Giải bài tập Hóa học lớp 11

Chương 1: Sự điện li

Giải bài tập trang 7 SGK Hóa học lớp 11: Sự điện li

Giải bài tập trang 10 SGK Hóa học lớp 11: Axit, bazơ và muối

Giải bài tập trang 14 SGK Hóa học lớp 11: Sự điện li của nước - pH - chất chỉ thị axit - bazơ

Giải bài tập trang 20 SGK Hóa học lớp 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải bài tập trang 24 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 1 Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập chương 1

Chương 2: Nitơ - Photpho

Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 11: Nitơ

Giải bài tập trang 37, 38 SGK Hóa học lớp 11: Amoniac và muối amoni

Giải bài tập trang 45 SGK Hóa học lớp 11: Axit nitric và muối nitrat

Giải bài tập trang 49, 50 SGK Hóa học lớp 11: Photpho

Giải bài tập trang 53, 54 SGK Hóa học lớp 11: Axit photphoric và muối photphat

Giải bài tập trang 58 SGK Hóa học lớp 11: Phân bón hóa học

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Giải bài tập trang 63 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 2 Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Giải bài tập trang 70 SGK Hóa học lớp 11: Cacbon

Giải bài tập trang 75 SGK Hóa học lớp 11: Hợp chất của Cacbon

Giải bài tập trang 79 SGK Hóa học lớp 11: Silic và hợp chất của silic

Giải bài tập trang 83 SGK Hóa học lớp 11: Công nghiệp Silicat

Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Giải bài tập trang 91 SGK Hóa học lớp 11: Mở đầu về hóa học hữu cơ

Giải bài tập trang 95 SGK Hóa học lớp 11: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài tập trang 101 SGK Hóa học lớp 11: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài tập trang 105 SGK Hóa học lớp 11: Phản ứng hữu cơ

Giải bài tập trang 107, 108 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Chương 5 : Hiđrocacbon no

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Hóa học lớp 11: Ankan

Giải bài tập trang 120, 121 SGK Hóa học lớp 11: Xicloankan

Giải bài tập trang 123 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Ankan và xicloankan

Giải bài tập trang 124 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành số 3 Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Chương 6 : Hiđrocacbon không no

Giải bài tập trang 132 SGK Hóa học lớp 11: Anken

Giải bài tập trang 135, 136 SGK Hóa học lớp 11: Ankađien

Giải bài tập trang 137, 138 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Anken và ankađien

Giải bài tập trang 145 SGK Hóa học lớp 11: Ankin

Giải bài tập trang 147 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Ankin

Giải bài tập trang 149 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Giải bài tập trang 159, 160, 161 SGK Hóa học lớp 11: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Giải bài tập trang 162 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giải bài tập trang 169 SGK Hóa học lớp 11: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Giải bài tập trang 172 SGK Hóa học lớp 11: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

Giải bài tập trang 177 SGK Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giải bài tập trang 186, 187 SGK Hóa học lớp 11: Ancol

Giải bài tập trang 193 SGK Hóa học lớp 11: Phenol

Giải bài tập trang 195 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Giải bài tập trang 196 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Giải bài tập trang 203, 204 SGK Hóa học lớp 11: Anđehit - Xeton

Giải bài tập trang 212, 213 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Giải bài tập trang 216 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 6 Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập Hóa học lớp 11 trọn bộ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Giải bài tập Hóa học lớp 11