C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương Anilin tác dụng với HCl. Phương trình này cho thấy Anilin có tính bazo, tác dụng được với dung dịch axit và làm quỳ hóa đỏ.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan:

1. Phương trình Anilin tác dụng với HCl

C6H5NH2 + HCl → [C6H5NH3]+Cl-

Anilin                            phenylamoni clorua

Mởi rộng: Phương trình tổng quát amin tác dụng với dung dịch axit HCl

R–NH2 + HCl → R–NH3Cl

2. Điều kiện Anilin tác dụng với HCl

Nhiệt độ thường

3. Tính chất hóa học của Anilin

3.1. Bị oxi hóa bởi oxi

- Để lâu trong không khí, anilin chuyển sang màu đen vì bị oxi hóa bởi oxi trong không khí

3.2. Tính bazơ

- Anilin phản ứng với axit mạnh tạo thành ion anilium

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl-

3.3. Phản ứng với axit nitrơ

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

3.4. Phản ứng thế ở nhân thơm

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Công thức chung của amin no đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2n+1N

B. CnH2n+1NH2

C. CnH2n+3N

D. CxHyN

Xem đáp án
Đáp án C

Công thức chung của amin no đơn chức, mạch hở là CnH2n+3N

Câu 2. Số đồng phân amin bậc II của C4H11N là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

Số đồng phân amin bậc 2 của C4H11N là: CH3CH2NHCH3CH2 ; CH3CH2CH2NHCH3; CH3CH(CH3)NHCH3

=> Có 3 đồng phân

Câu 3. Dãy gồm các chất đều làm giấy quì tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac.

B. amoni clorua metylamin natri hiđroxit.

C. anilin amoniac natri hiđroxit.

D. metylamin, amoniac, natri axetat.

Xem đáp án
Đáp án C

Dãy gồm các chất đều làm giấy quì tím ẩm chuyển sang màu xanh là anilin amoniac natri hiđroxit.

Câu 4. Khi cho etylamin vào dung dịch FeCl3, hiện tượng nào xảy ra có:

A. khí bay ra

B. kết tủa màu đỏ nâu

C. khí mùi khai bay ra

D. Không hiện tượng gì.

Xem đáp án
Đáp án B

Khi cho etylamin vào dung dịch FeCl3 sẽ xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu theo phản ứng hóa học sau:

3C2H5NH2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3↓ + 3C2H5NH3Cl

Câu 5. Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt, ta dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch Br2

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch AgNO3

Xem đáp án
Đáp án A

Để phân biệt anilin và etylamin ta dùng dung dịch Br2. Anilin tạo kết tủa trắng còn etylamin không tác dụng

Câu 6. Cho anilin tác dụng với các chất sau: dung dịch Br2, H2, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, HNO2. Số phản ứng xảy ra là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án A

Anilin có thể tác dụng được với: dung dịch Br2, dung dịch HCl, HNO2

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl-

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

C6H5NH2 + 3Br2 \overset{H_{2} O}{\rightarrow} C6H2Br3NH2 + 3HBr

Câu 7. Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. C6H5NH2.

B. H2N-CH2-COOH

C. CH3CH2CH2NH2.

D. H2N-CH(CH2-CH2-COOH)-COOH.

Xem đáp án
Đáp án C

Loại vì A. C6H5NH2 không làm đổi màu quỳ tím

Loại vì B H2N-CH2-COOH có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH ⟹ Không làm đổi màu quỳ tím.

Đúng vì C. CH3CH2CH2NH2 có 1 nhóm -NH2 làm đổi màu quỳ tím thành xanh

Loại vì D. H2N-CH(CH2-CH2-COOH)-COOH có 1 nhóm -NH2 và 2 nhóm -COOH ⟹ làm đổi màu quỳ tím thành đỏ

.....................................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 6.614
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm