Đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2
VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2 để bạn đọc
cùng tham khảo. n cạnh đó VnDoc.com mời bạn đọc cùng vào chuyên mục đề
thi THPT Quốc gia để thêm đề thi tài liệu ôn tập nhé.
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa học năm 2020
60 đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học đáp án
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia n Hóa học đáp án số 1
Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học
Bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa học (Có đáp án)
KY THI TOT NGHIEP TRUNG HOC PHO THONG
NA.M
2020
1----"
¥7"'
~=£
~':f
J;
~
-::;"-
- Bai thi: KHOA
Hoc
Tlf
NHIEN
, O Mon thi thanh ph§n: HOA HQC
Thai gian lam bai: 50
phut
, khong kd
thai
gian
phr:it
cti
·············
······
·
···
·
····
··························
······
Cho biSt nguyen
tu
kh6i cua cac nguyen t6: H =
l;
C = 12; N =
14;
0 = 16;
Na=
23;
Al=
27; S = 32;
Cl=
35,5;
Fe=
56;
Cu=
64;
Zn=
65
.
Cac
thS
tich khi d€u
do
a di€u ki~n tieu
chu§.n;
gia thiSt cac khi sinh ra khong tan trong
nu&c.
Cau 41: Kim
lo:;ii
nao sau day khong tac
d1;mg
v&i
dung dich CuSO4?
A. Ag. B. Mg. C. Fe.
D.Al.
Cau 42: Kim
lo:;ii
nao sau day la kim
lo:;ii
ki€m?
A. Cu. B. Na. C. Mg. D. Al.
Cau 43: Khi X sinh ra trong qua trinh d6t nhien
li~u
h6a
th:;ich,
rit
d(k va gay 6 nhiSm moi trm'mg. Khi X la
A. CO. B.
H2.
C.
NH3.
D.
N2.
Cau 44: Thuy phan este CH3CH2COOCH3, thu duqc ancol c6 cong thuc la
A. CH3OH. B. C3H1OH. C. C2HsOH.
D.
C3HsOH.
Cau 45: 0 nhi~t d9 thuc'mg, kim
lo:;ii
Fe khong phan
ung
v&i
dung djch nao sau day?
A. NaNO3. B. HCI. C. CuSO4. D. AgNO3.
Cau 46: Dung djch
chit
nao sau day lam xanh quy tim?
A. Metanol. B. Glixerol. C. Axit axetic.
D. Metylamin.
Cau 47:
Chit
nao sau day c6 tinh luong tinh?
A. NaNO3. B.
MgCh.
C. Al(OH)3.
D.
Na2CO3
.
Cau 48: Silt c6 s6 oxi h6a + 3 trong hqp
chit
nao sau day?
A. Fe(OH)2. B. Fe(NO3)2. C.
Fe2(SO4)3.
D. FeO.
Cau 49:
Chit
nao sau day c6 phan
ung
trimg hqp?
A. Etilen. B. Etylen glicol. C. Etylamin. D. Axit axetic.
Cau 50: Phan ung nao sau day la phan ung nhi~t nhom?
A. 3FeO + 2Al
~
3Fe + AhO3. B. 2Al + 2NaOH + 2H2O -
2NaA1O2
+
3H2.
C. 2Al +
3H2SO4
- Ah(SO4)3 +
3H2.
D. 2Al + 3CuSO4 - Ah(SO4)3 + 3Cu.
Cau 51: S6 nguyen
tu
cacbon trong phan
tu
glucoza la
A.
5.
B.
10.
C.
6.
D.
12.
Cau 52: 0 nhi~t d9
thuc'mg,
kim
lo:;ii
nao sau day tan hSt trong
nu&c
du?
A. Ba. B. Al. C. Fe.
D.
Cu.
Cau 53:
Chit
nao sau day duqc dung
dS
lam m€m
nu&c
c6 tinh cung
t:;im
thcri?
A. CaCO3. B.
MgCh.
C. NaOH.
D.
Fe(OH)2.
Cau 54: Dung djch KOH tac dµng
v&i
chit
nao sau day
t:;io
ra kSt tua Fe(OH)3?
A. FeCh. B. FeO. C.
Fe2O3.
D.
Fe3O4.
Cau 55:
Chit
nao sau day la
chit
di~n
Ii
y~u?
A. HCI. B. KNO3.
D. NaOH.
Cau 56: Thuy phan triolein c6 c6ng thfrc (CnH33COO)3C3Hs trong dung djch NaOH, thu duqc glixerol
va mu6i X. Cong thuc cua X la
A.
CnH
3sCOONa. B. CH3COONa. C. C2HsCOONa.
D.
CnH33COONa.
Cau 57: Natri hidroxit (con g9i la xut an da) c6 c6ng thuc h6a h9c la
A. NaOH. B. NaHCO3. C. Na2CO3.
Cau 58:
Chit
