Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hoá học lớp 11: Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm Hoá học lớp 11 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hoá học lớp 11: Sự điện li với 185 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh ôn luyện môn Hóa học hiệu quả. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hoá học lớp 11: Sự điện li

Câu 1: Trong số các chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, NH3, H2S. Số chất thuộc loại chất điện li là?

A. 7.

B. 8.

C. 9.

D. 10.

Câu 2: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. H2S, H2SO3, H2SO4, NH3.

B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO, NH3.

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.

Câu 3: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, NH3.

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Câu 4: Có 4 dung dịch : Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau?

A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4.

B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4.

C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl.

D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.

Câu 5: Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

A. HCl → H+ + Cl- .

B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+ .

C. H3PO4 → 3H+ + 3PO43- .

D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43- .

Câu 6: Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- .

B. H2CO3 ⇔ H+ + HCO3- .

C. H2SO3 ⇔ 2H+ + SO32- .

D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2- .

Câu 7: Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8: Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+ .

Câu 9: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+ ] = 0,10M.

B. [H+ ] < [CH3COO- ].

C. [H+ ] > [CH3COO- ].

D. [H+ ] < 0,10M.

Câu 10: Có 1 dung dịch chất điện li yếu. Khi thay đổi nồng độ của dung dịch (nhiệt độ không đổi) thì?

A. Độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi.

B. Độ điện li và hằng số điện li đều không thay đổi.

C. Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi.

D. Độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi.

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 4.590
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 11

Xem thêm