Phương trình điện li Na2CO3

Phương trình điện li Na2CO3 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li Na2CO3, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan điện li Na2CO3, Na2CO3 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan. 

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số câu hỏi điện li hay

1. Phương trình điện li của Na2CO3

Na2CO3 → 2Na+ + CO32- 

2. Na2CO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.

Những chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3, H2SO4,...

Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...

Hầu hết các muối: Na2CO3, NaCl, KCl, ....

3. Một số phương trình điện li quan trọng

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Nhóm chất nào sau đây đều bị thủy phân trong nước?

A. Na3PO4, Ba(NO3)2, FeCl3, KCl.

B. AlCl3, (NH4)3PO4, K2SO3, CH3COOK.

C. K2S, KHS, K2SO4, KHSO3.

D. Mg(NO3)2, BaCl2, K2HPO4, NaNO3.

Xem đáp án
Đáp án B

Nhóm chất đều bị thủy phân trong nước là: AlCl3, (NH4)3PO4, K2SO3, CH3COOK.

AlCl3, (NH4)3PO4, K2SO3, CH3COOK.

Câu 2. Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3

B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3

C. Na2SO4, HNO3, Al2O3

D. Na2HPO4, ZnO, Zn(OH)2

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy các chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là Na2HPO4, ZnO, Zn(OH)2

Phương trình hóa học minh họa phản ứng

 Na2HPO4 + HCl → NaCl + NaH2PO

 Na2HPO4 + NaOH → Na3PO4 + H2

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + H2O

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Câu 3. Nhóm các chất nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh

A. CaCl2; CuSO4; H2SO4; H2S.

B. HNO3; Ca(NO3)2; CaCl2; H3PO4.

C. KCl; NaOH; Ba(NO3)2; Na2SO4 .

D. HCl; BaCl2; NH3; CH3COOH

Xem đáp án
Đáp án C

Các chất chỉ gồm các chất điện li mạnh là: KCl; NaOH; Ba(NO3)2; Na2SO4 .

Phương trình điện li minh họa 

KCl → K+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-

Ba(NO3)2 Ba2+ + 2NO3-

Na2SO4 2Na+ + SO42-

Câu 4. Cho các dung dịch muối NaHSO4, NaHCO3­, Na2HPO4, Na2HPO3, NaH2PO4, NaH2PO3. Dung dịch muối không phải muối axit là?

A. NaH2PO3

B. NaHCO3, NaHSO4

C. Na2HPO3

D. NaH2PO4, NaH2PO3

Xem đáp án
Đáp án C

Muối trung hòa: muối mà anion gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+

Muối axit: muối mà anion gốc axit vẫn còn hiđro có khả năng phân li cho ra ion H+

Số muối axit là : NaHCO 3; NaHSO4; NaHSO3; Na2HPO4

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li Na2CO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 31.578
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm