Phương trình điện li H2S

Phương trình điện li H2S được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li H2S trong nước từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết cân bằng điện li H2S, cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự.

>> Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li của H2S

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+ +S2−

2. H2S là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

Ví dụ:

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+ + S2−

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. H2S

B. H2O

C. Mg(OH)2

D. K2CO3

Xem đáp án
Đáp án D

Chất là chất điện li mạnh là K2CO3

Câu 2. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Mg(OH)2.

B. BaSO4, H2S, NaCl, HCl

C. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH.

D. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy gồm các chất điện li yếu là: H2S, H3PO4, CH3COOH, Mg(OH)2.

Phương trình điện li 

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+ +S2−

H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4

H2PO4− ⇄ H+ + HPO42−

HPO42- ⇄ H+ + PO43-

CH3COOH ⇔ CH3COO + H+ 

Mg(OH)2 ⇔ Mg2+ + 2OH

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu

A. HCl

B. H2SO4

C. HNO3

D. H2S

Xem đáp án
Đáp án D

Chất điện li yếu là H2S

Câu 4. Chất nào dưới đây là chất không điện li?

A. NaCl.

B. H2S.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

Xem đáp án
Đáp án D

Chất dẫn điện: các axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy.
Chất không dẫn điện: các chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất, …

Nguyên nhân: Tính dẫn điện của dung dịch axit, bazo và muối là do trong dung dịch của chúng cso các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.

Câu 5. Nội dung nhận định nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa - khử

Xem đáp án
Đáp án C

Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy

Câu 6. Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do sự chuyển động của

A. Các cation và anion.

B. Các cation và anion và các phân tử hòa tan.

C. Các ion H+ và OH-

D. Các ion nóng chảy phân li.Dung dịch chất điện li dẫn điện được do sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Xem đáp án
Đáp án A

Dung dịch chất điện li dẫn điện được do sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Câu 7. Trong số các chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, H2S. Số chất thuộc loại chất điện li là

A. 8.

B. 7.

C. 9.

D. 10.

Xem đáp án
Đáp án B

Trong số các chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, H2S.

Chất thuộc loại chất điện li là: HNO2, CH3COOH, KMnO4, HCOOH, NaClO, NaOH, H2S.

Câu 8. Dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. Na+, Cl- , S2-, Cu2+.

B. K+, OH-, Ba2+, HCO3-.

C. Ag+, Ca2+, NO3-, OH-.

D. HSO4- , NH4+, Na+, NO3-.

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy ion có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch là chúng không có khả năng kết hợp với nhau

Loại A vì S2- và Cu2+ tác dụng tạo ra CuS

Loại B

HCO3 + OH→ CO32−,

Ba2+ + CO32−→ BaCO3

Loại C. Ag+, Ca2+, NO3-, OH-.

2Ag+ + 2OH → Ag2O↓ + H2O

................................

Hy vọng thông qua nội dung phần lý thuyết chất điện li H2S, cũng như các câu hỏi bài tập vận dụng liên quan, sẽ giúp bạn đọc củng cố năng cao kĩ năng trả lời câu hỏi. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li H2S. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
4 54.684
Sắp xếp theo

Phương trình phản ứng

Xem thêm