Phương trình điện li của K2SO4

Phương trình điện li K2SO4 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li K2SO4, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan điện li K2SO4. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

1. Viết phương trình điện li K2SO4

K2SO4 → 2K+ + SO42- 

2. K2SO4 là chất điện li mạnh

K2SO4 là 1 muối trung hòa và là chất điện li mạnh nên khi tan trong nước tạo thành dung dịch có độ pH = 7

  • Tác dụng với dung dịch muối

+ Muối chứa ion Ba2+ như BaCl2; Ba(OH)2… → Do tạo thành kết tủa trắng BaSO4.

- Thí dụ: BaCl2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KCl

=> Phương trình ion: Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ (trắng)

  • Tác dụng với axit H2SO4

K2SO4 + H2SO4 → 2KHSO4

  • Trong nước, MgSO4 phản ứng được với KCl

MgSO4 + 2KCl ⇄ K2SO4 + MgCl2

3. Một số phương trình điện li quan trọng

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Ca(NO3)2, BaCl2, HF

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH

D. H2SO4, ZnCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Xem đáp án
Đáp án D

Loại A vì HF là chất điện li yếu

Loại B vì H3PO4, là chất điện li yếu

Loại C vì  CH3COOH là chất điện li yếu

Dãy chất trong nước đều là chất điện li mạnh là: H2SO4, ZnCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Phương trình điện li minh họa

H2SO4 → 2H+ + SO42-

ZnCl→ Zn2+ + 2Cl-

Al2(SO4)3  → 2Al3+ + 3SO42

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HF.

B. KNO3

C. H2O

D. CH3COOH.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. KOH

B. HCl

C. HF

D. NH4Cl

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh?

A. NaCl, HCl, NaOH

B. HF, CH3COOH, KCl

C. H2S, H2SO4, NaOH

D. H2S, BaSO4, NaHCO3

Xem đáp án
Đáp án A

Loại B vì HF, CH3COOH là chất điện li yếu

Loại C vì H2S là chất điện li yếu

Loại D vì H2S là chất điện li yếu

Dãy chất đều gồm các chất điện li mạnh là: NaCl, HCl, NaOH

Câu 5. Dãy các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là

A. Fe2+, Ag+, NO3-, Cl-.

B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

C. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

D. Ag+, Mg2+, NO3-, Br- .

Xem đáp án
Đáp án C

Dãy các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

Câu 6. Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:

A. AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3.

B. AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3.

C. AgNO3, BaCl2, Al2(CO3)3, Na2SO4.

D. Ag2CO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaNO3.

Xem đáp án
Đáp án A

Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:

A. AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3.

Câu 7. Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2

A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.

B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.

C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.

D. HNO3, NaCl, Na2SO4.

Xem đáp án
Đáp án B

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.

Phương trình phản ứng minh họa

Ba(HCO3)2 + 2 HNO3 → Ba(NO3)2 + 2 CO2 + 2 H2O

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3 + CaCO3 + 2 H2O

2 KHSO4 + Ba(HCO3)2 → 2 H2O + K2SO4 + 2 CO2 + BaSO4

Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → 2 NaHCO3 + BaSO4

Câu 8. Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3 .

C. Na2SO4, HNO3, Al2O3.

B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3.

D. Na2HPO4, Al2O3, Zn(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy các chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là: Na2HPO4, Al2O3, Zn(OH)2.

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của K2SO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số câu hỏi điện li:

Đánh giá bài viết
2 37.328
Sắp xếp theo

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm