Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ
Bài thi khoa học tự nhiên, môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sản lượng sinh vật cấp tinh?
A. Những hệ sinh thái như hồ nông, hệ cửa sông, rạn san rừng ẩm thường xanh nhiệt đới thường
sản lượng sinh vật cấp tinh thấp do có sức sản xuất thấp.
B. Trong sinh quyển, tổng sản lượng sinh vật cấp tinh được hình thành trong các hệ sinh thái dưới nước
lớn hơn tổng sản lượng sinh vật cấp tinh được hình thành trong các hệ sinh thái trên cạn.
C. Sản lượng sinh vật sơ cấp tinh bằng sản lượng sinh vật cấp thô trừ đi phần hấp của thực vật.
D. Những hệ sinh thái sức sản xuất cao nhất, tạo ra sản lượng sinh vật cấp tinh lớn nhất các hoang
mạc vùng nước của đại dương thuộc độ thấp.
Câu 2: Bệnh bạch tạng người do alen lặn nằm trên NST thường quy định. Một cặp vợ chồng không bị bạch
tạng sinh con đầu bị bệnh bạch tạng. Tính xác suất để họ sinh 3 người con gồm 2 con trai bình thường 1 con
gái bạch tạng?
A.
30/512
B.
27/512
C.
29/512
D.
Câu 3: một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa, cặp NST số 3 chứa cặp Bb. Nếu một số tế bào,
cặp NST số 1 không phân ly giảm phân II, cặp số 3 phân ly bình thường thì thể có kiểu gen Aabb sẽ giảm
phân các loại giao tử nào?
A.
AAb, aab, b
B.
AAB, aab, Ab, ab
C.
AAb, aab, b, Ab, ab
D.
AAbb, aabb, Ab, ab
Câu 4: Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: trong lịch sử phát triển sự sống trên trái đất, thực vật hoa
xuất hiện kỷ nào?
A.
Kỷ Jura thuộc Trung sinh
B.
Kỷ Đệ tam (thứ ba) thuộc đại Tân sinh
C.
Kỷ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh
D.
Kỷ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh
Câu 5: một loài chim, màu cánh được xác định bởi một gen gồm 3 alen: C
1
(cánh đen) > C
2
cánh xám> C
3
cánh trắng. Quần thể chim thành phố A cân bằng di truyền 4875 con cánh đen; 1560 con cánh xám; 65 con
cánh trắng. Một nhóm nhỏ của quần thể A bay sang 1 khu cách ly n cạnh sau vài thế hệ phát triển thành
một quần thể giao phối lớn B. Quần thể B kiểu hình 84% cánh xám: 16% cánh trắng. Nhận định đúng về
hiện tượng trên :
A. Quần thể B tần số các kiểu gen không đổi so với quần thể A
B. Sự thay đổi tần số c alen quần thể B so với quần thể A do tác động cuả đột biến.
C. Quần thể B quần thể con của quần thể A nên tần số các alen thay đổi do nội phối
D. Quần thể B tần số các alen thay đổi so với quần thể A do hiệu ứng kẻ sáng lập
Câu 6: Nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp chúng ta có thể:
(1) Khai thác hợp nguồn tài nguyên thiên nhiên.
(2) Khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường .
(3) Hiểu được c quy luật phát triển của quần sinh vật.
(4) Dự đoán được các quần đã tồn tại trước đó quần sẽ thay thế trong tương lai.
Số phương án đúng là:
A.
2
B.
4
C.
3
D.
1
Câu 7: Thức ăn mùn hữu trở nên ưu thế trong các chuỗi thức ăn bản được gặp trong điều kiện o
dưới đây?
A.
Vùng cửa sông ven biển nhiệt đới
B.
Khối nước sông trong mùa cạn
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
C.
Đồng cỏ nhiệt đới trong mùa xuân nắng ấm
D.
Các ao hồ nghèo dinh dưỡng
Câu 8: Khẳng định o dưới đây không đúng?
A. Các gen trên cùng 1 NST thường di truyền cùng nhau
B. Vị trí của gen trên NST được gọi locus
C. Các gen trên cùng 1 NST không phải lúc nào cũng di truyền cùng nhau.
D. Số lượng nhóm gen liên kết của 1 loài thường bằng số lượng NST trong bộ lưỡng bội
Câu 9: Khi nói về hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong các hệ sinh thái trên cạn, sinh vật sản xuất gồm cả thực vật vi sinh vật tự dưỡng
B. Các hệ sinh thái tự nhiên trên trái đất rất đa dạng, được chia thành các nhóm hệ sinh thái trên cạn
nhóm hệ sinh thái dưới nước
C. Các hệ sinh thái tự nhiên dưới nước chỉ 1 loại chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất.
D. Các hệ sinh thái tự nhiên được hình thành bằng các quy luật tự nhiên thể bị biến đổi dưới tác động
của con người.
Câu 10: Trong các mối quan hệ sau, bao nhiêu mối quan hệ trong đó chỉ 1 loài được lợi?
(1) chồn cùng hoạt động vào ban đêm sử dụng chuột làm thức ăn.
(2) Cây tỏi tiết chất ức chế hoạt động của vi sinh vật môi trường xung quanh.
(3) Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.
(4) Cây phong lan sống bám trên cây gỗ trong rừng.
(5) Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn.
(6) ép sống bám trên lớn.
A.
5
B.
4
C.
3
D.
2
Câu 11: Trong các phát biểu sau, bao nhiêu phát biểu đúng về bậc dinh dưỡng của lưới thức ăn?
(1) Bậc dinh dưỡng cấp 1 gồm tất cả các loài động vật ăn thực vật.
(2) Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường gồm nhiều loài sinh vật.
(3) Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất nhóm sinh vật mở đầu mỗi chuỗi thức ăn.
(4) Trong một lưới thức ăn, một sinh vật có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng.
A.
4
B.
2
C.
3
D.
1
Câu 12: Gỉa sử sự khác nhau giữa cây ngô cao 10 cm cây ngô cao 26cm do 4 cặp gen tương tác cộng gộp
quy định. thể thân cao 10 cm kiểu gen aabbccdd, thể thân cao 26cm kiểu gen AABBCCDD. Con
lai F
1
chiều cao là 22cm. Tiếp tục cho F
1
tự thụ phấn, tỉ lệ cây cao 22cm bao nhiêu?
A.
1/2
B.
1/4
C.
1/8
D.
1/16
Câu 13: Một thể ruồi giấm 2n = 8, trong đó cặp số 1 1 NST bị đột biến đảo đoạn, cặp số 4 có 1 NST
bị đột biến mất đoạn. Tỷ lệ giao tử mang đột biến tỷ lệ giao t bình thường lần lượt :
A.
7/8 1/8
B.
3/4 1/4
C.
1/2 1/2
D.
1/4 3/4
Câu 14: Trong trường hợp kng xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa gen B gen b với tần số 40%; D
d là 20%; G g với tần số 20%. nh theo thuyết, loại giao tử ab de X
h
g
đưc sinh ra từ thể kiểu gen
AB DE
ab de
X
Hg
X
hG
chiếm tỷ lệ:
A.
0,12
B.
0,012
C.
0,18
D.
0,022
Câu 15: Nhận định o sau đây đúng với quan điểm của Đacuyn?
A. Khi điều kiện sống thay đổi, tần số alen tần số kiểu gen của quần thể cũng thay đổi
B. Quần thể sinh vật có xu hướng thay đổi ch thước trong mọi điều kiện môi trường.
C. Các loài sinh vật xu hướng sinh ra một lượng con nhiều hơn so với số con thể sống sót đến tuổi
sinh sản.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
D. Biến dị cá thể được phát sinh do đột biến sự tổ hợp lại các vật chất di truyền của bố mẹ
Câu 16: Ba loài ếch: Rana pipiens; Rana clamitans Rana sylvatica cùng giao phối trong một cái ao, song
chúng bao giờ cũng bắt cặp đúng thể cùng loài các loài ếch này tiếng kêu khác nhau. Đây dụ về
loại cách ly nào sau đây:
A.
Cách ly trước hợp tử, cách ly học
B.
Cách ly sau hợp tử, cách ly tập tính
C.
Cách ly trước hợp tử, cách ly tập nh
D.
Cách ly sau hợp tử, cách ly sinh thái
Câu 17: Để tăng độ mở khí khổng của người ta thực hiện những cách nào sau đây?
(1) Cho y ra ngoài ánh sáng
(2) Tưới thật nhiều, thừa nước cho cây
(3) Bón phân làm tăng nồng độ ion kali
(4) Kích thích cho rễ tiết ra nhiều axit abxixic
A.
1 2
B.
2 3
C.
1 3
D.
2 4
Câu 18: Trong các phát biểu sau, bao nhiêu phát biểu đúng về các nhân tố sinh thái?
(1) Khi tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường đều nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài tồn tại
phát triển thì làm thành sinh thái của loài đó.
(2) Nhóm nhân tố sinh thái sinh gồm tất cả các nhân tố vật lý, hóa học sinh học trong môi trường xung
quanh sinh vật.
(3) Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm thế giới hữu của môi trường mối quan hệ giữa sinh vật
với sinh vật.
(4) Trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh, nhân tố con người ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhiều sinh
vật
A.
2
B.
1
C.
4
D.
3
Câu 19: Khi nói về quần sinh vật, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Trong quần sinh vật, một loài sinh vật thể tham gia đồng thời vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.
(2) Các sinh vật trong quần luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động qua lại với môi trường
(3) Mức độ đa dạng của quần được thể hiện qua số lượng các loài số lượng thể của mỗi loài.
(4) Phân bố thể trong không gian của quần tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.
A.
4
B.
1
C.
3
D.
2
Câu 20: Trong các phát biểu sau, bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ giữa các thể trong quần thể?
(1) Quan hệ hỗ trợ trong quần thể đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện của môi trường.
(2) hệ hỗ trợ trong quần thể đảm bảo cho quần thể khai thác được nhiều nguồn sống.
(3) Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể thể hiện qua hiệu quả nhóm.
(4) Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể làm tăng khả năng sống sót sinh sản của các thể.
A.
2
B.
4
C.
1
D.
3
Câu 21: Cho cây hoa trắng tự thụ phấn được F1 3 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 75%.
Trong số những cây hoa trắng F1, loại cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ:
A.
5/6
B.
4/9
C.
2/9
D.
1/6
Câu 22: một loài thc vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, alen B quy định
hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa vàng. Cho thể kiểu gen
AB
ab
tự th phn. Biết trong quá trình giảm
phân nh thành giao tử, hoán vị gen đã xảy ra trong quá trình hình thành hạt phấn noãn với tần s đều bằng 20%.
Xác định tỉ l loại kiểu gen
Ab
aB
thu được F
1
?
A.
51%
B.
24%
C.
32%
D.
16%
Câu 23: Người, đột biến gây biến đổi tế bào hồng cầu bình thường thành tế bào hồng cầu lưỡi liềm dạng
đột biến?
A.
Lặp đoạn
B.
Mt hoc thêm mt cp
C.
Mất đoạn NST
D.
Thay thế một cặp

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước, đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút và đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 2.643
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

    Xem thêm