190 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

VnDoc.com đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo tài liệu: 190 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol.

190 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Câu 1: Số đồng phân của C4H9Br là?

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 2: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3: Số đồng phân mạch hở (kể cả đồng phân hình học) của chất có CTPT là C3H5Br là?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D.5.

Câu 4: Một hợp chất hữu cơ Z có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%.
CTPT của Z là?

A. CHCl2.

B. C2H2Cl4.

C. C2H4Cl2.

D. Một kết quả khác.

Câu 5: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là?

A. CHCl=CHCl.

B. CH2=CH-CH2F.

C. CH3CH=CBrCH3.

D. CH3CH2CH=CHCHClCH3.

Câu 6: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo : ClCH2CH(CH3)CHClCH3
là?

A. 1,3-điclo-2-metylbutan.

B. 2,4-điclo-3-metylbutan.

C. 1,3-điclopentan.

D. 2,4-điclo-2-metylbutan.

Câu 7: Cho các chất sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3 ; Br2CHCH3 ; CH2=CHCH2Cl. Tên gọi của
các chất trên lần lượt là?

A. benzyl clorua; isopropyl clorua; 1,1-đibrometan; anlyl clorua.

B. benzyl clorua; 2-clopropan; 1,2-đibrometan;1-cloprop-2-en.

C. phenyl clorua; isopropylclorua; 1,1-đibrometan; 1-cloprop-2-en.

D. benzyl clorua; n-propyl clorua; 1,1-đibrometan; 1-cloprop-2-en.

Câu 8: Cho các dẫn xuất halogen sau : C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) thứ tự
giảm dần nhiệt độ sôi là?

A. (3)>(2)>(4)>(1).

B. (1)>(4)>(2)>(3).

C. (1)>(2)>(3)>(4).

D.(3)>(2)>(1)>(4).

Câu 9: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl, lắc
nhẹ. Hiện tượng xảy ra là?

A. Thoát ra khí màu vàng lục.

B. Xuất hiện kết tủa trắng.

C. Không có hiện tượng.

D. Xuất hiện kết tủa vàng.

Câu 10:

a. Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là?

A. 2-metylbut-2-en.

B. 3-metylbut-2-en.

C. 3-metyl-but-1-en.

D. 2-metylbut-1-en.

b. Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan tác dụng với dung dịch KOH/ancol, đun nóng

A. metylxiclopropan.

B. but-2-ol.

C. but-1-en.

D. but-2-en.

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo.

Đánh giá bài viết
2 4.182
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 11

Xem thêm