Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau

Trang 1/6 đề 201
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TO CÀ MAU
THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN
(Đề có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2019-2020
BÀI THI: KHTN MÔN THI: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút,không kể thời gian phát đề
Họ và tên học sinh:...........................................................; Số báo danh: ………………. đề 201
Câu 81: Động vật o sau đây có ống tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn?
A. Chim. B. Ruột khoang. C. Giun dẹp. D. Trùng giày.
Câu 82: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen
B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên
một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt
trắng, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho
giao phối giữa ruồi cái thân xám, cánh i, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu
được F
1
100% ruồi thân xám, nh dài, mắt đỏ. Cho F
1
giao phối với nhau được F
2
xuất hiện t l
kiểu hình ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ kiểu nh ruồi đực thân đen, cánh dài, mắt đỏ
51,25%. Nếu không có đột biến t trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
I. Con ruồi cái F
1
tần số hoán vị gen là 30%.
II. Con ruồi cái F
1
kiểu gen
AB
ab
X
D
X
d
.
III. Tỉ lệ ruồi cái dị hợp 3 cặp gen ở F
2
là 15%.
IV. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội1 tính trạng ln ở F
2
là 31,25%.
V. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ F
2
, c suất lấy được một con cái thuần
chủng là 14,2%.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 83: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hhô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật?
I. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép t phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.
II. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.
III. Ở tâm thất của cá và bò sát đều có sự pha trộn giữa máu giàu O
2
và máu giàu CO
2
.
IV. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn gu O
2
hơn máu trong tĩnh mạch.
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 84: Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Côđon 3’UAA5’ quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.
B. sinh vật nhân thực, côđon 3’AUG5’ chức năng khởi đầu dịch mã hóa
axit amin mêtiônin.
C.Với ba loại nuclêôtit A, U, G có thể tạo ra 24 loại côđon mã hóa các axit amin.
D.Tính thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là mi đon có thể mã hóa cho nhiều loại axit amin.
Câu 85: Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?
I.Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.
II. Làm giảm hoặc tăng số lưng gen trên nhiễm sắc thể.
III.Làm thay đổi thành phần gen trong nm gen liên kết.
IV. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
A. II, IV. B. I, IV. C. I, II. D. II, III.
Câu 86: Dùng cônsixin xlý hợp tử có kiểu gen AaBb, sau đó cho phát triển thành cây hoàn chỉnh
t có thể tạo ra được thể tứ bội có kiểu gen
A. AAaaBBbb. B. AAAaBBbb. C. AaaaBBbb. D. AAaaBbbb.
Câu 87: một li động vật lưỡng bội, tính trạng màu mắt được quy định bởi mt gen nằm trên
nhiễm sắc ththường và 4 alen, các alen trội trội hoàn toàn. Người ta tiến hành các phép lai
sau:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 đề 201
Phép lai
Kiểu hình P
Tỉ lệ kiểu hình ở F
1
Đỏ
Vàng
Trắng
1
Cá thể đực mắt đỏ x cá thể cái mắt nâu
1
1
0
2
Cá thể đực mắt vàng x cá thể cái mắt vàng
0
3
1
IX. Bệnh mù màu.
bao nhiêu bệnh, tật và hội chứng di truyền do đột biến gen?
A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.Ở li này, kiểu hình mắt nâu được quy định bởi 4 loại kiểu gen.
II. F
1
của phép lai 1 kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 :1.
III.li này, cho thể đực mắt đỏ giao phối với cá thể cái mắt vàng, tối đa 2 phép lai cho đời
con có tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1.
IV. Cho cá thể cái mắt nâu ở P của phép lai 1 giao phối với cá thể đực mắt vàng P của phép lai 2,
thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1.
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 88: Một đoạn mạch gốc của mt gen trình tự c nuclêôtit là 5’AGXXGAXXXGGG 3’.
Trình tự các nuclêôtit ở đoạn mạch bổ sung của gen đó là
A. 5’ XXXGGGTAGGXT3’. B. 5’ XXXGGXTXGGXT 3’.
C. 5’ XXXGGGTXGXXT 3’. D. 5’ XXXGGGTXGGXT 3’.
Câu 89: Một gen sau khi bị đột biến chiều i không đổi nhưng tăng lên 2 liên kết hiđrô. Gen
này bị đột biến thuộc dạng
A. Thay thế 2 cặp A -T bằng 2 cặp G - X.
B. Thêm một cặp A - T và thay thế 2 cặp A - T bằng 2 cặp G - X.
C. Thêm một cặp A - T hoặc thay thế 2 cặp A - T bằng hai cặp G - X.
D. Thêm một cặp A - T.
Câu 90: Một li thực vật, tiến hành pp lai P: AAbb × aaBB, thu được các hợp tlưỡng bội. Xử
các hợp tử này bằng cônsixin để tạo các hợp ttbội. Biết rằng hiệu quả y tbội là 36%; các
hp tđều phát triển tnh các y F
1
; các y F
1
đều giảm phân tạo giao tử, cáccây tbội chỉ tạo
giao tử lưỡng bội. Theo thuyết, giao tử gồm toàn alen trội của F
1
chiếm tỉ lệ
A. 34%. B. 32%. C. 22%. D. 17%.
Câu 91: phép lai AaBb × aabb. Nếu trong quá trình tạo giao tđực, cặp NST mang cặp gen
Aa không phân li trong giảm phân I, gim phân II din ra nh thường. Quá trình giảm phân tạo
giao tử cái diễn ra bình thường t qua thụ tinh sẽ tạo ra các loại hợp tử có kiểu gen
A. aaaBb, aaabb, aBb, abb. B. AaaBb, aaaBb, Abb, abb.
C. AaaBb, Aaabb, aBb, abb. D. AAaBb, AAabb, aBb, abb.
Câu 92: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chọn lọc tự nhiên luôn làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
II.Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể diễn biến không ngừng dưới
tác động của các nhân tố tiến hóa.
III.Các yếu tngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm sự đa dạng di truyền n luôn dẫn ti
tiêu diệt quần thể.
IV.Khi không tác động của các nhân tố: đột biến, chọn lọc tự nhiên di - nhập gen ttần số
alen thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi.
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 93: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có t lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa.
Tính theo thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F
1
A. 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa. B. 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa.
C. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa. D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.
Câu 94: Cho mt số bệnh, tật, hội chứng di
truyn ở người:
I. Tật có túm lông trên vành tai. II. Hội chứng Đao. III.Tt xương chi ngắn.
IV.Bệnh phêninkêtô niệu. V. Bệnh bạch tạng. VI. Hội chứng Tơcnơ.
VII. Bệnh ung thư máu.VIII. Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 đề 201
Câu 95: một li thực vật, xét 2 cặp gen nằm trên ng 1 cặp NST quy định 2 tính trạng, các
alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen lai phân tích, thu được Fa. Theo thuyết,
t lệ kiếu hình nào sau đây không thể xuất hiện ở F
a
?
A. 1 : 1 : 1 : 1. B. 3 : 1 : 3 : 1.
C. 1 : 1. D. 51 : 24 : 24 : 1.
Câu 96: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quá trình quang hợp của thực vật?
I. Pha sáng chuyển quang năng thành hóa năng trong ATP và NADPH.
II. O
2
tạo ra trong quá trình quang hợp có nguồn gốc t CO
2
.
III. Chu trình Canvin chỉ xảy ra trong pha tối của thực vật C
3
.
IV. AlPG từ chu trình Canvin chuyển hóa tnh cacbohiđrat, prôtêin, lipit.
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 97: Một loài động vật 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các
thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, bao nhiêu thể ba?
I. AaaBbDdEe. II. ABbDdEe. III.AaBBbDdEe.
IV. AaBbDdEe. V. AaBbdEe. VI. AaBbDdEe.
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 98: mt li sinh vật t mt locut gồm hai alen A và a , trong đó alen A là mt đoạn ADN
dài 306 nm và có 2338 liên kết hidro , alen a sản phẩm đột biến từ alen A. Một tế bào xôma chứa
cặp alen Aa tiến nh nguyên phân liên tiếp 3 lần số nucleotit cần thiết cho quá trình nhân đôi của
các alen 5061 A và 7532 G. Theo thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Gen A có chiều dài lớn hơn gen a.
II.Gen A có G = X = 538 ; A = T = 362.
III.Gen a có A = T = 360 ; G = X = 540.
IV.Đây là dạng đột biến thay thế một cặp A - T bằng 1 cặp G - X.
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 99: Cho cây dị hợp t2 cặp gen (A, a và B, b) có kiểu gen giống nhau giao phấn với nhau, F
1
thu được 7 loại kiểu gen, trong đó tổng kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trội đồng hợp 2 cặp gen ln
40%. Biết rằng 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng, alen trội trội hn toàn. Theo lý thuyết,
phát biểu nào sau đây đúng về phép lai trên?
A. F
1
, kiểu hình có 1 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm 5%.
B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả 2 giới với tần số là 20%.
C. F
1
, kiểu gen có 2 alen trội chiếm t lệ 70%.
D. F
1
, kiểu gen có 3 alen trội chiếm t lệ 10%.
Câu 100: Một quần thể giao phối tnh phần kiểu gen: 0,6 AA : 0,4 Aa. Tần số tương đối của
alen A và alen a trong quần thể đó là
A. A = 0,3; a = 0,7. B. A = 0,8; a = 0,2.
C. A = 0,2; a = 0,8. D. A = 0,4; a = 0,6.
Câu 101: Khi lai hai thứ ngô quả tn thuần chủng với nhau thu được F
1
gồm toàn ngô quả
dẹt. Cho F
1
tự thụ phấn thu được F
2
tỉ lệ kiểu hình là 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Tính trạng
hình dạng quả bí n
A. di truyền theo quy luật liên kết gen. B. di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp.
C. do một cặp gen quy định. D. di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.
Câu 102: Cho các bước tạo động vật chuyển gen:
I. Lấy trứng ra khỏi con vật.
II. Cấy phôi đã được chuyển gen vào tử cung con vật khác để nó mang thai và sinh đẻ bình thường.
III. Cho trứng thụ tinh trong ống nghiệm.
IV. Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử và hợp tử phát triển thành phôi.
Trình tự đúng trong quy tnh tạo động vật chuyển gen
A. I, IV, III, II. B. I, III, IV, II. C. II, III, IV, I. D. III, IV, II, I.
Câu 103: Trong to giống bằng ưu thế lai, người ta không dùng con lai F
1
làm giống vì
A. tần sốhoán vị gen cao, tạo điều kiện cho các genquýtổ hợp lại trong 1nhóm gen.
B. các gen tác độngqua lại với nhau dễ gây đột biến gen.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 574
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm