Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau

Trang 1/5 - Mã đề 301
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TO CÀ MAU
THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN
(Đề có 04 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2019-2020
BÀI THI: KHXH MÔN THI: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.
Họ và tên học sinh:.....................................................; Số báo danh: ………….. đề: 301
Câu 1: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939 - 1945 là
A. Thái Nguyên. B. Bắc Kạn.
C. Tân Trào - Tuyên Quang. D. Bắc Sơn - Võ Nhai.
Câu 2: Nhng quc gia khu vực Đông Nam Á tham gia sáng lâ
̣
p t chc ASEAN (1967) l
A. Philippin, Singapo, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia.
B. Viê
̣
t Nam, Philippin, Singapo, Ti Lan, Inđônêxia.
C. Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Inđônêxia.
D. Philippin, Singapo, Thái Lan, Inđônêxia, Brunây.
Câu 3: Sự kiện no được coi l khởi đầu của Chiến tranh lạnh?
A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tâyơng ra đời (1949).
B. Mĩ đưa ra Kế hoạch phục hưng châu Âu (6/1947).
C. Thông điệp của Tng thống Mĩ Truman (3/1947).
D. Hội đồng SEV (1949) v tổ chức Vácsava ra đời (1955).
Câu 4: Mt trong nhng nguyên tc hot động ca Liên hp quc là
A. không can thip o ng vic ni b ca bt k nước nào.
B. hợp tác, nh đẳng dựa trên cơ sở các bên cùng li.
C. không s dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối vi nhau.
D. đẩy mnh hp tác quc tế giữa các nước.
Câu 5: Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa ginh chính quyền (1941 - 1945), một
trong những nhiệm vụ cấp bách của Đảng Cộng sản Đông Dương l vận động quần chúng tham gia
A. Hội Liên Việt. B. các Ủy ban hnh động.
C. Mặt trận Việt Minh. D. các Hội Phản đế.
Câu 6: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã
A. đưa nhânn Nga lên lm chủ vận mệnh của mình.
B. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.
C. giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm vnội phản.
D. giúp Nga hon thnh mục tiêu xây dựng chủ nghĩa hội.
Câu 7: Trong phong tro dân tộc, dân chủ Việt Nam (1919 1930), tổ chức chính trno dưới đây
không thuộc khuynh hướng vô sản?
A. An Nam cộng sản đảng. B. Cộng sản đon.
C. Tâm tâm . D. Đông Dương cộng sản đảng.
Câu 8: Trong hai cuộc khai thác thuộc đa Đông Dương, thực n Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vo
ngnh kinh tế no?
A. Nông nghiệp B. ng nghiệp
C. Thủ công nghiệp D. Thương nghiệp
Câu 9: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, trên thực tế nhân dân Việt Nam ginh chính quyền từ
A. thực dân Pháp v tay sai. B. thực dân Pháp.
C. phát t Nhật v tay sai. D. thực dân Pháp v ptt Nhật.
Câu 10: “Lục địa mới trỗi dậy” l cụm từ dùng để diễn tả phong tro đấu tranh giải phóng dân tộc ở
A. khu vực Mĩ Latinh. B. châu Phi.
C. châu Á. D. khu vực Đông Nam Á.
Câu 11: Phá kho thóc, giải quyết nạn đóil khẩu hiệu được Đng Cộng sản Đông Dương đề ra trong
phong tro đấu tranh nào?
A. Phong tro dân chủ 1936 – 1939. B. Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
C. Cao tro cách mạng 1930 - 1931. D. Cao tro kháng Nhật cứu nước.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề 301
Câu 12: Trong công cuộc khôi phục kinh tế v xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ 1945 đến nửa đầu thập niên
70), Liên Xô không đạt thnh tựu no dưới đây?
A. Chế tạo thnh công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyn của Mĩ.
B. Khởi đầu cuộc cách mạng khoa học thuật lần thứ hai.
C. Trở thnh cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
D. Phóng thnh công vệ tinh nhân tạo v tu vũ trụ có người lái.
Câu 13: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 1929), thực dân Pháp mở rộng ngnh công
nghiệp chế biến ở Việt Nam
A. tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có v nhânng dồi do.
B. lngnh kinh tế thu được nhiều lợi nhuận cho nước Pháp.
C. đây l ngnh kinh tế chủ đạo của xứ thuộc địa ở Việt Nam.
D. có thể tận dụng được nguồn nhân công rẻ mạt ở xứ thuộc địa.
Câu 14: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hnh Trung ương Đảng Cộng sản Đông ơng (tháng 5 - 1941)
ch trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương nhằm
A. kết hợp giải quyết vấn đề dân chủ ở mỗi nước.
B. giải quyết triệt để vấn đề dân tộc dân chủ.
C. chống âm mưu lập Liên bang Đông Dương của Pháp.
D. thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc.
Câu 15: Sau khi gửi Bản yêu sách của nhân dân An Namkhông được Hội nghị Vécxai chấp nhận,
Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận: muốn được giải phóng, các dân tc thuộc địa
A. chỉ thể đi theo con đường – khuynh hướng vô sản.
B. phải liên hệ mật thiết với phong tro công nhân quốc tế.
C. chỉ thể trông cậy vo lực lượng của bản thân mình.
D. phải dựa vo sự ủng hv giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản.
Câu 16: Nội dung no dưới đây trở thnh xu thế chung của thế giới sau Chiến tranh lạnh?
A. Các nước tư bản điều chỉnh chiến lược phát triển.
B. Mĩ tham vọng vươn lên thiết lập trật tự “đơn cực”.
C. Hòa bình, ổn định, hợp tác cùng nhau phát triển.
D. S ra đời, mở rộng của các tổ chức liên kết khu vực.
Câu 17: Đâu lmột trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông Tây trong
quan hệ quốc tế (từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX)?
A. S phát triển mạnh mẽ của phong tro giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh.
B. Tác động của những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới có tính chu kì.
C. Tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ v “chiến tranh kinh tế”.
D. Những vấn đề tồn tại giữa hai nh nước Đức từng bước được giải quyết.
Câu 18: Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến ti khởi nghĩa ginh chính quyền, đến năm 1942, khắp
c châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có 3 châu “hon ton”. “Hon ton” nghĩa l
A. nhân dân đã sẵn sng nổi dậy khởi nghĩa. B. tất cả mọi người đều gia nhập Việt Minh.
C. công tác chuẩn bị lực lượng đã hon thnh. D. đã ginh được chính quyền về tay nhân dân.
Câu 19: Sự kiện no dưới đây được xem lgiai đoạn tiền khởi nghĩa của Tổng khởi nghĩa tháng Tám
năm 1945 ở Việt Nam?
A. Phong tro Xô Viết Nghệ - Tĩnh. B. Phong tro đấu tranh khôi phục tổ chức Đảng.
C. Phong tro Đông Dương đại hội. D. Cao tro kháng Nhật cứu nước.
Câu 20: Nội dung no dưới đây mang tính đặc thù về quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Phong tro yêu nước l cơ sở ban đầu trong quá trình ra đời của Đảng Cộng sản.
B. Lực lượng ban đầu tiếp thu chủ nghĩa Mác nin không phải l công nhân.
C. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời sớm v có tinh thần đấu tranh triệt để.
D. Có sự kết hợp chặt chẽ của chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong tro công nhân.
Câu 21: Cuộc đấu tranh của công nhân xưởng đóng tu Ba Son (8/1925) đã
A. diễn ra với quy mô rng lớn, hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt.
B. khẳng định quyền lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân.
C. đánh dấu bước tiến mới của phong tro công nhân Việt Nam.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề 301
D. chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã bước lên vũ đi chính tr.
Câu 22: Sự ra đời của hai t chức Hiệp ước Bắc Đại y Dương (NATO, 1949) v Hiệp ước Vácsava
(1955) l hệ quả trực tiếp của
A. các cuộc chiến tranh cục blớn trên thế giới. B. xung đột vũ trang giữa Tây Âu v Đông Âu.
C. tham vọng lm bá chủ thế giới của . D. cuộc Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động.
Câu 23: Nhân tố hng đầu chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm
70 của thế kỷ XX l gì?
A. xâm lược Việt Nam. B. Cuộc Chiến tranh lạnh.
C. Trật t hai cực Ianta. D. Xu thế ton cầu hóa.
Câu 24: Cuộc kháng chiến chống Pháp m lược (1858 1884) của nhân n Việt Nam đặc điểm gì
nổi bật?
A. Hình thnh được mặt trận thống nhất do các văn thân, sĩ phu tiến blãnh đạo.
B. Lan rộng t Bắc vo Nam theo sự mở rộng địa bn xâm lược của thực dân Pháp.
C. Có sự kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính tr v ngoại giao.
D. Đi từ chống ngoại xâm đến kết hợp chống ngoạim v phong kiến đầu hng.
Câu 25: Ý no dưới đây l nhận định đúng về lí do Nguyễn Ái Quốc quyết định chọn Cao Bằng l nơi
xây dựng căn cứ địa cách mạng ?
A. Đồng bo dân tộc Ty rất yêu nước v trung thnh với cách mạng.
B. Cao Bằng hi tụ đủ yếu tố thiên thời, đa lợi v nhân hòa.
C. i đâyđiều kiện thuận lợi để xây dựng v phát triển lực lượng.
D. i đây hội tụ yếu tố địa lợi v nhân hòa để xây dựng lực lượng.
Câu 26: Một trong những điểm giống nhau của phong tro cách mạng 1930 1931 và phong trào 1936
1939 ở Việt Nam l
A. đều huy động lực lượng của ton dân tộc để cùng tham gia đấu tranh.
B. đều để lại cho Đảng bi học kinh nghiệm quý báu về ginh v giữ chính quyền.
C. đều thnh lập mặt trận dân tộc để tập hợp đông đảo quần chúng đấu tranh.
D.đều xác định nhiệm vụ chiến lược l chống đế quốc, chống phong kiến.
Câu 27: Một trong những tác động to lớn của phong tro giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau
Chiến tranh thế giới thứ hai l
A. đưa tới xu thế hòa hoãn Đông Tây. B. ảnh hưởng đến xu thế ton cầu.
C. góp phần kết thúc Chiến tranh lạnh. D. đã giải trừ được chủ nghĩa thực dân.
Câu 28: Một trong những điểm khác nhau giữa xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu vPhan Châu
Trinh những năm đầu thế kỷ XX l về
A. mục đích cứu nước. B. chủ trương cứu nước.
C. động cơ cứu nước. D. khuynh hướng cứu nước.
Câu 29: Lực lượng đóng vai trò chủ yếu nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 Việt Nam l
A. lực lượng vũ trang. B. lực lượng chính tr.
C. giai cấp nông dân. D. giai cấp công nhân.
Câu 30: Một điểm tương đồng về sự phát triển kinh tế của Liên Xô v Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai
gì?
A. Cả hai nước l trụ cột của trật tự thế giới “hai cực Ianta”, chi phối các quan hệ quốc tế.
B. Nhờ sự phát triển kinh tế v khoa học, hai nước đều đi tiên phong trong chinh phục vũ trụ.
C. hon cảnh khác nhau nhưng cả hai đều trở thnh cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới.
D. đối đầu nhưng cả hai quốc gia đều đóng vai trò trụ cột trong tổ chức Liên hợp quốc.
Câu 31: Yếu tố no tạo thời cơ đCách mạng tng Tám năm 1945 Việt Nam diễn ra nhanh chóng v
ít đổu?
A. Nhân dân sẵn sng khởi nghĩa. B. Phát t Nhật đầu hnh Đồng minh.
C. Điều kiện chủ quan thuận lợi. D. S lãnh đạo kịp thời của Đảng.
Câu 32: Nội dung no dưới đây phản ánh không đúng về vai trò của Mặt trận Việt Minh từ khi thnh lập
đến Cách mạng tháng Tám năm 1945?
A. Cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước đứng lên khởi nghĩa ginh chính quyền.
B. Phối kết hợp với lực lượng quân Đồng minhng tham gia ginh chính quyền.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 717
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm