Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT NỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang, gồm 40 câu)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; He=4; C=12; N=14; O=16; Na=23; Al=27;
S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137.
Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 1. Kim loại nào sau đây không khử được nước ở nhiệt độ thường?
A. Be
B. Ba
C. Ca
D. K
Câu 2. Chất nào sau đây có màu nâu đỏ
A. Fe(OH)
2
B. Fe C. Fe(OH)
3 D. FeO
Câu 3. Chất có cùng công thức phân tử với glucozơ là
A. fructozơ
B. saccarozơ
C. tinh bột
D. xenlulozơ
Câu 4. Khí X là khí gây mưa axit và được sinh ra trong quá trình đốt cháy quặng pirit. Khí X là
A. O
2
C. CO
2
D. SO
2
Câu 5. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ
A. Mg
C. K
D. Cu
Câu 6. Trong phân tử chất nào sau đây chỉ có liên kết đơn?
A. CH
4
C. C
2
H
2
D. C
6
H
6
(benzen)
Câu 7. Thành phần chính của quặng hematit đỏ
A. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
D. FeS
2
Câu 8. Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất
A. Al
3+
C. Ag
+
D. Fe
2+
Câu 9. Trong phèn chua có chứa loại muối nhôm nào sau đây?
A. AlCl
3
C. Al(NO
3
)
3
D. Al
2
(SO
4
)
3
Câu 10. Phân tử khối của alanin là
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. 117
C. 89
D. 93
Câu 12. Kim loại Fe không tan trong dung dịch nào sau đây?
A. HCl.
C. Fe
2
(SO
4
)
3
.
D. H
2
SO
4
loãng
Câu 13. Trùng hợp chất nào dưới đây thu được polietilen
A. CHCH
C. CH
2
=CH-CH
3
D. CH
3
-CH
3
Câu 14. Chất béo là trieste của axit béo với
A. etylen glicol
C. phenol.
D. etanol
Câu 15. Oxit nào sau đây bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao?
A. Na
2
O.
C. MgO.
D. Fe
2
O
3
.
Câu 16. Cho các polime sau: poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat); poli(etylen terephtalat);
poliacrilonitrin. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là?
A.1 B.3. C.2 D.4
Câu 17. Cho 18,75 gam H
2
NCH
2
COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch
chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 37,50.
C. 28,25.
D. 32,75.
Câu 18. Trong nước cứng tạm thời luôn có chứa anion
A. SO
4
2-
.
C. HCO
3
-
.
D. Cl
-
.
Câu 19. Metyl axetat có công thức cấu tạo là
A. C
2
H
5
COOCH
3
.
C. CH
3
COOCH
3
.
D. HOC
2
H
4
CHO.
Câu 20. Ngâm một kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO
3
0,1M. Giả sử toàn bộ lượng kim loại
Ag sinh ra đều bám hết vào lá kẽm. Khi phản ứng kết thúc, nhấc kẽm ra, làm khô, khối lượng
lá kẽm tăng thêm
A. 0,430 gam
C. 1,080 gam
D. 0,755 gam
Câu 21. Chất X được sử dụng để khử chua đất trồng, điều chế clorua vôi, làm vật liệu trong xây
dựng,... X còn có tên gọi là vôi tôi. Công thức hóa học của X là
A. CaCO
3
B. CaSO
4
C. CaOCl
2
.
D. Ca(OH)
2
Câu 22. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch muối X thu được kết tinh trắng. Muối X là:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Mg(NO
3
)
2
C. FeCl
3
D. CuSO
4
Câu 23. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân tử H
2
N-CH
2
-CO-NH-CH
2
-COOH là một đipeptit
B. Dung dịch lysin không làm chuyển màu quỳ tím
C. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo
D. C
2
H
5
NH
2
là một amin bậc II
Câu 24. Chất X trong nhiều loài thực vật, nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường hoa
thốt nốt. Thủy phân chất X thu được chất Y có phản ứng tráng gương, có vị ngọt hơn đường mía.
Tên gọi của X và Y lần lượt là
A. xenlulozơ và glucozơ B. saccarozơ và fructozơ
C. saccarozơ và glucozơ D. tinh bột và fructozơ
Câu 25. Đun nóng 200 ml dung dịch glucozơ a mol/lít với lượng dung dịch AgNO
3
trong
NH
3
. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của a là
A. 0,5. B. 0,2 C. 0,1 D. 1,0
Câu 26. Cho 1 ml dung dịch AgNO
3
1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ từ từ từng
giọt dung dịch NH
3
2M cho đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3-5 giọt dung dịch X,
sau đó ngâm ống nghiệm chứa hỗn hợp phản ứng vào cốc nước nóng (khoảng 70-80
0
C) trong
vài phút. Trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp bạc sáng. Chất X là
A. ancol etylic B. anđehit fomic C. axit axetic D. glixerol
Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí O
2
dư, thu được 10,2 gam Al
2
O
3
. Giá trị củam
A. 5,40 B. 1,35. C. 4,80.
D. 2,70.
Câu 28. Trong các dung dịch loãng sau đây, dung dịch có pH 7 là
A. KOH B. NaCl C. Ba(OH)
2
D. HCl
Câu 29. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Thủy ngân phản ứng với lưu huỳnh ở ngay nhiệt độ thường
B. Tôn là sắt được tráng kẽm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3 được VnDoc tổng hợp, biên soạn kèm đáp án, hướng dẫn giải. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong bài thi phân môn Khoa học tự nhiên môn thi Hóa học, đề thi đưa ra vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc đề minh họa của bộ GD&ĐT đưa ra trước đó.

Hy vọng với đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa của các trường đưa ra sẽ giúp các em ôn luyện đề tốt hơn, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia.

Để xem và tải đầy đủ chi tiết đề thi , hướng dẫn giải xin vui lòng ấn tải link phía dưới

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3

Câu 9. Trong phèn chua có chứa loại muối nhôm nào sau đây?

A. AlCl3

B. AlBr3

C. Al(NO3)3

D. Al2(SO4)3

Hướng dẫn giải

Công thức phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Câu 12. Kim loại Fe không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. HCl.

B. HNO3 đặc, nguội

C. Fe2(SO4)3.

D. H2SO4 loãng

Hướng dẫn giải

Fe, Cr, Al không phản ướng với HNO3 đặc, nguội

Câu 15. Oxit nào sau đây bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao?

A. Na2O.

B. Al2O3

C. MgO.

D. Fe2O3.

Hướng dẫn giải

Fe2O3 + CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe + CO2

Câu 16. Cho các polime sau: poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat); poli(etylen terephtalat); poliacrilonitrin. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là?

A.1

B.3.

C.2

D.4

Câu 17. Cho 18,75 gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 37,50.

B. 24,25.

C. 28,25.

D. 32,75.

Hướng dẫn giải

H2NCH2COOH + KOH →H2NCH2COOK + H2O

0,25 →                                         0,25 => m muối = 0,25 x 113 = 28,25 gam

Câu 20. Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Giả sử toàn bộ lượng kim loại Ag sinh ra đều bám hết vào lá kẽm. Khi phản ứng kết thúc, nhấc lá kẽm ra, làm khô, khối lượng lá kẽm tăng thêm

A. 0,430 gam

B. 0,215 gam

C. 1,080 gam

D. 0,755 gam

Hướng dẫn giải

Ta có:

Zn + 2Ag+ → 2Ag + Zn2+

0,01 ← 0,01 0,01 0,01

Khối lượng Zn tăng thêm là: m = 0,01 x 108 - 0,05 x 65 = 0,755 gam

Câu 22. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch muối X thu được kết tinh trắng. Muối X là:

A. Mg(NO3)2

B. K2CO3

C. FeCl3

D. CuSO4

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
A:Mg{(N{O_3})_2} + 2NaOH \to Mg{(OH)_2} + 2NaN{O_3}\\
C:FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{(OH)_3} \downarrow + 3NaCl\\
D:CuS{O_4} + 2NaOH \to Cu{(OH)_2} \downarrow + N{a_2}S{O_4}
\end{array}

A: kết tủa trắng tinh

B: kết tủa đỏ nâu

C: kết tủa xanh

Câu 25. Đun nóng 200 ml dung dịch glucozơ a mol/lít với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của a là

A. 0,5.

B. 0,2

C. 0,1

D. 1,0

Hướng dẫn giải

Glu + AgNO3 → 2Ag

0,1 mol ← 0,2 mol

=> CM = 0,5M

Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí O2 dư, thu được 10,2 gam Al2O3. Giá trị của m là

A. 5,40

B. 1,35.

C. 4,80.

D. 2,70.

Hướng dẫn giải

4Al + 3O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Al2O3

0,2 mol ← 0,1 mol

=> mAl = 5,4 gam

Câu 30. Sau khi kết thúc các phản ứng, thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(III)

A. Cho lượng dư bột sắt vào dung dịch HNO3 đặc nóng

B. Cho bột sắt vào dung dịch AgNO3

C. Nung nóng hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh bột (không có không khí)

D. Cho FeCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư

Hướng dẫn giải

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa có đáp án

Câu 31. Đun nóng a gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được glixerol và hỗn hợp muối Y. Hiđro hóa hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,1 mol H2 chỉ thu được muối natri panmitat. Đốt cháy 0,07 mol E thu được 1,645 mol CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 52,14

B. 54,56

C. 50,16

D. 55,40

Hướng dẫn giải

Ta thấy: Y gồm các muối 16C nên X sẽ có 51C và các axit béo (Gọi chung là M) có cùng 16C

Số C = nCO2/nE = 1,645/0,07 = 23,5 => nX: nM = 3:11

Đặt n X = 3a => nA = 11a

=>nNaOH = 3 x 3a + 11 a= 0,2 => a = 0,01

=> n H2O = 0,11 mol và nC3H5(OH)3 = 0,03 mol

Muối gồm: C15H31COONa (0,2 mol) và H2 (-0,1)

=> m muối = 0,2 x 278 = 55,4 gam

BTKL: mE + mNaOH = mmuối+ mH2O + mC3H5(OH)3

=> mE = 55,4 + 0,11 x 18 + 0,03 x 92 - 0,2 x 40 = 52,14 gam

Câu 32. Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO; Fe2O3; FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M. Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X (nung nóng) cần tối thiểu V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 6,72.

C. 2,24

D. 3,36.

Hướng dẫn giải

nH+ = 0,1 x 2 + 0,1 = 0,3 mol

2H+ + O2- → H2O

0,3 → 0,15

CO + [O] → CO2

0,15 ← 0,15

=> V = 0,15 x 22,4 = 3,36 lít

Câu 33. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Nhỏ 3 giọt dung dịch anilin vào ống nghiệm chứa 2 ml nước cất, lắc đều, sau đó để yên

Bước 2: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch trong ống nghiệm, sau đó nhấc giấy quỳ ra

Bước 3: Nhỏ tiếp 1 ml dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm, lắc đều sau đó để yên

Bước 4: Nhỏ tiếp 1 ml dung dịch NaOH đặc vào ống nghiệm, lắc đều, sau đó để yên

Cho các phát biểu sau

a) Kết thúc bước 1, anilin hầu như không tan và lắng xuống đáy ống nghiệm

b) Kết thúc bước 2, giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh do anilin có tính bazơ

c) Kết thúc bước 3, thu được dung dịch trong suốt

d) Kết thúc bước 4, trong ống nghiệm có anilin tạo thành

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 34. Cho 0,06 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được hỗn hợp Z gồm các chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được H2O; 0,144 mol CO2 và 0,036 mol K2CO3. Làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 6,840

B. 5,040

C. 6,624

D. 5,472

Hướng dẫn giải

Ta có nKOH = 2nK2CO3 = 0,036 x 2 = 0,072 mol

neste (0,06) <n KOH (0,072) < 2neste => nên hỗn hợp 2 este đơn chức ban đầu gồm

este ancol + KOH

0,048 mol

Este phenol + 2KOH

0,012

BTNT: nC = nCO2 + nK2CO3 = 0,18 => Số C = 3

=> HCOOCH3 (0,048 mol) và CxHyO2 (0,012 mol)

nC = 0,048 . 2 + 0,012.x = 0,18 mol => x = 7 (HCOOC6H5)

Chất rắn gồm HCOOK (0,06) và C6H5OK ( 0,012 mol) => m rắn = 6,624 gam

...............

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3 là đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 của sở Hà Nội. Đề thi đưa ra dựa trên phát triển nội dung từ đề thi minh họa  Bộ GD&ĐT đã đưa ra. Đề thi thử lần 3 này, được đánh giá là khó hơn các đề thi thử lần 1, lần 2. Hy vọng với Đề thi thử Hà Nội môn Hóa 2020 này giúp các bạn học sinh thêm nguồn tài liệu ôn tập luyện đề tốt nhất.

VnDoc đã gửi Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3 tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Sinh học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 4.081
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Kiết Xu Kirimaru
  Kiết Xu Kirimaru Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO; Fe2O3; FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO41M và HCl 1M. Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X (nung nóng) cần tối thiểu V lít khí CO(đktc). Giá trị của V là - Câu 32 này giải sao ạ?
  Thích Phản hồi 14/07/20
  • Nguyễn Thị Phương Tuyết
   Nguyễn Thị Phương Tuyết nH+ = 0,1 x 2 + 0,1 = 0,3 mol ( 2H+ + O2- → H2O => nO2- = 0,15 mol) ( CO + [O] → CO2 => n CO = 0,15 mol => VCO = 3,36 lít)
   Thích Phản hồi 14/07/20

Môn Hóa khối B

Xem thêm