Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li

 

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li học sinh lớp 11 để ôn tập và nâng cao kiến thức Hóa học. Đây cũng là tài liệu phù hợp dành cho quý giáo viên để chuẩn bị bài tập, làm soạn đề ôn tập cho các bạn học sinh. Mời quý giáo viên và các bạn tham khảo.

Trắc nghiệm chương 1 phần I: Sự điện li

Câu 1: Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M vơi 50 ml dung dịch H3PO4 1M thì nồng độ mol của muối trong dung dịch thu được là:

A. 0,33M.

B. 0,66M.

C. 0,44M.

D. 1,1M.

Câu 2: Khối lượng dung dịch KOH 8% cần lấy cho tác dụng với 47g K2O để thu được dung dịch KOH 21% là:

A. 354,85g

B. 250 g

C. 320g

D. 400g

Câu 3: Cho 10 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hoà dung dịch axit đã cho là:

A. 10ml.

B. 15ml.

C. 20ml.

D. 25ml.

Câu 4: Trộn 200ml dung dịch HCl 1M với 300 ml dung dịch HCl 2M. Nếu sự pha trộn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng độ mol là:

A. 1,5M

B. 1,2M

C. 1,6M

D. 0,15M

Câu 5: Trộn 20ml dung dịch HCl 0,05M với 20ml dung dịch H2SO4 0,075M. Nếu coi thể tích sau khi pha trộn bằng tổng thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của dung dịch thu được là:

A 1

B. 2

C. 3

D. 1,5

Câu 6: Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hoà 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là:

A. 100ml.

B. 150ml

C. 200ml

D. 250ml

Câu 7: Có các dung dịch AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử, thì có thể dùng thêm thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch đó?

A. Dung dịch NaOH.

B. Dung dịch AgNO3.

C. Dung dịch BaCl2.

D. Dung dịch quỳ tím.

Câu 8:Dung dịch A có chứa: Mg2+, Ca2+, 0,2mol Cl-, 0,3mol NO3-. Thêm dần dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch A cho đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì dừng lại.Thể tích dung dịch Na2CO3 đã thêm vào dung dịch là

A. 150ml

B. 200ml

C. 250ml

D. 300ml

Câu 9: Có 4 lọ đựng 4 dung dịch Al(NO3)3; NaNO3, Na2CO3; NH4NO3. Nếu chỉ dùng 1 thuốc thử thì có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết 4 lọ trên? Giải thích?

A. Dung dịch H2SO4

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch K2SO4

D. CaCO3

Câu 10: Cho a gam Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0,896 lít hỗn hợp khí X, gồm N2O và NO ở (đktc), tỷ khối của X so với hiđro bằng 18,5. Tìm giá trị của a?

A. 1,98 gam.

B. 1,89 gam

C. 18,9 gam.

D. 19,8 gam.

Câu 11: Cho 30ml dung dịch H2SO4 0,002M vào 20 ml dung dịch Ba(OH)2 0,008M. Sau phản ứng thu được dung dịch X. PH của dung dịch X bằng

A. 7

B. 10,33

C. 1,39

D. 11,6.

Câu 12: Có các dung dịch CuSO4, Cr2(SO4)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, ZnSO4. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử để phân biệt được các dung dịch trên. Thuốc thở đó là

A. dd NaOH

B. dd NH3.

C. dd BaCl2.

D. dd HNO3.

Câu 13: Cho 200ml dd hỗn hợp HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M tác dụng với 300ml dd KOH, được dd có pH = 12. pH của dd KOH là:

A. 12,36;

B. 12,1;

C. 11,4;

D.12,26

Câu 14: Trộn 250 ml dung dịch KOH 0,01M với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 0,005M thu được dung dịch X. pH của dung dịch X bằng

A. 12

B. 13

C. 8

D. 10

Câu 15: Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu trong số các dung dịch: NaOH; HCl; Na2CO3; Ba(OH)2; NH4Cl.

A. 2 dung dịch

B. 3 dung dịch

C. 4 dung dịch

D. 5 dung dịch

Câu 16: Cho các p/ư sau:

a) 4 NH3 + Cu2+ →(Cu(NH3)4)2+

b) 2 NH3 + 3CuO → →N2 + 3Cu + 3 H2O

c) NH3 + H2O + OH-

d) 2 NH3 + FeCl2 + 2 H2O →2NH4Cl + Fe(OH)2

NH3 thể hiện tính bazơ trong p/ư nào?

A. P/ư a và c.

B. P/ư a, c, d

C. P/ư c và d.

D. P/ư a và d.

Câu 17: Hoà tan m gam kim loại Ba vào nước thu được 1,5 lit dung dịch X có pH = 13. Giá trị m là

A. 20,55g

B. 12,825 g.

C. 5,1375g

D. 10,275g

Câu 18: Hidroxit không phải là hidroxit lưỡng tính

A. Pb(OH)2

B. Cu(OH)2

C. Ca(OH)2

D. Zn(OH)2

Câu 19: Cho 6 dung dịch đựng riêng biệt Na2CO3, NH4Cl, KCl, CH3COONa, Na2S, NaHSO4. Số dung dịch có pH> 7 là

A. 1

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: Chất chất lưỡng tính là?

A. (NH4)2CO3

B. NH4Cl

C. (NH4)2SO4

D. NH4NO3

Câu 21: Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Có thể nhận biết dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học với một thuốc thử nào sau đây

A. dung dịch AgNO3

B. dung dịch NaOH

C. dung dịch BaCl2

D. quỳ tím

Câu 22: Có dung dịch axit yếu HNO2. Khi hòa tan 1 ít tinh thể NaNO2 vào thì

A. độ điện li α của HNO2 giảm.

B. hằng số phân li Kc của HNO2 tăng.

C. hằng số phân li Kc của HNO2 giảm.

D. độ điện li α của HNO2 tăng.

Câu 23: Cho 1 giọt quỳ tím lần lượt vào từng dung dịch các muối có cùng nồng dộ 0,1M sau : NH4Cl (1), Al2(SO4)3 (2), K2CO3 (3), KNO3 (4) dung dịch có xuất hiện màu đỏ là ?

A. (1), (4).

B. (3), (4).

C. (1), (2).

D. (1), (3).

Câu 24: Một dung dịch chứa các ion sau Fe2+, Mg2+, H+, K+, Cl-, Ba2+. Muốn tách được nhiều ion ra khỏi dung dịch nhất mà không đưa thêm ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch đó tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch nào sau ?

A. K2SO3.

B. Na2CO3.

C. K2SO4 .

D. Ba(OH)2.

Câu 25: Nhóm các ion nào dưới đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch

A. Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3-

B. Na+, Ca2+, NO3-, Fe3+, Cl-

C. Fe2+, K+, NO3-, OH-, NH4+.

D. NH4+, CO32-, HCO3-, OH-, Al3+

Câu 26: Trong các dung dịch có cùng nồng độ sau, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất

A. K2S

B. H2SO4

C. NaOH

D. (NH4)3PO4.

Câu 27: Nhóm chất nào sau đây đều bị thủy phân trong nước?

A. Na3PO4, Ba(NO3)2, FeCl3, KCl.

B. AlCl3, (NH4)3PO4, K2SO3, CH3COOK.

C. K2S, KHS, K2SO4, KHSO3.

D. Mg(NO3)2, BaCl2, K2HPO4, NaNO3.

Câu 28: Theo định nghĩa mới về axit bazơ của Bronstet trong các ion Na+, NH4+, CO32ֿ, S2ֿ, HSO4ֿ HCO32- Clֿ . Số ion là axit là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1

Câu 29: Cho các cặp chất sau Na2CO2 và BaCl2 (I); (NH4)2CO3 và Ba(NO3)2 (II); Ba(HCO3)2 và K2CO3 (III); BaCl2 và MgCO3 (IV). Những cặp chất khi phản ứng với nhau có cùng phương trình ion thu gọn là

A. (II), (III), (IV).

B. (I), (III), (IV).

C. (I), (II), (III).

D. (I), (II), (IV).

Câu 30: Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10M. Môi trường của dung dịch là ?

A. Kiềm

B. Trung tính

C. Axít.

D. Không xác định được

Câu 31: Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,005 M

A. 10

B. 4

C. 2.

D. 12

Câu 32: Sắp xếp các dung dịch sau: H2SO4 (1), CH3COOH (2), KNO3 (3), Na2CO3 (4) ( có cùng nồng độ mol) theo thứ tự độ pH tăng dần :

A. (1) < (2) < (3) < (4).

B. (1) < (3) < (2) < (4).

C. (4) < (3) < (2) < (1)

D. (2) < (3) < (4) < (1)

Câu 33: Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính lên có thể tác dụng với nhóm chất nào sau đây?

A. H2SO4, H2CO3.

B. Ba(OH)2, H2SO4.

C. Ba(OH)2, NH4OH.

D. H2SO4, NH4OH .

Câu 34: Cho hỗn hợp gồm ba kim loại A, B, C có khối lượng 2,17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,68 lít khí H2 ( đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng là:

A. 7,549g

B. 7,594g

C. 7,495g

D. 7,945g

Câu 35: Dung dịch A chứa 3 ion Fe3+, Cl-, SO42-. Nếu cô cạn dung dịch A và làm khan thì thu được bao nhiêu loại muối?

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 36: Dung dịch HCOOH 0,46% (d = 1g/ml) có pH = 3. Độ điện li của dung dịch là

A. 4%

B. 3%

C. 2%

D. 1%

Câu 37: Theo định nghĩa axit, bazo của Pronstet thì

A. axit là những chất có vị chua.

B. axit là những chất có thể nhường proton H+.

C. axit là những chất có thể nhận cặp electron tự do.

D. axit là những chất trong nước có thể phân li ra proton H+ .

Câu 38: Pha dung dịch gồm NaHCO3 và NaHSO4 theo tỉ lệ mol 1:1 sau đó đun nhẹ để đuổi hết khí thu được dung dịch có

A. pH = 14

B. pH = 7

C. pH < 7

D. pH > 7

Câu 39: Nhóm các chất nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh

A. CaCl2; CuSO4; H2SO4; H2S.

B. HNO3; Ca(NO3)2; CaCl2; H3PO4 .

C. KCl; NaOH; Ba(NO3)2; Na2SO4 .

D. HCl; BaCl2; NH3; CH3COOH

Câu 40: Dung dịch NH3 0,1M có Kb = 1,8. 10-5. pH của dung dịch NH3

A. 10,125

B. 2,875

C. 3,875

D. 11,125

Câu 41: Nhỏ từ từ dung dịch FeCl3 cho đến dư vào dung dịch Na2CO3. Hiện tượng quan sát được đầy đủ nhất là ?

A. Không thấy hiện tượng gì xảy ra.

B. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có khí thoát ra.

C. Chỉ thấy xuất hiện kết tủa màu trắng.

D. Xuất hiện kết tủa màu trắng đồng thời có khí thoát ra.

Câu 42: Dung dịch chất nào sau không dẫn điện?

A. C2H5OH

B. NaCl

C. NaHCO3.

D. CuSO4

Câu 43: Cho các dung dịch muối NaHSO4, NaHCO, Na2HPO4, Na2HPO3, NaH2PO4, NaH2PO3. Dung dịch muối không phải muối axit là?

A. NaH2PO3

B. NaHCO3, NaHSO4

C. Na2HPO3

D. NaH2PO4, NaH2PO3

Câu 44: Cho phản ứng H2PO4- + OH- → HPO42- + H2O

Trong phản ứng trên ion H2PO4- có vai trò

A. Axit

B. Bazơ

C. lưỡng tính

D. trung tính

Câu 45: Cho phản ứng sau NaHCO3 + T → Na2CO3 + G. Để phản ứng xảy ra thì T, G lần lượt là

A. Ba(OH)2, CO2+ H2O.

B. HCl, NaCl.

C. NaHSO4, Na2SO4.

D. NaOH, H2O.

Câu 46: Cho 10ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hòa vừa đủ dung dịch axít trên?

A. 10ml.

B. 20ml

C. 15ml

D. 25ml.

Câu 47: Một dung dịch có chứa hai loại cation là Fe2+ (0,1 mol) và Al3+ (0,2 mol) cùng hai loại anion là Cl- (x mol) và SO42- (y mol). Khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46,9 gam chất rắn khan. x, y lần lượt là

A. 0,3; 0,2.

B. 0,3; 0,4.

C. 0,2; 0,4.

D. 0,2; 0,3.

Câu 48: Trộn 150 ml dung dịch Na2CO3 1M và K2CO3 0,5 M với 250 ml dung dịch HCl 2M. Thể tích khí CO2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là

A. 2,52 lit

B. 5,04 lit

C. 3,36 lit

D. 5,6 lit.

Câu 49: Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3

B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3

C. Na2SO4, HNO3, Al2O3

D. Na2HPO4, ZnO, Zn(OH)2

E. Zn(OH)2, NaHCO3, CuCl2

Câu 50: Theo Bronstet ion nào sau đây là lưỡng tính?

a. PO43- b. CO32- c. HSO4- d. HCO3- e. HPO32-

A. a, b, c.

B. b, c, d.

C. c, d, e.

D. b, c, e.

Câu 51: Cho các axit sau:

(1). H3PO4 (Ka = 7,6 . 10-3)

(2). HOCl (Ka = 5 . 10-8)

(3). CH3COOH (Ka = 1,8 . 10-5)

(4). HSO4 (Ka = 10-2)

Sắp xếp độ mạnh của các axit theo thứ tự tăng dần:

A. (1) < (2) < (3) < (4).

B. (4) < (2) < (3) < (1).

C. (2) < (3) < (1) < (4).

D. (3) < (2) < (1) < (4).

Câu 52: Cho các dung dịch được đánh số thứ tự như sau:

1. KCl 2. Na2CO3 3. CuSO4 4. CH3COONa 5. Al2(SO4)3 6. NH4Cl 7. NaBr 8. K2S

Hãy chọn phương án trong đó các dung dịch đều có pH < 7 trong các phương án sau:

A. 1, 2, 3

B. 3, 5, 6

C. 6, 7, 8

D. 2, 4, 6

Câu 53: Cho dung dịch chứa các ion: Na+, Ca2+, H+, Cl-, Ba2+, Mg2+. Nếu không đưa ion lạ vào dung dịch, dùng chất nào sau đây để tách nhiều ion nhất ra khỏi dung dịch?

A. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ.

B. Dung dịch K2CO3 vừa đủ.

C. Dung dịch NaOH vừa đủ.

D. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ.

Câu 54: Chất nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?

A. Cacbon đioxit.

B. Lưu huỳnh đioxit.

C. Ozon.

D. Dẫn xuất flo của hiđrocacbon.

Câu 55: Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2,0 lít dung dịch Ba(OH)2 0,015M thu được 1,97g BaCO3 kết tủa. V có giá trị là:

A. 0,224 lít.

B. 1,12 lít.

C. 0,448 lít.

D. 0,244 hay 1,12 lít.

Câu 56: Cho 200 ml dung dịch KOH vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được 7,8g kết tủa keo. Nồng độ mol của dung dịch KOH là:

A. 1,5 mol/l.

B. 3,5 mol/l.

C. 1,5 mol/l và 3,5 mol/l.

D. 2 mol/l và 3 mol/l.

Câu 57: Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra khi thêm từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch muối FeCl3?

A. Có kết tủa màu nâu đỏ.

B. Có các bọt khí sủi lên.

C. Có kết tủa màu lục nhạt.

D. A và B đúng.

Câu 58: Có 10ml dung dịch axit HCl có pH = 3. Cần thêm bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch axit có pH = 4?

A. 90ml

B. 100ml

C. 10ml

D. 40ml

Đáp án trắc nghiệm chương 1 Phần I. Điện li

1A 2A 3C 4C 5A 6A 7A 8C 9A 10A
11D 12B 13A 14A 15D 16C 17D 18C 19B 20A
21C 22A 23C 24A 25B 26D 27B 28A 29C 30D
31D 32A 33B 34C 35C 36D 37B 38B 39C 40D
41B 42A 43C 44A 45D 46B 47D 48B 49D 50C
51C 52B 53D 54B 55D 56C 57D 58A    

Trắc nghiệm chương 1 phần II: Sự điện li

Câu 1. Z là dung dịch H2SO4 1M. Đề thu được dung dịch Y có pH = 13 cần phải thêm vào 1 lít dung dịch Z thể tích dung dịch NaOH 1,8M là 

A. 2,47 lít 

B. 0,618 lít 

C. 1,235 lít 

D. 1,0 lít

Câu 2. Những người đau dạ dày thường có pH lớn hơn 2 trong dịch vị của dạ dày. Để chữa đau dạ dày ta nên dùng

A. Nước đun sôi để nguội và thuốc đau dạ dày có chứa NaHCO

B. Vitamin C và thuốc đau dạ dày có chứa NaHCO3

C. Nước cam và thuốc đau dạ dày có chứa NaHCO3

D. Nước nho và thuốc đau dạ dày có chưa NaHCO3

Câu 3. Phản ứng vừa đủ giữa các dung dịch nào sau đây tạo thành dung dịch có pH > 7 

A. Ca(OH)2; H2SO4 

B. HCl; NaHCO

C. KOH; CuCl2

D. Na2CO3; Ba(OH)2

Câu 4. Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau HCl (pH = a), H2SO4 (pH = b); NH4Cl (pH=c), NaOH (pH = d). Kết quả nào sau đây đúng?

A. c<a<d<b

B. a<b<c<d

C. b<a<c<d

D. d<c<a<b 

Câu 5. Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh? 

A. HCl, NaOH, NaCl

B. NaNO3, NaNO2, HNO2

C. KOH, NaCl, HgCl2

D. HCl, NaOH, CH3COOH

Câu 6. Thứ tự tăng dần độ bazo của các dung dịch sau: dung dịch A (pH = 9), dung dịch B (pH = 7), dung dịch C (pH = 3), dung dịch D (pH = 11) là 

A. D, A, B, C

B. C, B, A, D

C. A, B, C, D

D. D, B, C, A

Câu 7. Cho dãy các muối sau: BaCl2, Na2CO3, NaNO3, K2S, CH3COONa, NH4Cl, ZnCl2, KI. Các muối không bị thủy phân là 

A. NaNO3, K2S, ZnCl2, KI

B. BaCl2, NaNO3, Na2CO3, K2S

C. NaNO3, CH3COONa, NH4Cl, ZnCl2

D. BaCl2, NaNO3, KI

Câu 8. Trung hòa 100 ml dung dịch KOH 1M cần dùng V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là 

A. 200 ml 

B. 100 ml 

D. 300 ml 

D. 400 ml

Câu 9. Dung dịch CH3COOH 1M có Ka = 10-5 và dung dịch HCl 0,01M. Hỏi dung dịch có nồng độ [H+] là bao nhiêu?

A. 3,71.10-3 

B. 0,01 

C. 4,71.10-3 

D. 3,17.10-3 

Câu 10. Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

A. HCl →H+ Cl- 

B. H3PO4 → 3H+ + 3PO43- 

C. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+ 

D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43- 

Câu 11. Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

A. H+, Fe3+, NO3-, SO42- 

B. Ag+, Na+, NO3-, Cl- 

C. Al3+, NH4+, Br-, OH

D. Mg2+, K+, SO42-, PO43- 

Câu 12. Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NH3 thấy dung dịch chuyển màu hồng. Trường hợp nào sau đây làm cho dung dịch đậm lên?

A. Cho vào dung dịch vài giọt dung dịch NH4Cl 

B. Cho vào dung dịch vài giọt HCl 

C. đun nhẹ dung dịch NH

D. Cho dung dịch K2CO

Câu 13. Hãy chỉ ra công thức sai về pH 

A. pH + pOH = 14 

B. [H+] = 10a thì pH = a 

C. pH = -log[H+]

D. [H+][OH-] = 10-14 

Câu 14. Một dung dịch có chứa 4 ion với thành phần: 0,01 mol Na+, 0,02 mol Mg2+, 0,015 mol, x mol Cl-. Giá trị của x là 

A. 0,015 

B. 0,02 

C. 0,035

D. 0,01 

Câu 15. Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là: 

A. 4

B. 3

C. 1

D. 5

Mời các bạn ấn link TẢI VỀ MIỄN PHÍ bên dưới để tải đầy đủ chi tiết tài liệu

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu:

Trên đây Vndoc gửi tới bạn đọc Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li được VnDoc sưu tầm, tổng hợp lại các câu hỏi trắc nghiệm bài sự điện li. Các câu hỏi được chắt lọc, bám sát nội dung chương trình học. Giúp củng cố nâng cao cũng như giúp các em ôn tập. Học tốt môn Hóa học 11

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu các môn tại: Toán học 11, Chuyên đề Hóa học 11, Chuyên đề Sinh học 11, Chuyên đề Tiếng Anh 11....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11  Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
29 66.200
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 11

Xem thêm