Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 - LẦN 2
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh:
Số báo danh:
* Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg =
24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn =65; Br
= 80; Ag = 108; Ba= 137.
*Các thể tích khí đều đo điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khi sinh ra không tan trong nước.
Câu 41: Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen khả năng lọc không khí. Chất đó là:
A. đá vôi. B. muối ăn. C. than hoạt nh. D. thạch cao.
Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?
A. Etylamin. B. Etanol. C. Axit fomic. D. Glixerol.
Câu 43: Kali hiđroxit có công thức hóa học
A. KHCO
3
. B. KOH C. K
2
SO
4
. D. K
2C
O
3
.
Câu 44: Thủy phân 102,6 gam saccarozơ với hiệu suất 80%, thu được m gam glucozơ. Giá trị của m
A. 50,4. B. 36. C. 54. D. 43,2
Câu 45: Cho m gam Ala-Gly tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Số mol NaOH đã phản
ứng 0,3 mol. Giá trị của m
A. 26,4. B. 21,9. C. 24,6. D. 29,2
Câu 46: Sắt số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?
A. Fe(OH)
3
. B. Fe(NO
3
)
3
. C. FeSO
4
. D. Fe
2
O
3
.
Câu 47: Nung 18 gam hỗn hợp Al Fe trong không khí, thu được 25,2 gam hỗn hợp X chỉ chứa các
oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch H
2
SO
4
1M. Giá trị V
A. 150. B. 450. C. 400. D. 500
Câu 48: Chất nào sau đây phản ng trùng hợp ?
A. Glixerol. B. Axit axetic. C. Stiren D. Metylamin.
đề thi 122
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 49: Kim loại o sau đây không tác dụng với dung dịch FeCl
3
?
A. Mg. B. Fe. C. Ag. D. Cu.
Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 4,05 gam Al bằng dung dịch NaOH thu được V lít H
2
(đo đktc). Giá
trị của V
A. 5,60. B. 2,24. C. 4,48. D. 5,04
Câu 51: Chất nào sau đây tính lưỡng tính?
A. K
2
CO
3
. B. KNO
3
. C. CuCl
2
. D. Al
2
O
3
Câu 52: Khi đun hỗn hợp gồm etanol axit bromhiđric trong ống nghiệm nhánh lắp ống dẫn khí,
thu được chất lỏng không màu nặng hơn nước, không tan trong nước. Chất lỏng sinh ra trong ống
nghiệm trên là:
A. metyl bromua B. etyl bromua C. etyl clorua D. etyl bromic
Câu 53: Cho m gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO
4
dư, thu được 16 gam kim loại
Cu. Giá trị của m
A. 14 B. 11,2 C. 21 D. 7
Câu 54: nhiệt độ thường, kim loại o sau đây tan hết trong nước dư?
A. Ag. B. Cu C. Na. D. Zn.
Câu 55: Kim loại o sau đây là kim loại kiềm?
A. Mg. B. Al C. Cu. D. K.
Câu 56: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng tính cũng tạm thời?
A. Ca(OH)
2
B. MgCl
2
. C. BaCO
3
D. NaNO
3
.
Câu 57: Phát biểu o sau đây sai?
A. điều kiện thường, metylamin đimetylamin những chất khí.
B. Dung dịch lysin làm đổi màu quỳ tím.
C. Trong phân tử peptit mạch hở, Gly-Ala-Gly 4 nguyên tử oxi.
D. điều kiện thường, amino axit những chất lỏng.
Câu 58: Số nguyên tử hiđro trong phân tử glucozơ
A. 6. B. 12. C. 5. D. 10.
Câu 59: Chất X công thức H
2
N-CH
2
COOH. Tên gọi của X
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
A. alanin. B. valin. C. glyxin. D. lysin.
Câu 60: Phản ứng nào sau đây phản ứng nhiệt nhôm ?
A. 3 CuO + 2A1 
t
o
3Cu + Al
2
O
3
.
B. 2Al + 3H
2
SO
4
 Al2(SO
4
)
3
+ 3H
2
.
C. 2A1 + 3CuSO
4
 Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu.
D. 2A1 + 2NaOH + 2H
2
O  2NaAlO
2
+ 3H
2
.
Câu 61: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit loãng, thu được chất hữu X.
Cho X phản ứng với khí H
2
(xúc tác Ni, t
o
), thu được chất hữu Y. Các chất X, Y lần lượt là:
A. glucozơ, fructozơ. B. glucozơ, etanol.
C. glucozơ, saccarozơ. D. glucozơ, sobitol.
Câu 62: Chất nào sau đây không chứa liên kết π trong phân tử?
A. Metan. B. Benzen, C. Etilen. D. Axetilen.
Câu 63: nhiệt độ thường, kim loại Cu phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. CuSO
4
. B. Fe(NO
3
)
2.
C. HCl. D. AgNO
3
.
Câu 64: Thủy phân tristearin công thức (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
trong dung dịch NaOH, thu được
glixerol muối X. Công thức của X
A. C
2
H
5
COONa. B. C
17
H
33
COONa. C. C
17
H
35
COONa. D. CH
3
COONa.
Câu 65: Thạch cao nung chất rắn màu trắng, dễ nghiền thành bột mịn. Khi nhào bột đó với nước
tạo thành một loại bột nhão khả ng đông cứng nhanh. Thạch cao nung công thức là:
A. CaSO
4
.2H
2
O B. CaSO
4
.H
2
O. C. CaSO
4
D. CaCO
3
.
Câu 66: Chất nào sau đây chất điện ly yếu?
A. NaNO
3
. B. HCOOH. C. KOH. D. HNO
3
Câu 67: Hỗn hợp FeO Fe
2
O
3
tác dụng với lượng dung dịch nào sau đây không thu được muối
sắt (II)?
A. H
2
SO
4
đặc, nóng. B. HCl C. H
2
SO
4
loãng. D. CH
3
COOH

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội được VnDoc tổng hợp, biên soạn đáp án, kèm lời giải hướng dẫn. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiêm nội dung câu bám sát cấu trúc đề thi THPT Quốc gia, với các dạng bài tập được chia thành các cấp độ khác nhau.

Dưới đây là đáp án chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa, và hướng dẫn giải chi tiết một số câu hỏi hay khó trong đề. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn luyện chuẩn tốt cho kì thi THPT Quốc gia tới. Mời các bạn tham khảo

1. Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học 

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học có đáp án

2. Hướng dẫn giải câu hỏi khó trong đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa 

Câu 44: Thủy phân 102,6 gam saccarozơ với hiệu suất 80%, thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 50,4.

B. 36.

C. 54.

D. 43,2

Hướng dẫn giải

1 Saccarozo → 1Glucozo + 1 Fructozo

0,3 mol 0,3 mol

=> m = 0,3.80% .180 = 43,2gam

Câu 45: Cho m gam Ala-Gly tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Số mol NaOH đã phản ứng là 0,3 mol. Giá trị của m là

A. 26,4.

B. 21,9.

C. 24,6.

D. 29,2

Hướng dẫn giải

Ala-Gly + 2NaOH

0,15         0,3

=> m = 0,15.146 = 21,9 gam

Câu 47: Nung 18 gam hỗn hợp Al và Fe trong không khí, thu được 25,2 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị V là

A. 150.

B. 450.

C. 400.

D. 500

Hướng dẫn giải

Hỗn X: Al, Fe: 18 gam, [O] = 0,45 mol

H+ + [O] → H2O

0,9    0,45

=> nH2SO4 = 0,9:2 = 0,45 mol => V = 0,45 : 1 = 450ml

Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 4,05 gam Al bằng dung dịch NaOH dư thu được V lít H2 (đo ở đktc). Giá trị của V là

A. 5,60.

B. 2,24.

C. 4,48.

D. 5,04

Hướng dẫn giải

2Al + 2NaOH + 2H2O → 3H2 + 2NaAlO2

0,15 →0,225 => V = 5,04 lít

Câu 52: Khi đun hỗn hợp gồm etanol và axit bromhiđric trong ống nghiệm có nhánh lắp ống dẫn khí, thu được chất lỏng không màu nặng hơn nước, không tan trong nước. Chất lỏng sinh ra trong ống nghiệm trên là:

A. metyl bromua

B. etyl bromua

C. etyl clorua

D. etyl bromic

Hướng dẫn giải

C2H5OH + HBr → C2H5OBr + H2O

Câu 68: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), tổng số polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 72: Dẫn 0,09 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí CO2 qua cacbon nung đỏ, thu được 0,15 mol hỗn hợp khí Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống đựng CuO (dư, nung nóng) thu được chất rắn Z gồm 2 chất. Cho Z vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 3,84

B. 5,12

C. 10,24

D. 7,68

Hướng dẫn giải

Ta có n Cphản ứng = n hỗn hợp - nhỗn hợp khí Y = 0,15 - 0,09 = 0,06 mol

Bảo toàn electron: 4nC = 2nCu

=> nCu = 0,12 mol => mCu = 7,68 gam

Câu 73: Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C11H12O4) bằng dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì phần hơi thu được ancol X và phần rắn thu được hai chất hữu cơ Y, Z. Biết MX < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H4O4).

Cho các phát biểu sau:

(a) Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.

(b) Ancol X là etan-1,2-điol.

(c) Khối lượng mol của Y là 106 gam/mol.

(d) Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

(e) E có đồng phân hình học

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Hướng dẫn giải

KE = 6 (độ bão hòa)

T (C3H4O4) => T là CH2(COOH)2 ,Z là CH2(COONa)2

E là C6H5COOCH2COOC2H5 hoặc CH3C6H4COOCH2COOCH3

X là C2H5OH hoặc CH3OH

Y là C6H5ONa hoặc CH3C6H4ONa

.........................

Để tải đề tham khảo đầy đủ chi tiết nội dung tài liệu, vui lòng ấn tải link bên dưới

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội được VnDoc tổng hợp, biên soạn đáp án. Đề thi thử lần này được đánh giá nhiều câu hỏi khó, bao gồm các mức độ vận dụng khác nhau, câu vận dụng cao rơi vào tầm 2,3 câu dạng bài este. Phù hợp đánh giá năng lực của các bạn học sinh.

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa mới nhất 

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tới các bạn. Ngoài ra để có thể chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia mời các bạn tham khảo các đề thi thử thpt quốc gia môn Toán, đề thi thử thpt môn Hóa học, đề thi thử thpt môn Vật lý. Chúc các bạn có một kì thi tốt. 

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
8 7.049
Sắp xếp theo

Môn Hóa khối B

Xem thêm