Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2 là phản ứng oxi hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử lớp 10, tính chất Hóa học của Al và tính chất hóa học HNO3.... cũng như các dạng bài tập. Hy vọng có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một cách nhanh và chính xác hơn. 

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Al +6HNO3 Al(NO3)3 +3NO2 + 3H2O

(rắn)

(trắng)

(dd đậm đặc)

 

 

(lỏng)

(không màu)

(khí)

(nâu đỏ)

(lỏng)

(không màu)

M = 27

M = 63

 

M = 213

M = 46

M = 18

1. Điều kiện phản ứng Al tác dụng HNO3

Không có

2. Cách tiến hành phản ứng cho Al tác dụng HNO3 

Cho Al (nhôm) tác dụng với axit HNO3

3. Hiện tượng Hóa học

Chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch axit HNO3, xuất hiện khí nitơ đioxit (NO2) có màu nâu đỏ.

4. Bài tập minh họa

Câu 1. Tính chất hóa học của HNO3

Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đậm đặc, sau phản ứng thu được V lít O2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

Câu 2. Tính chất hóa học của nhôm

Nhôm bị thụ động trong dung dịch axit nào dưới đây?

A. Dung dịch H2SO4 loãng

B. Dung dịch HNO3 đặc nguội

C. Dung dịch HNO3 loãng

D. Dung dịch H2SO4 đậm đặc

Câu 3. Kim loại Nhôm có thể tác dụng với những chất nào trong các dãy chất dưới đây

A. HCl, H2SO4 đặc nguội

B. H2SO4 loãng, Cu(NO3)2, Ca(OH)2

C. Na(NO3)2, CuSO4, KOH

D. ZnSO4, NaAlO2, NH3

Câu 4. Khi cho kim loại tác dụng với HNO3, thu được sản phẩm khử A. A không thể là chất nào sau đây:

A. NO2

B. NH4NO3

C. N2O

D. N2O5

Câu 5. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng dưới đây là:

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O + NO2

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

Câu 6. Trong phòng thí nghiệm, HNO3 được điều chế từ những chất nào sau đây?

A. NaNO2 và H2SO4 đặc

B. NaNO3 tinh thể và H2SO4 đặc

C. NH3 và O2

D. NaNO3 tinh thể và HCl đặc

Câu 7. Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Al và 0,2 mol Zn bằng 500 ml dd HNO3 vừa đủ, thu được dd A và không thấy khí thoát ra. Cô cạn dd A thu m gam muối.Giá trị của m:

A. 51,9 g

B. 66,1 g

C. 59,1 g

D. 61,6 g

Câu 8. Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dd HNO3 đặc, nguội

A. Fe, Al, Cr

B. Cu, Ag, Cr

C. Al, Fe, Cu

D. Mn, Ni, Al

Đáp án 

1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.B 7.B 8. A

Các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu tại đây

VnDoc đã gửi tới bạn Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2 được VnDoc biên soạn. Nội dung tài liệu giúp các bạn biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho Al tác dụng với HNO3, từ đó có thể nhận biết hiện tượng sau phản ứng. Cũng như mở rộng nội dung kiến thức, liên quan đến tính chất hóa học của axit nitric HNO3, tính chất hóa học của Al. 

Đánh giá bài viết
3 1.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Phương trình phản ứng Xem thêm