nao sau day c6 m9t lien k~t ba trong phan tu?
A. Metan. B. Etilen. C. Axetilen. D. Benzen.
Trang
1/3
Cau 59:
Chit
X c6 c6ng thuc H2N-CH(CJ-!3)-COOH. Ten g9i cua X la
A. glyxin. B. valin. C. alanin. D. lysin.
Cau 60: Thanh ph~n chinh cua v6 cac loai 6c, so, hen la
A. Ca(NO3)2.
B.
CaCO3.
C.
NaCL D. Na2CO3.
Cau 61: Cho m gam b9t Zn tac d\mg hoan toan
v&i
dung djch CuSO4 du, thu
duqc
9,6 gam kim lo?i Cu.
Gia tri cua m la
A. 6,50. B. 3,25. C. 9,75. D. 13,00.
Cau 62:
Hoa
tan hoan toan
0,1
mol Al
bing
dung djch NaOH du, thu
duqc
V lit
H2.
Gia tri cua V la
A. 2,24. B. 5,60. C. 4,48. D. 3,36.
Cau 63: Cho 2 ml ancol etylic vao
6ng
nghi~m
da
c6 s~n vai vien
da
b9t.
Them
tir tir 4 ml dung djch
H2SO4 d~c
vao
6ng nghi~m,
d6ng
thai
li\c d~u r6i
dun
n6ng
h6n
hqp.
Hidrocacbon
sinh
ra
trong thi
nghi~m tren la
A. etilen.
B.
axetilen. C. propilen. D. metan.
Cau 64: Phat biSu nao sau day sai?
A. Dung djch lysin kh6ng lam d6i mau quy tim. B. Metylamin la
chit
khi tan nhi~u trong
nu&c.
C. Protein
don
gian chua cac g6c a-amino axit. D. Phan
tu
Gly-Ala-Val c6
ba
nguyen
tu
nita.
Cau 65:
Thuy
phan 68,4 gam saccaroza
v&i
hi~u
suit
75%, thu
duqc
m gam glucoza. Gia trj cua m la
A. 54. B. 27.
C.
72. D. 36.
Cau 66: Cho m gam Gly-Ala tac
dl,lng
het
v&i
dung djch
NaOH
du, dun n6ng. S6 mol
NaOH
da phan
ung
la 0,2 mol. Gia tri cua m la
A. 14,6.
B. 29,2. C. 26,4. D. 32,8.
Cau 67:
Chit
X duqc t?o thanh trong cay xanh
nha
qua trinh quang hqp. 6 di~u ki~n thuang, X la
chit
ri\n v6 djnh hinh.
Thuy
phan X
nha
xuc tac axit ho~c enzim, thu duqc
chit
Y c6
ung
dl,lng
lam thu6c
tang
h,rc
trong y h9c.
Chit
X va Y l~n
luqt
la
A. tinh
b(>t
va glucoza. B. tinh b9t va saccaroza.
C. xenluloza va saccaroza. D. saccaroza va glucoza.
Cau 68: Phat biSu nao sau day sai?
A. Cho vien
kem
vao dung djch HCl thi
kem
bj
iin
mon h6a h9c.
B. Qu~ng boxit la nguyen li~u dung
dS
san
xuit
nh6m.
C.
D6t
Fe trong khi
Ch
du, thu duqc FeCb.
D. Tinh
khu
cua Ag m?nh
hon
tinh
khu
cua Cu.
Cau 69: H6n hqp FeO va
Fe2O3
tac d\lllg
v&i
luQ'Ilg
du
dung djch nao sau day khong thu duqc mu6i si\t(II)?
A. HNO3 d~c, n6ng. B. HCL C.
H2SO4
loang. D. NaHSO4.
Cau 70: Cho cac ta sau: visco, capron, xenluloza axetat, olon. S6 ta t6ng hqp la
A.
1.
B. 2. C. 3. D. 4.
Cau 71:
Nung
6 gam h6n
hqp
Alva
Fe trong kh6ng khi, thu duqc 8,4 gam h6n hqp X chi chua cac oxit.
Hoa
tan hoan toan X
dn
vira
du
V ml dung djch
HCl
IM. Gia trj cua V la
A. 300. B. 200. C. 150. D. 400.
Cau 72: H6n hqp X g6m hai este c6 cung c6ng thuc phan
tu
CsHsO2 va d~u chua vong benzen.
DS
phan
ung
het
v&i
0,25 mol X
dn
t6i
da
0,35 mol
NaOH
trong dung dich, thu
duqc
m gam h6n hqp hai mu6i.
Gia tri cua m la
A. 17,0. B. 30,0. C. 13,0. D. 20,5.
Cau 73: Cho cac phat biSu sau:
(a) H6n hqp
Nava
AlzO3
(ti
1~
mol tuong
ung
2:
3) tan het trong
nu&c
du.
(b)
Dun
n6ng dung djch Ca(HCO3)z c6
xuit
hi~n ket ma.
(c) Phen chua
duqc
su
d1,1ng
dS
lam trong
nu&c
d1,1c.
(d) Kim lo?i Cu oxi h6a duqc Fe
3
+ trong dung dich.
( e) Mieng gang
dS
trong khong khi
~m
c6 xay ra
iin
mon di~n h6a.
S6 phat biSu dung la
A.
3.
B.
4. C.
5.
D. 2.
Trang 2/3

Đáp án đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Hóa học

Đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 7/5. Đề thi được biên soạn theo chương trình giảm tải mới nhất.

Đề thi minh họa Bộ GD&ĐT môn Hóa năm 2021

Đề minh họa 2021 môn Hóa học: Đáp án hướng dẫn giải chi tiết đề minh họa 2021 môn Hóa

Đáp án và đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 sẽ được cập nhật tại Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học các bạn cùng theo dõi nhé.

Tải đề thi tại đây: 

Đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Gợi ý đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học

Đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2

Giải chi tiết đề minh Họa Hóa 2020 lần 2

Câu 41: Kim loại A có tính khử yếu hơn Cu nên không đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối Đáp án A

Câu 42: Kim loại kiềm là các kim loại thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn. Gồm Li, Na, K, Rb, Cs.

Đáp án B

Câu 43: Khí CO sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, rất độc và gây ô nhiễm môi trường.

Đáp án A

Câu 44 . Đáp án A

Câu 45: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + CuSO4 → FeSO4 +Cu

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Đáp án A

Câu 46: Metylamin là amin có môi trường kiềm nên có khả năng làm xanh quỳ tím

Đáp án D

Câu 47: Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Đáp án C

Câu 48: Sắt có số oxi hóa +2 trong các hợp chất Fe(OH)2, Fe(NO3)2, FeO

Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất Fe2(SO4),

Đáp án C

Câu 49: Etilen có nối đôi C=C nên có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp

Đáp án A

Câu 50: Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng giữa nhôm và oxit của kim loại

Đáp án A

Câu 51: Glucozo có CTPT là: C6H12O6

Đáp án C

Câu 52: Kim loại kiềm và một số kim loại kiềm thổ tan trong nước dư

Đáp án A.

Câu 53: Nguyên tắc làm mềm nước cứng là loại bỏ các ion Ca2+ và Mg2+

Đáp án C

Câu 54:

A. FeCl3 + KOH → Fe(OH)3 + H2O

B, C, D không phản ứng Đáp án A

Câu 55: Chất điện li yếu bao gồm axit yếu, bazo yếu và 1 số muối Đáp án C

Câu 56: (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3

Đáp án D

Câu 57: Đáp án A

Câu 58

A. CH4

B, CH2=CH2

C. HC=CH

D. C6H6

Đáp án C

Câu 59: Đáp án

Câu 60: Đáp án B

Câu 61: Số mol Zn = số moil Cu = 0,15 mol suy ra khối lượng Zn = 9,75 g

Câu 62: số mol H2 = 3/2 số mol Al suy ra thể tích khí hidro là 3, 36 lít

Đáp án D

Câu 63: C2H5OH → C2H4 + H2O (xúc tác H2SO4) Đáp án A

Câu 64: Lysin làm đổi màu quỳ tím sang xanh Đáp án A

Câu 65 đề minh họa hóa 2020 lần 2: Saccarozo → Glucozo + Fructozo (hiệu suất = 75%)

0,2 mol Sac → 0,2 x 75% mol Glu suy ra m (glu) = 27 g

Đáp án B

Câu 72

Xét tỉ số n NaOH / nX (k)

1 < k = 0,35/ 0,25 < 2

Vậy hỗn hợp X thu được gồm 1 este của ancol và 1 este của phenol

Má au phản ứng chỉ thu được 2 muối, chứng tỏ 2 este có chung gốc axit

Vậy công thức hóa học của 2 este là HCOOC6H4CH3 (x mol) và HCOOCH2C6H5 (y mol)

Ta có hệ phương trình: nX = x + y = 0,25; n NaOH = x + 2y = 0,35

Giải hệ phương trình có x = 0,15 mol và y = 0,1 mol

Hỗn hợp 2 muối: HCOONa 0,25 mol và CH3C6H4ONa 0,15 mol

Vậy m = 30 gam

Đáp án B

Câu 73

(a) sai, hỗn hợp không tan hết

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Al2O3 + 2 NaOH→ H2O + 2NaAlO2

(d) sai, Cu khử được Fe3+

Đáp án A

Câu 74

nC = n khí tăng = 0,07 – 0,04 = 0,03 mol

C + (H2O, CO2) → (H2, CO, CO2) + O trong oxit tách ra → (H2O, CO2)

Ta thấy cả quá trình

C0 → C+4+ 4e

O0 + 2e → O-2

Bảo toàn e: 4nC = 2nO → nO trong oxit tách ra = 0,06 mol

=> m = 20 – mO trong oxit tách ra = 20 – 0,06 x 16 = 19,04 gam

Đáp án A

Câu 75

Ta có: công thức của triglixerit sẽ có dạng: C57HxO6 (vì cùng tạo từ các axit có 18C)

C57HxO6 + 3,22 mol O2 → 2,28 mol CO2 + y mol H2O

nX = 2,28/ 57 = 0,04 mol

Bảo toàn nguyên tố O: y = 0,04.6 + 3,22.2 – 2,28.2 = 2,12

Suy ra x = 2. 2,12 / 0,04 = 106

Số liên kết C –C = tổng số liên kết trừ đi tổng số liên kết C-O = (2 + 2,57-106)/ 2 – 3 = 2

A = 2. 0,04 = 0,08 mol

Đáp án B

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử hay được phát triển từ đề minh họa Bộ GD&ĐT

Lưu ý: Đề trong file tải, kéo xuống cuối trang, kích chọn Tải về để download đề thi.

Đề thi thử THPT được tải nhiều nhất

 1. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
 2. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Văn
 3. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh
 4. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý
 5. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa
 6. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh
 7. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử
 8. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa
 9. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD

Đề minh họa 2020 lần 1

 1. Đề minh họa môn Toán năm 2020
 2. Đề minh họa Ngữ văn năm 2020
 3. Đề minh họa môn Lịch sử năm 2020
 4. Đề minh họa môn Hóa năm 2020
 5. Đề minh họa Địa Lý năm 2020
 6. Đề minh họa môn GDCD năm 2020
 7. Đề minh họa môn Sinh học năm 2020
 8. Đề minh họa môn Vật lý năm 2020
 9. Đề minh họa tiếng Nhật năm 2020
 10. Đề minh họa tiếng Trung Quốc năm 2020
 11. Đề minh họa tiếng Đức năm 2020
 12. Đề minh họa tiếng Nga năm 2020
 13. Đề minh họa tiếng Pháp năm 2020
 14. Đề minh họa tiếng Anh năm 2020

Đề minh họa 2020 lần 2

 1. Đề minh họa môn Toán 2020 lần 2
 2. Đề minh họa Ngữ văn năm 2020 lần 2
 3. Đề minh họa môn Tiếng Anh 2020 lần 2
 4. Đề minh họa môn Hóa năm 2020 lần 2
 5. Đề minh họa môn Vật lý năm 2020 lần 2
 6. Đề minh họa môn Sinh học năm 2020 lần 2
 7. Đề minh họa Địa Lý năm 2020 lần 2
 8. Đề minh họa môn Lịch sử năm 2020 lần 2
 9. Đề minh họa môn GDCD năm 2020 lần 2
 10. Đề minh họa tiếng Đức năm 2020 lần 2
 11. Đề minh họa tiếng Nhật năm 2020 lần 2
 12. Đề minh họa tiếng Nga năm 2020 lần 2
 13. Đề minh họa tiếng Trung Quốc năm 2020 lần 2

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
67 99.256
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trần Quang Đức
  Trần Quang Đức Đáp án câu 68 phải là D chứ?
  Thích Phản hồi 23/07/20
  • Trần Quang Đức
   Trần Quang Đức 74 C????
   Thích Phản hồi 23/07/20
   • Nguyễn _ Nhất
    Nguyễn _ Nhất

    80A?

    Thích Phản hồi 15/01/23

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm