Phương trình điện li của Na2S

Phương trình điện li của Na2S được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li Na2S, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan sự điện li Na2S. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

>> Mời các bạn tham khảo một số chất điện li:

1. Viết phương trình điện li của Na2S

Na2S → 2Na+ + S2−

2. Na2S là chất điện li mạnh 

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HBr, H2SO4

Các bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ba(OH)2

Hầu hết các muối: NaCl, KMnO4, NaNO3, KCl, Na2S

Na2S → 2Na+ + S2−

3. Một số phương trình điện li quan trọng 

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Nhóm dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. Na2S , HF, Ba(OH)2

B. HCl, Cu(OH)­2, Na2S

C. HNO3, Cu(OH)2,Na2S

D. HBr, Na2S , Ba(OH)2

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy chất chỉ gồm các chất điện li mạnh: HBr, Na2S , Ba(OH)2

Phương trình điện li minh họa

HBr  → H+ + Br

Na2S → 2Na+ + S2−

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH

Câu 2. Dãy gồm các chất đều là bazơ đều tan là:

A. NaOH, LiOH, Ca(OH)2

B. NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3

C. Cu(OH)2, Al(OH)3, NaOH

D. Zn(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy gồm các chất đều là bazơ đều tan là: NaOH, LiOH, Ca(OH)2

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất không điện li?

A. NaCl.

B. Ba(OH)2.

C. Na2CO3.

D. C12H22O11.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Cho dãy các chất: (NH4)2SO4, Al2(SO4)3, CH3COONa, NaOH, C2H5OH, C6H12O6, HClO, KMnO4, HF. Số chất điện li yếu là?

A. 6

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp án
Đáp án D

Cho dãy các chất: (NH4)2SO4, Al2(SO4)3, CH3COONa, NaOH, C2H5OH, C6H12O6, HClO, KMnO4, HF. Số chất điện li mạnh là 5

Đó là: (NH4)2SO4, Al2(SO4)3, CH3COONa, NaOH, KMnO4,

Câu 5. Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất nhận proton

B. Axit là chất khi tan trong nước phân ly cho ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH–

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 6. Cho các muối sau: NaHSO4; NaHCO3; Na2HPO3. Muối axit trong số đó là:

A. NaHSO4, NaHCO3.

B. Na2HPO3.

C. NaHSO4.

D. cả 3 muối.

Xem đáp án
Đáp án A

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của Na2S. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 20.734
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm