Phương trình điện li HF

Phương trình điện li HF được VnDoc biên soạn cẩn thận gửi tới bạn đọc là phương trình điện li HF trong nước từ đó giúp các bạn học sinh biết cách viết phương trình điện li HF, cũng như vận dụng tốt vào giải các dạng bài tập câu hỏi liên quan HF điện li. Mời các bạn tham khảo.

1. Viết phương trình điện li của HF

HF ⇌ H+ + F-

2. HF là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

VD:

HF ⇌ H+ + F-

3. Xác định một số chất điện li mạnh hay yếu

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HCl

B. HF

C. Mg(OH)2

D. HNO3

Xem đáp án
Đáp án B

HCl, HNO3, HF đều là chất điện li mạnh

Mg(OH)2 là chất điện li yếu

Câu 2. Chất điện li yếu trong dãy chất dưới đây là:

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, HF.

B. BaSO4, H2S, NaCl, HCl

C. H2SO3, HF, NH4Cl, CH3COONa.

D. CuSO4, CH3COONa, HF, Mg(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án A

Chất điện li yếu trong dãy chất dưới đây là: H2S, H3PO4, CH3COOH, HF.

Phương trình điện li minh họa

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+ +S2−

H3PO4 \rightleftharpoons H+ + H2PO4

H2PO4\rightleftharpoons H+ + HPO42−

HPO42- \rightleftharpoonsH+ + PO43-

CH3COOH  ⇆ CH3COO- + H+

HF ⇄ H+ + F

Câu 3. Chất nào sau đây không dẫn điện được

A. NaCl rắn, khan

B. CaCl2 nóng chảy

C. KOH nóng chảy

D. HF hòa tan trong nước

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Chất nào sau đây là chất không điện li?

A. HF.

B. H2S.

C. CH3COONa.

D. C3H7OH.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5. Hòa tan các chất sau vào nước để được các dung dịch riêng rẽ: NaCl, BaO, SO3, C12H22O11, CH3COOH, C2H5OH, Fe2(SO4)3. Trong các dung dịch tạo ra có bao nhiêu dung dịch có khả năng dẫn điện?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp án
Đáp án A

Các dung dịch có khả năng dẫn điện là các dung dịch tan trong nước phân li ra các ion

Đó là: NaCl; BaO; SO3; CH3COOH; Fe2(SO4)3

CaO và SO3 tan vào nước xảy ra phản ứng:

BaO + H2O → Ba(OH)2; dung dịch Ca(OH)2 thu được là bazo mạnh nên dẫn được điện

SO3 + H2O → H2SO4; dung dịch H2SO4 thu được là axit mạnh nên dẫn được điện

................................

>> Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li HF. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11,  đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
6 42.199
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm