C2H4 + H2 → C2H6

Etilen H2: Etilen phản ứng cộng với H2

C2H4 + H2 → C2H6 được VnDoc tổng hợp biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng chính xác phản ứng công của Etilen với hidro. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết liên quan đến etilen. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình phản ứng C2H4 ra C2H6

C2H4 + H2 → C2H6

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

2. Điều kiện phương trình phản ứng xảy ra giữa Etilen H2

Nhiệt độ Xúc tác: Ni

3. Tính chất hóa học của Etilen 

Trong phân tử etilen C2H4, có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon, bao gồm 1 liên kết kém bền, dễ dàng đứt khi tiến hành phản ứng hóa học.

3.1. Etilen tác dụng với oxi

Khi đốt trong oxi, etilen cháy tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.

  • Etilen cháy hoàn toàn tạo ra CO2, H2O và tỏa nhiều nhiệt:

Phương trình hóa học

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O + Q

  • Etilen làm mất màu dung dịch KMnO4:

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

3.2. Etilen tác dụng brom dạng dung dịch

Phương trình hóa học:

CH2= CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

3.3. Etilen tác dụng H2

CH2=CH2 + H2  → CH3-CH3

3.4. Etilen tác dụng với H2O

Ở nhiệt độ thích hợp và có xúc tác axit, etilen có thể cộng nước

C2H4 + H2O \overset{H_{2} SO_{4} , t^{o} }{\rightarrow}C2H5OH

Với đặc điểm các chất liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng. Phân tử etilen kết hợp với nhau (còn gọi là phản ứng trùng hợp)

3.5. Phản ứng trùng ngưng

Các phân tử etilen kết hợp với nhau tạo ra chất có phân tử lượng rất lớn gọi là PolyEtiten hay còn gọi là PE

Phương trình phản ứng.

….+ CH2= CH2 + CH2= CH2 +….→ ….- CH2– CH2 – CH2– CH2-….

4. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có

A. hai liên kết đôi.

B. một liên kết đôi.

C. một liên kết đơn.

D. một liên kết ba.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ

A. 2 : 1.

B. 1 : 2.

C. 1 : 3.

D. 1 : 1.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Etilen và axetilen phản ứng được với tất cả các chất, dung dịch trong dãy nào sau đây?

A. H2, NaOH, dung dịch HCl.

B. CO2, H2, dung dịch KMnO4.

C. Dung dịch Br2, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3/NH3 dư.

D. Dung dịch Br2, dung dịch HCl, dung dịch KMnO4.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Cho 4 chất sau: metan, etilen, but-1-in, but-2-in. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư tạo thành kết tủa là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Xem đáp án
Đáp án D

-------------------------------------------

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học C2H4 + H2 → C2H6, Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
16 65.622
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm