Phương trình điện li Fe2(SO4)3

Phương trình điện li Fe2(SO4)3 được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li muối Fe2(SO4)3, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li Fe2(SO4)3 cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan Fe2(SO4)3 điện li. Mời các bạn tham khảo. 

1. Viết phương trình điện li Fe2(SO4)3

 Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO42−

2. Fe2(SO4)3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,..

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Ca(NO3)2,  

Hầu hết các muối: Ca(NO3)2, NaCl, KCl, Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3, ....

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→)

3. Phương trình điện li quan trọng

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. H3PO4

B. HClO

C. Fe2(SO4)3

D. Mg(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

Dung dịch là chất điện li mạnh là Fe2(SO4)3

Câu 2. Dãy các chất tan trong nước là điện li mạnh?

A. Ca(NO3)2,  Fe2(SO4)3, CH3COONa, CaCl2.

B. CuCl2, CH3COOK, HNO3, NH4OH.

C. KCl, CH3COOH, HCl, Cu(OH)2.

D. Fe2(SO4)3, HF, H3PO4, H2SO3.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy các chất tan trong nước là điện li mạnh: Ca(NO3)2, Fe2(SO4)3, CH3COONa, CaCl2.

Phương trình điện li minh họa:

Ca(NO3)2 → Ca2+ + 2NO3

Fe2(SO4)3→ 2Fe3+ + 3SO42−

CH3COONa →CH3COO+ Na+

CaCl2 → Ca2+ + 2Cl

Câu 3. Hidroxit nào sau đây không phải là hidroxit lưỡng tính?

A. Pb(OH)2

B. Al(OH)3

C. Ba(OH)2

D. Zn(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

Ba(OH)2 không phải là hidroxit lưỡng tính

Câu 4. Dãy nào sau đây gồm các ion tồn tại đồng thời trong một dung dịch:

A. Na+, Mg2+, NH4+, SO42−, Cl, NO3.

B. Na+, NH4+, Al3+, SO42−, OH−, Cl−.

C. Ca2+, K+, Cu2+, OH, Cl.

D. Ag+, Fe3+, H+, Br−, NO3−, CO32−.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy nào gồm các ion tồn tại đồng thời trong một dung dịch:  Na+, Mg2+, NH4+, SO42−, Cl, NO3.

Câu 5. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất tan và điện li mạnh?

A. CaCl2, BaSO4, CuSO4, HNO3.

B. KCl, H2SO4, H2S, BaCl2.

C. H2SO4, KCl, KNO3, Ca(NO3)2.

D. HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4)2, H3PO4.

Xem đáp án
Đáp án C

Dãy chất chỉ gồm những chất tan và điện li mạnh là: H2SO4, KCl, KNO3, Ca(NO3)2.

Câu 6. Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HF, H2S, Fe(OH)2, K2CO3.

B. HNO3, CH3COONa, NaOH, K2SiO3.

C. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF.

D. Ba(OH)2, NaOH, CH3COOH, NaCl.

Xem đáp án
Đáp án B

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh là: HNO3, CH3COONa, NaOH, K2SiO3.

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li Fe2(SO4)3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 22.894
Sắp xếp theo

Phương trình phản ứng

Xem thêm