Phương trình điện li H2SO3

Phương trình điện li H2SO3 được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li axit yếu H2SO3, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li H2SO3 cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm sự điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li H2SO3 

H2SO3 ⇄ H+ + HSO3

HSO3 ⇄ H+ + SO32-

2. H2SO3 là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

VD: H2SO3 là axit yếu

H2SO3 ⇄ H+ + HSO3

HSO3 ⇄ H+ + SO32-

3. Một số phương trình điện li quan trọng

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. H2S

B. H2SO3

C. Mg(OH)2

D. HNO3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H2SO3, HF, Mg(OH)2.

B. BaSO4, H2S, NaCl, HNO3

C. Na2SO3, NaOH, CaCl2, H2SO3.

D. CuSO4, NaCl, H2SO3, NaOH.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy gồm các chất điện li yếu là H2S, H2SO3, HF, Mg(OH)2.

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu

A. HCl

B. H2SO4

C. HNO3

D. H2SO3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Cho các chất dưới đây: HNO3, NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3,CuSO4. Các chất điện li mạnh là:

A. Ag2SO4, NaCl, CuSO4, H­2SO3

B. NaOH, Ag2SO4, NaCl, H­2SO3, H­2S

C. NaCl, H2SO3, CuSO4, Ag2SO4

D. HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4, Ag2SO4

Xem đáp án
Đáp án D

Các chất điện li mạnh là: HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4, Ag2SO4

Câu 5. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, NH3.

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy chất  trong nước đều là chất điện li mạnh là: H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Câu 6. Dãy gồm những chất điện li mạnh là

A. KOH, HCN, Ca(NO3)2

B. CH3COONa, HCl, NaOH.

C. NaCl, H2S, CH3COONa.

D. H2SO4, Na2SO4, H3PO4

Xem đáp án
Đáp án B

Dãy gồm những chất điện li mạnh là CH3COONa, HCl, NaOH.

------------------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li H2SO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
5 33.094
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm