Phương trình điện li của Ba(OH)2

Phương trình điện li của Ba(OH)2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li Ba(OH)2, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan sự điện li Ba(OH)2. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li của Ba(OH)2

Ba(OH)2 → Ba2+ + OH-

2. Ba(OH)2 là chất điện li mạnh 

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HBr, H2SO4

Các bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ba(OH)2

Hầu hết các muối: NaCl, KMnO4, NaNO3, KCl

Ba(OH)2 → Ba2+ + OH-

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. NaCl, HF, Ba(OH)2

B. HCl, Ba(OH)­2, CH3COOH

C. HNO3, Ba(OH)2, H2S

D. HBr, H2SO4, Ba(OH)2

Xem đáp án
Đáp án D

HBr, H2SO4, Ba(OH)2

Chất điện li yếu: HF, CH3COOH, H2S

Câu 2. Dãy gồm các chất đều là bazơ đều tan là:

A. NaOH, KOH, Ba(OH)2

B. NaOH, Ba(OH)2, Al(OH)3

C. Ba(OH)2, Fe(OH)3, NaOH

D. Ca(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2

Xem đáp án
Đáp án A: NaOH, KOH, Ba(OH)2

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất không điện li?

A. NaCl.

B. Ba(OH)2.

C. Na2CO3.

D. C2H5OH.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính là

A. Ba(OH)2, Pb(OH)2, Cu(OH)2

B. Ba(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2

C. Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, Cu(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C: Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2

Câu 5. Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

A. Dung dịch dầu hỏa.

C. Dung dịch rượu.

B. Dung dịch muối ăn.

D. Dung dịch benzen trong ancol.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 6. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Zn(NO3)2, BaCl2, H2S.

B. HCl, HClO, Fe(NO3)3, KOH.

C. H2SO4, HCOOH, BaCl2, NaOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Chất điện li yếu: H2S, HClO, HCOOH

Câu 7: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.

B. H2SO4, NaOH, NaCl, H2S.

C. HNO3, H2SO4, NaOH, Na2SiO3.

D. Ba(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Xem đáp án
Đáp án C 

HNO3, H2SO4, NaOH, Na2SiO3.

Các chất điện li yếu: Mg(OH)2, H2S, CH3COOH

Câu 8: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HNO3, Fe(NO3)2, H3PO4, Zn(NO3)2.

B. BaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.

C. H2SO4, KCl, NaNO3, Ca(NO3)2.

D. KCl, HNO2, Ba(OH)2, MgCl2.

Xem đáp án
Đáp án C

H2SO4, KCl, NaNO3, Ca(NO3)2.

Các chất điện li yếu: H3PO4, H2S, HNO2

Câu 9. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. H2S, H2CO3, H2SO4.

B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ca(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO, Mg(OH)2

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 10. Chọn phát biểu sai:

A. Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.

B. Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc nóng chảy.

C. Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.

D. Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 11. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

A. Môi trường điện li.

B. Dung môi không phân cực.

C. Dung môi phân cực.

D. Tạo liên kết hiđro với các chất tan.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 12. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Fe(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2.

B. BaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.

C. H2SO4, NaCl, NaNO3, Ca(NO3)2.

D. KCl, H2SO4, HNO2, MgCl2.

Xem đáp án
Đáp án C

--------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của Ba(OH)2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
5 39.243
Sắp xếp theo
    Phương trình phản ứng Xem thêm