Phương trình điện li KMnO4

Phương trình điện li KMnO4 được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình KMnO4 điện li, cũng như giải đáp các thắc mắc KMnO4 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

1. Phương trình điện li của KMnO4 

KMnO4 → K+ + MnO4-

2. KMnO4 là chất điện li mạnh

KMnO4 là muối tan => là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối: NaCl, KCl, KMnO4

3. Một số phương trình điện li quan trọng

Phương trình điện li

Xác định một số chất

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ba(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2

Xem đáp án
Đáp án B

ho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ba(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là 4. Đó là những chất:

KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ba(OH)2, CH3COONH4

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NH4Cl.

B. Na2CO3.

C. HNO3.

D. HF.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Bi(OH)3.

B. BaSO4, H2S, NaCl, HCl

C. Na2SO3, KOH, BaCl2, CH3COOH.

D. CuSO4, NaCl, HCl, KOH.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy gồm các chất điện li yếu là: H2S, H3PO4, CH3COOH, Bi(OH)3.

Phương trình điện li liên quan

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+ +S2−

H3PO4 \rightleftharpoons H+ + H2PO4

H2PO4\rightleftharpoons H+ + HPO42−

HPO42- \rightleftharpoonsH+ + PO43-

CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

Al(OH)3 ⇌ Al3++ 3OH

Al(OH)3 ⇌ H+ + AlO2 + H2O

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HNO3

B. Ba(OH)2

C. KMnO4

D. H2S

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Dãy các chất điện li mạnh?

A. AgCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

B. NaCl, CH3COOH, HCl, KOH.

C. NaCl, CH3COOH, HCl, Ba(OH)2.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, NaOH.

Xem đáp án
Đáp án A

A. Đúng

B,C Loại CH3COOH là chất điện li yếu

D. Loại H2S là chất điện li yếu

Câu 6. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu

A. H2S, H2SO3, H2SO4

B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2

C. H2S, CH3COOH, HClO

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3

Xem đáp án
Đáp án C

Đáp án A sai vì H2SO4 Là axit mạnh, nên là chất điện li mạnh

Đáp án B sai vì Ba(OH)2 là bazo mạnh, nên là chất điện li mạnh

Đáp án D sai vì Al2(SO4)3 là muối tan nên là chất điện li mạnh

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li KMnO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 26.232
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm