Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang
1
/
7
- đề thi 301
SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
─────────────
đề thi 301
KỲ KSCL THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020, LẦN 2
Đề thi môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.
(Đề thi gồm 04 trang)
───────────
Họ, tên thí sinh:………………………………….; Số báo danh:………..
Câu 1: Văn kiện nào sau đây được Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930)
thông qua?
A. Luận cương chính trị.
B. Báo cáo chính trị.
C. Đề cương văn hóa Việt Nam.
D. Cương lĩnh chính trị.
Câu 2: Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ta trong hoàn cảnh lịch sử nào dưới đây?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng đặt ra.
B. Thế giới phân chia thành hai phe - hội ch nghĩa bản chủ nghĩa.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nước thắng trận cần phân chia quyền lợi.
D. Nhân loại đứng trước nguy của chủ nghĩa phát xít chiến tranh thế giới.
Câu 3: Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị
A. Toàn dân kháng
chiến.
B. Trường kháng
chiến.
C. Kháng chiến toàn
diện.
D. Kháng chiến kiến
quốc.
Câu 4: Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học - công nghệ từ đầu những năm 80 của
thế kỉ XX, trên thế giới đã diễn ra
A. xu thế chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
B. xu thế hòa hoãn Đông Tây.
C. xu thế toàn cầu hóa.
D. xu thế đối thoại, hợp tác.
Câu 5: Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam một quốc gia
A. mất một phần chủ quyền.
B. phụ thuộc vào thực dân Pháp.
C. mất độc lập, chủ quyền.
D. độc lập, ch quyền.
Câu 6: Nha Bình dân học vụ được thành lập theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9-1945)
quan chuyên trách về
A. chống nạn thất học.
B. xóa nạn chữ.
C. bổ túc văn hóa.
D. giáo dục phổ thông.
Câu 7: Từ năm 1991 đến năm 2000, chính sách đối ngoại của Liên bang Nga
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Trang
2
/
7
- đề thi 301
A. ngả về phương Tây khôi phục quan hệ với các nước châu Á.
B. ngả về phương Tây khôi phục quan hệ với các nước Đông Âu.
C. ngả về phương Tây khôi phục quan hệ với các nước châu Phi, Latinh.
D. thực hiện đường lối đối ngoại hoài bình, trung lập.
Câu 8: Nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1936-1939 có đặc điểm nào dưới đây?
A. Suy thoái khủng hoảng.
B. Phát triển chậm chạp.
C. Phát triển không ổn định.
D. Phục hồi phát triển.
Câu 9: Để bồi dưỡng sức dân, đầu năm 1953, Đảng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa đã quyết định
A. đẩy mạnh cải cách ruộng đất thực hành tiết kiệm.
B. đẩy mạnh sản xuất chấn chỉnh chế độ thuế khóa.
C. mở cuộc vận động tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm.
D. phát động quần chúng triệt để giảm cải cách ruộng đất.
Câu 10: Nhng quc gia vùng lãnh th nào Đông Bc Á đưc mệnh danh con rồng kinh tế của
châu Á?
A. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.
B. Hàn Quốc, Ma Cao, Triều Tiên.
C. Nhật Bản, Hồng Kông,Triều Tiên.
D. Hàn Quốc, Hồng Kông, Triều Tiên.
Câu 11: Trong giai đoạn 1919-1925, cuộc vận động người Việt Nam chỉ dùng hàng Việt Nam, “chấn
hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa” hoạt động đấu tranh của giai cấp nào dưới đây?
A. Công nhân.
B. Nông dân.
C. sản.
D. Tiểu sản.
Câu 12: Trong quá trình xâm lược nước ta từ 1858-1884, thực dân Pháp đã chọn địa phương nào
làm mục tiêu tấn công đầu tiên?
A. Nội.
B. Đà Nẵng.
C. Gia Định.
D. Huế.
Câu 13: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh
lạnh chấm dứt?
A. Hòa bình thế giới được củng c nhưng nhiều khu vực lại không ổn định.
B. Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế.
C. Sự phát triển tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia.
D. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực.
Câu 14: Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên KHÔNG hoạt động nào dưới đây?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang
3
/
7
- đề thi 301
A. Ám sát nhân.
B. Thực hiện “vô sản hóa”.
C. Xuất bản báo Thanh niên.
D. Mở lớp huấn luyện.
Câu 15: Với việc hiệp định bộ ngày 6-3-1946, ta đã loại được một kẻ thù nguy hiểm đó là:
A. Phát xít Nhật.
B. Thực dân Anh.
C. Việt Quốc, Việt Cách.
D. Quân Trung Hoa Dân quốc.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây sự tóm tắt đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-
1954) của Đảng Cộng sản Đông Dương?
A. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ tranh thủ sự ủng hộ của các nước hội chủ nghĩa.
B. Toàn dân, toàn diện, lâu dài tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Pháp.
C. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
D. Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh tranh thủ các lực lượng hòa bình.
Câu 17: Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000
A. cải thiện quan hệ với Liên Xô.
B. hướng mạnh về Đông Nam Á.
C. liên minh chặt chẽ với Mĩ.
D. hướng về các nước Đông Bắc Á.
Câu 18: Yếu tố nào dưới đây đã làm thay đổi sâu sắc "bản đồ chính trị thế giới" sau Chiến tranh
thế giới thứ hai?
A. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.
B. Trật tự hai cực Ianta được xác lập trên thế giới.
C. Chủ nghĩa hội trở thành hệ thống thế giới.
D. Cục diện chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.
Câu 19: Nội dung nào sau đây điều kiện quyết định đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm
1967?
A. Các nước thành lập ASEAN sự tương đồng về văn hóa.
B. Các nước thành lập ASEAN đã giành được độc lập.
C. Các nước thành lập ASEAN chế độ chính trị tương đồng.
D. Các nước thành lập ASEAN nền kinh tế phát triển.
Câu 20: Sự kiện lịch sử nào dưới đây mốc đánh dấu công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu
tranh tự giác?
A. Công nhân Ba Son (Sài Gòn) bãi công thắng lợi.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.
C. Công hội (bí mật) được thành lập.
D. Các tổ chức cộng sản ra đời năm 1929.
Câu 21: Ngày 15 - 8 - 1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện đã tác động như thế
nào đến cách mạng Việt Nam?

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.285
Sắp xếp theo

    Lịch sử 12

    Xem thêm