Phương trình điện li H2CO3

Phương trình điện li H2CO3 được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li axit yếu H2CO3, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li của H2CO3. Từ đó bạn đọc biết các vận dụng làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan điện li H2CO3. Mời các bạn tham khảo.

1. Viết phương trình điện li H2SO3 

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3

HCO3 ⇄ H+ + CO32-

2. H2CO3 là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, H2CO3

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

VD: H2CO3 là axit yếu

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3

HCO3 ⇄ H+ + CO32-

3. Một số phương trình điện li quan trọng

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CH3COONa

B. H2CO3

C. Ba(OH)2

D. HNO3

Xem đáp án
Đáp án B

Chất là chất điện li yếu H2CO3

Phương trình điện li

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3

HCO3− ⇄ H+ + CO32-

Câu 2. Dãy các chất điện li yếu là

A. HF, H2SO3, H2CO3, Mg(OH)2.

B. BaSO4, H2S, NaCl, H2CO3

C. H2CO3, NaOH, CaCl2, H2SO3.

D. CuSO4, H2CO3, H2SO3, NaOH.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy các chất điện li yếu là HF, H2SO3, H2CO3, Mg(OH)2.

Phương trình điện li

HF ⇌ H+ + F-

H2SO3 ⇄ H+ + HSO3

HSO3− ⇄ H+ + SO32-

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3

HCO3− ⇄ H+ + CO32-

Mg(OH)2 ↔ Mg2+ + 2OH

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

A. H2CO3

B. Mg(OH)2

C. HNO3

D. H2SO3

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4; H2S; CH3COOH

B. H2CO3; H2SO3; H3PO4; HNO3

C. H2SO4; H2SO3; HF; HNO3

D. H2S; H2SO4; H2CO3; H2SO3

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy gồm các axit 2 nấc là: H2S; H2SO4; H2CO3; H2SO3

Câu 5. Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh

A. Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH, HCl.

B. C6H12O6, Na2SO4, NaNO3, H2SO4.

C. NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.

D. CH3COOH, NaOH, CH3COONa, Ba(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án C

Tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.

Phương trình điện li minh họa

NaOH → Na+ + OH

NaCl → Na+ + Cl-

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

HNO3→ H+ + NO3-

Câu 6. Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Các chất điện li yếu là:

A. H2O, CH3COOH, CuSO4.

B. CH3COOH, CuSO4.

C. H2O, CH3COOH.

D. H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4.

Xem đáp án
Đáp án C

Các chất điện li yếu là: H2O, CH3COOH.

Các chất điện li mạnh là: HCl, NaOH, NaCl, CuSO4

Câu 7. Cho các chất: NH3, HCl, H2O, HNO3, HF, HNO2, KNO3, HgCl2, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất thuộc loại điện li yếu là

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Xem đáp án
Đáp án B Số chất thuộc loại điện li yếu là 7 đó là các chất: NH3, H2O, HF, HNO2, HgCl2, CH3COOH, H2S

Câu 8. Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất nhận proton

B. Axit là chất khi tan trong nước phân ly cho ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH–

Xem đáp án
Đáp án B

...............................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li H2CO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
9 46.984
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm