Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là

Dãy chuyển hóa C6H6 → X → Y→ C6H5OH

Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo chuỗi phản ứng dưới đây.

Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ Phenol. Chất Y là

A. C6H4(OH)

B. C6H5ONa

C. C6H4Cl(OH)

D. C6H5(OH)3

Đáp án hướng dẫn giải 

Đáp án B

C6H6 + Cl2 \overset{t^{o},xt Fe }{\rightarrow} C6H5Cl + HCl 

C6H5Cl + 2NaOH \overset{t^{o},p}{\rightarrow} C6H5ONa + NaCl + H2O

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Phenol không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với dung dịch NaOH. Số chất thỏa mãn tính chất trên là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Hợp chất hữu cơ X (phân tử chứa vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2. Khi X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng. Mặt khác, X tác dụng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol 1 : 1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C6H5CH(OH)2.

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.

Xem đáp án
Đáp án B

Chất X phản ứng với Na tạo ra nH2 = nX => có 2 nhóm -OH. X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:1 => Có 1 nhóm OH gắn vào nhân thơm.

=> X là: X là HOC6H4CH2OH.

Câu 4. Để nhận biết ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, người ta dùng một thuốc thử duy nhất là:

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

Sử dụng dung nước Brom làm thuốc thử

+) Phenol: tạo kết tủa trắng

+) Stiren: mất màu nước Brom, không tạo kết tủa

+) ancol benzylic: không có hiện tượng

Câu 5. Khi thổi khí CO2 dư vào dung dịch C6H5ONa muối vô cơ thu được phải là NaHCO3 vì:

A. phênol là chất kết tinh, ít tan trong nước lạnh.

B. tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3-.

C. CO2 là một chất khí.

D. Nếu tạo ra Na2CO3 thì nó sẽ bị CO2 dư tác dụng tiếp theo phản ứng: Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 6. Cho dẫy biến đổi hóa học sau:

CH4 → X → Y → Z (CH3CH2OH)

Trong dẫy chuyển đổi trên, chất X, Y lần lượt có thể là:

A. C2H2, CH3CHO

B. C2H2, C2H4

C. C2H2, C2H5Br

D. C2H2, C2H6

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 7. Cho dãy biến đổi hóa học sau

C6H6 → A → B → C (1,4,6-tribromphenol)

Trong dẫy biến đổi trên, các chất A, B lần lượt là

A. C6H5Br, C6H5NO2

B. C6H5Br, C6H5OH

C. C2H2, C2H5Br

D. CH3CH2Cl, CH2=CH2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 8. Cho chuỗi phản ứng sau:

X → C2H5OH → Y → CH3COONa → Z → C2H2

Chất X, Y, Z lần lượt là

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.

B. C6H6, CH3COOH, C2H4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.

D. C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

Xem đáp án
Đáp án A

C2H4 + H2O → C2H5OH (X: C2H4)

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (Y: CH3COOH)

2CH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2O

CH3COONa + NaOH →  CH4 + Na2CO3 (Z: CH4)

2CH4 → C2H2 + 3H2

Câu 9. Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH.

Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng. X là chất nào sau đây?

A. CH3COONa.

B. HCOOCH3.

C. CH3CHO.

D. C2H5OH.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 10. Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: HCOOH; CH3COOH; HCl; C6H5OH (phenol) và pH của các dung dịch trên được ghi trong bảng sau: Nhận xét nào sau đây đúng?

A. T cho được phản ứng tráng bạc

B. X được điều chế trực tiếp từ ancol etylic

C. Y tạo kết tủa trắng với nước brom

D. Z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3

Xem đáp án
Đáp án D

Xét cùng nồng độ mol dung dịch ⇒ lực axit yếu sẽ có pH lớn hơn

Lực axit: HCl > HCOOH > CH3COOH > C6H5OH

⇒ X : C6H5OH; Y : HCOOH; Z : HCl; T: CH3COOH

⇒ Z tạo kết tủa trắng với AgNO3 tạo AgCl

...........................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 4.636
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm