Mg tác dụng HNO3 đặc

Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Cách cân bằng phương trình phản ứng

Mg + HNO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow}Mg(NO3)2 + NO2↑ + H2O

Cân bằng electron phương trình phản ứng Mg tác dụng HNO3

Phương trình hóa học: Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2↑+ 2H2O

2. Điều kiện phản ứng Mg tác dụng với dung dịch HNO3 đặc

Nhiệt độ thường

3. Cách tiến hành phản ứng cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3 đặc

Cho vào ống nghiệm 1,2 lá magie, nhỏ từ từ vừa đủ dung dịch HNO3 đặc

4. Hiện tượng Hóa học xảy ra giữa phản ứng Mg HNO3 đặc

Lá  magie Mg tan dần trong dung dịch axit HNO3đặc và sinh ra khí có màu nâu đỏ

5. Thông tin thêm: Axit nitric đặc tác dụng với kim loại

Axit nitric tác dụng với kim loại trừ Au và Pt tạo muối và nhiều sản phẩm oxi hóa khác nhau như NO2, NO, N2O ,N2, NH4NO3

Sản phẩm khử của N+5 sinh ra tùy thuộc vào độ mạnh yếu của kim loại và nồng độ của dung dịch axit, thông thường thì:

Dung dịch HNO3 đặc tác dụng với kim loại → NO2;

Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với kim loại khử yếu (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;

Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,...) thì N bị khử xuống mức

càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

Cách phân biệt các khí sản phẩm sinh ra

  • N2O là khí gây cười
  • N2 không duy trì sự sống, sự cháy
  • NO2 có màu nâu đỏ
  • NO khí không màu nhưng bị oxit hóa thành NO2 màu nâu đỏ

NH4NO3 không sinh ra ở dạng khí, khi cho kiềm vào kim loại thấy có mùi khai amoniac NH3

NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O

6. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư). Sau phản ứng sinh ra V lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít

B. 13,44 lít

C. 3,36 lít

D. 10,08 lít

Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình phản ứng hóa học

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

nFe= 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nNO2 = 3nFe=0,1 x 0,3= 0,3 mol

→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

Câu 2. Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 loãng, không thấy có khí thoát ra. Kết luận nào sao đây là đúng:

A. Al không phản ứng với dung dịch HNO3 loãng

B. Al bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 loãng

C. Al phản ứng với HNO3 tạo ra muối amoni

D. Cả A và B đều đúng

Xem đáp án
Đáp án C 

Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 loãng, không thấy có khí thoát ra vì Al phản ứng với HNO3 tạo ra muối amoni.

Phương trình phản ưng minh họa

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3+ 9H2O

Câu 3. Hiện tượng nào xảy ra khi cho mảnh đồng kim loại vào dd HNO3 loãng

A. không có hiện tượng gì

B. dung dịch có màu xanh, H2 bay ra

C. dung dịch có màu xanh, có khí màu nâu bay ra

D. dung dịch có màu xanh, có khí không màu bay ra, bị hoá nâu trong không khí.

Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình hóa học xảy ra

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

dung dịch có màu xanh, có khí không màu bay ra, bị hoá nâu trong không khí.

Câu 4. Hòa tan 38,4 gam Cu vào dd HNO3 loãng dư, thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V:

A. 13,44

B. 8,96

C. 4,48

D. 17,92

Xem đáp án
Đáp án B 

Sử dụng bảo toàn e: nNO = 38,4/64.2/3 = 0,4 mol

=> V = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 5. Tiến hành thí nghiệm sau: thả một mẩu natri vào dung dịch chứa MgSO4.

Hiện tượng xảy ra được dự đoán như sau :

(a) Mẩu natri chìm xuống đáy dung dịch

(b) Kim loại magie màu trắng bạc thoát ra, lắng xuống đáy ống nghiệm.

(c) Dung dịch vẫn trong suốt.

(d) Có khí thoát ra.

Trong các hiện tượng trên, số hiện tượng xảy ra đúng như dự đoán là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Xem đáp án
Đáp án D

Hiện tượng phản ứng xảy ra: Mẩu Na phản ứng với nước, tan dần, có khí không màu thoát ra, dần dần xuất hiện kết tủa trắng.

Phương trình hóa học xảy ra

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓trắng + Na2SO4

Câu 6. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

A. Giấy quỳ tím

B. Zn

C. Al

D. BaCO3

Xem đáp án
Đáp án D

Nếu chúng ta sử dụng quỳ tím chỉ có thể nhận biết được dung dịch NaOH

Dùng Zn, Al: không nhận biết được.

Dùng thuốc thử BaCO3

Cho BaCO3 lần lượt vào các dung dịch đã được đánh số thứ tự.

Dung dịch KOH không có hiện tượng

Dung dịch HCl có khí bay lên

Dung dịch H2SO4: có khí bay lên và kết tủa trắng

Phương trình phản ứng hóa học

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

BaCO3 + H2SO4 → BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

Câu 7. Một mẫu nước cứng có chứa thành phần các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Mẫu nước trên thuộc loại

A. nước cứng toàn phần.

B. nước cứng vĩnh cửu.

C. nước cứng tạm thời.

D. nước mềm.

Xem đáp án
Đáp án A

Nước cứng toàn phần là nước chứa Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42-, HCO3- .

Câu 8. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau:

Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 6,72 lít H2.

Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí . Biết các thể tích khí đều đo ở đktc, giá trị của V là

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 5,6 lít.

Xem đáp án
Đáp án C

Phần 1: nH2= 0,3 mol

Bảo toàn e: ne cho = ne nhận = 2.nH2 = 0,6 mol

Vì số mol của Mg và Al ở 2 phần bằng nhau và Mg, Al phản ứng với HCl hay với HNO3 đều có số oxi hóa như nhau

=> ne cho (phần 2) = ne cho (phần 1) = 0,6mol

Phần 2: khí không màu, hóa nâu trong không khí là NO

Bảo toàn e: ne cho (phần 2) = 3.nNO => nNO = 0,6/3 = 0,2 mol

=> VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 9. Phát biểu nào sau đây  khi nhắc đến các loại nước là đúng?

Nước chứa ít Ca2+, Mg2+ hay không có chứa 2 loại ion này là nước mềm.

Nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ là nước cứng.

Nước cứng có chứa đồng thời các ion HCO3-, SO42-, Cl- là nước cứng toàn phần.

Nước có chứa Cl- hay SO42- hoặc cả 2 loại ion này là nước cứng tạm thời.

Xem đáp án
Đáp án A

A. Nước chứa ít Ca2+, Mg2+ hay không có chứa 2 loại ion này là nước mềm. => Đúng.

B. Nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ là nước cứng. => Đúng

C. Nước cứng có chứa đồng thời các ion HCO3-, SO42-, Cl- là nước cứng toàn phần. => Đúng

D. Nước có chứa Cl- hay SO42- hoặc cả 2 loại ion này là nước cứng tạm thời= Sai. Nước cứng tạm thời chứa anion HCO3- .

Câu 10. Có các chất sau: NaNO3, Ca(OH)2, K2CO3, HCl . Cặp chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời :

A. NaNO3 và Ca(OH)2

B. Ca(OH)2 và K2CO3

C. Na2CO3 và HCl

D. NaNO3 và HCl

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 11. Dung dịch X gồm 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,2 mol Cl- và 0,4 mol NO3- . Thêm từ từ dung dịch Na2CO3 1M và dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch Na2CO3 tối thiểu đã sử dụng là

A. 300ml

B. 250ml

C. 200ml

D. 150ml

Xem đáp án
Đáp án A

Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Mg2+, Ba2+, Ca2+;

Áp dụng bảo toàn ion dung dịch X ta có: 2x + 2y + 2z = 0,2 + 0,4;

x + y + z = 0,3;

để thu được kết tủa là lớn nhất: thì số mol Na2CO3 = x + y + z = 0,3;

Thể tích Na2CO3 cần dùng là: V = 0,3/1 = 0,3 lít = 350 ml

Câu 12. Cho Ag vào 100ml dung dịch Mg(NO3)2 0,5M. Thêm tiếp vào hổn hợp 150 ml dung dịch H2SO4 2M. Khuấy dều và thêm nước vào đến dư cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy Ag tan 1 phần và có khí bay ra. Thêm tiếp dung dịch NaBr đến dư vào dung dịch sau phản ứng thấy có kết tủa màu vàng. Khối lượng kết tủa vàng là:

A. 94 g

B. 112,8 g

C. 169,2 g

D. 56,4 g

Xem đáp án
Đáp án D

nNO3− = 2.nMg(NO3)2 =0,1 mol

nH+= 2nH2SO4 = 0,6 mol

4H+ + NO3- + 3e → NO + H2O

0,6  → 0,1 → 0,3

Ag + 1e → Ag+

0,3 → 0,3

Ag+ + Br→ AgBr

0,3 → 0,3

mAgBr = 0,3.188 = 56,4 gam

Câu 13. Cho hổn hợp X gồm 0,1 mol Cu; 0,1 mol Zn; 0,15 mol Al vào 500 ml dung dịch HCl. Phản ứng kết thúc thu được dung dịch B và hổn hợp rắn Y. Cho Y và dung dịch HNO3 có dư thu được 2,24 lít NO (đktc). Tìm nồng độ dung dịch HCl

A. 1,8M

B. 3M

C. 0,15M

D. 0,9M

Xem đáp án
Đáp án D

Bảo toàn e có 2nCu + 2nZn + 3nAl = nHCl + 3nNO2

⇒nHCl = 0,45 mol ⇒ CMHCl = 0,9 M

Câu 14. Nung 4,46 gam hỗn hợp A gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 5,42 gam hỗn hợp B. Hoà tan hoàn toàn B vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là

A. 0,12.

B. 0,16.

C. 0,18.

D. 0,36.

Xem đáp án
Đáp án D

Bảo toàn khối lượng: mX + mO pứ = mY

=> nO pứ = nO (oxit) = 0,06 mol

Y + HNO3 → nNO = 0,63 mol

Bảo toàn e: ne KL = ne ( oxi) + ne(NO) = 0,06.2 + 0,06.3 = 0,3 mol

Mà ne KL = nNO3 muối = 0,3 mol

=> nHNO3 = nNO3 muối + nNO (Bảo toàn N) = 0,3 + 0,06 = 0,36 mol

Câu 14. Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 với số mol các chất bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước dư và đun nóng. Các chất tan trong dung dịch thu được là:

A. KCl, KOH, BaCl2.

B. KCl, KOH.

C. KCl, KHCO3, NH4Cl, BaCl2.

D. KCl

Xem đáp án
Đáp án D

Phản ứng xảy ra khi hỗn hợp tác dụng với nước:

K2O + H2O → 2KOH

Các phản ứng xảy ra tiếp theo:

NH4Cl + KOH → NH3 + H2O + KCl

KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O

K2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + KCl

Vậy sau phản ứng dung dịch còn lại KCl

Câu 15. Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

A. 21,60.

B. 17,28.

C. 10,80.

D. 18,90.

Xem đáp án
Đáp án C

Nhận thấy MX = (MN2 + MN2O)/2= (28 + 44)/2 = 36

=> nN2 = nN2O = 0,12 /2 = 0,06 mol

Ta có:

mAl(NO3)3 = 213.m/27 = 7,89m < 8m => trong muối có NH4NO3

Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

=>3.m/27 = 10.0,06 + 8.0,06 + 8nNH4NO3

3.m/27 = 1,08 + 8nNH4NO3

→ nNH4NO3 = m/72 − 0,135

Khối lượng muối tạo thành: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3

=> 8m = 213.m/27 + 80.(m/72 – 0,135) => m = 10,8 gam

Câu 16. Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,224 lít NO và 0,896 lít NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). Khối lượng muối trong dung dịch là. (Thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn)

A. 10,08 gam.

B. 6,59 gam.

C. 5,69 gam.

D. 5,96 gam.

Xem đáp án
Đáp án C

Bảo toàn e: ne cho = ne nhận = 3.nNO + nNO2 = 3.0,01 + 0,04 = 0,07 mol

=> nNO3- (trong muối) = ne cho = 0,07 mol

=> mmuối = mkim loại + mNO3- = 1,35 + 0,07.62 = 5,69 gam

Câu 17. Chất có thể làm mềm cả nước có tính cứng tạm thời và nước có tính cứng vĩnh cửu là

A. CaCl2.

B. Ca(OH)2.

C. Na2CO3.

D. NaOH.

Xem đáp án
Đáp án C

A. CaCl2 không làm kết tủa bất cứ ion nào trong dung dịch ⟹ không thỏa mãn

B. Ca(OH)2 không kết tủa được Ca2+, Mg2+ của nước cứng vĩnh cửu ⟹ không thỏa mãn

C. Na2CO3 có gốc CO32- kết tủa với Mg2+ và Ca2+ ⟹ làm mềm được cả 2 loại nước cứng

D. NaOH không kết tủa được Ca2+, Mg2+ của nước cứng vĩnh cửu ⟹ không thỏa mãn

Câu 18. Trong quá trình đun nước, ta có thể nhận ra các lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng. Để có thể làm sạch các lớp mảng bám đó người ta dùng

A. dung dịch muối ăn

B. ancol etylic

C. nước vôi trong

D. giấm ăn

Xem đáp án
Đáp án D

Cặn trong ấm nước là các muối kết tủa CaCO3, MgCO3

Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, người ta dùng giấm ăn, vì giấm ăn có khả năng hòa tan được các muối kết tủa CaCO3, MgCO3

Phương trình phản ứng minh họa

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

2CH3COOH + MgCO3 → (CH3COO)2Mg + H2O + CO2

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: 

VnDoc đã gửi tới bạn Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O phương trình hóa học được VnDoc biên soạn là phản ứng oxi hóa khử, đối phản ứng khi cho đồng tác dụng với dung dịch axit nitric loãng sản phẩm thu được là muối đồng nitrat và thoát ra khí có màu nâu đỏ NO2.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
18 108.473
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm