Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

TRƯNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
Đề thi 7 trang
đề thi 111
Đ THI TH LN 1 - NĂM H C 2019-2020
Môn: Toán lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Học sinh đáp án đúng nhất vào Phiếu trả lời trắc nghiệm
Câu 1. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như sau.
x
f
0
(x)
f (x)
−∞
0 3
+
+
0
0
+
−∞−∞
44
11
++
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số điểm cực tiểu x = 1 B. Hàm số điểm cực tiểu x = 3
C. Hàm số điểm cực tiểu x = 0 D. Hàm số điểm cực đại x = 4
Câu 2. Đường cong trong hình v bên của hàm số nào trong 4 hàm số dưới đây?
A. y = x
4
+ 2x
2
1 B. y = x
3
+ 3x
2
1
C. y = x
4
x
2
4 D. y = x
4
2x
2
1
O
x
y
2
1
3
3
Câu 3.
Cho đồ thị của hàm số y = f (x) như hình vẽ. Tìm số giá trị nguyên của m để
phương trình f (x) = m đúng 3 nghiệm phân biệt.
A. 0
B. 3
C. 1
D. 2
x
y
O
2 1 1 2 3
1
2
3
4
1
Câu 4.
Cho hàm số y = f (x) liên tục trên đoạn [1; 3] đồ thị như hình v bên. Gọi
M m lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn
[1; 3]. Giá tr của M m bằng
A. 0 B. 1 C. 4 D. 5
x
y
1
2
3
3
2
1
2
O
Trang 1/7 đề 111
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 5. Cho khối tr (T ) bán kính đáy bằng 4 và diện tích xung quanh bằng 16π. Tính thể tích V của khối
trụ (T ).
A. V = 16π B. V = 64π C. V =
32π
3
D. V = 32π
Câu 6. Giá trị của biểu thức M = log
2
2 + log
2
4 + log
2
8 + . . . + log
2
256 bằng
A. 56 B. 8 log
2
256 C. 36 D. 48
Câu 7. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
3x + 2
x + 1
A. x = 1 B. x = 3 C. y = 3 D. y = 1
Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A
(
1; 1; 2
)
và B
(
2; 2; 1
)
. Véc
AB tọa độ
A.
(
3; 1; 1
)
B.
(
1; 1; 3
)
C.
(
3; 3; 1
)
D.
(
1; 1; 3
)
Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho véc
a =
(
1; 2; 3
)
. Tìm tọa độ của véc
b biết
rằng véc
b ngược hướng với véc
a
b
= 2
a
.
A.
b =
(
2; 2; 3
)
B.
b =
(
2; 4; 6
)
C.
b =
(
2; 2; 3
)
D.
b =
(
2; 4; 6
)
Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm M
(
1; 2; 4
)
và M
0
(
5; 4; 2
)
. Biết rằng M
0
hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng
(
α
)
, khi đó mặt phẳng
(
α
)
một véc pháp tuyến
A.
n =
(
2; 1; 3
)
B.
n =
(
3; 3; 1
)
C.
n =
(
2; 1; 3
)
D.
n =
(
2; 3; 3
)
Câu 11. Cho biểu thức P =
3
r
x
4
q
x
3
x, với x > 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. P = x
1
2
B. P = x
7
24
C. P = x
5
8
D. P = x
7
12
Câu 12. Hàm số y = x
3
3x + 5 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
(
1; +
)
B.
(
−∞; 1
)
(
1; +
)
C.
(
−∞; 1
)
và
(
1; +
)
D.
(
−∞; 1
)
Câu 13. Tích phân
e
Z
1
1
x
dx giá tr bằng
A. 1 B. 1 e C. e 1 D. 2
Câu 14. Cho khối chóp S.ABC diện tích đáy bằng 2a
2
, đường cao S H = 3a. Thể tích của khối chóp S .ABC
A.
3a
3
2
B. a
3
C. 2a
3
D. 3a
3
Câu 15. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
Z
2
x
dx = 2
x
ln 2 + C B.
Z
cos 2xdx =
1
2
sin 2x + C
C.
Z
e
2x
dx =
e
2x
2
+ C D.
Z
1
x + 1
dx = ln |x + 1| + C (x , 1)
Câu 16. Tập hợp nào sau đây không thuộc tập hợp nghiệm của bất phương trình 4
x
< 2
x+1
+ 3?
A. (−∞; log
2
3) B. (−∞; 1) C. (1; log
2
3) D. (1; 3)
Câu 17. Cho khối chóp S.ABC S A, S B, S C đôi một vuông góc với nhau và S A = a, S B = 2a, S C = 3a.
Thể tích của khối chóp S.ABC
A.
a
3
3
B. 2a
3
C. a
3
D.
a
3
6
Câu 18. Phương trình log
3
(
5x + 2
)
= 3 nghiệm
A. x = 5 B. x =
25
3
C. x =
29
5
D. x =
7
5
Câu 19. Tìm tập xác định D của hàm số y = (x
2
3x)
2020
.
A. D = (−∞; 0] [3; +) B. D = R \ {0; 3}
C. D = (−∞; 0) (3; +) D. D = (0; 3)
Trang 2/7 đề 111
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 20. Cho
1
Z
0
f (x) dx = 2
1
Z
0
g(x) dx = 1, khi đó
1
Z
0
f (x) 2g(x)
dx bằng
A. 4 B. 3 C. 0 D. 1
Câu 21.
Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như hình vẽ. Xét các mệnh
đề
1. Hàm số đồng biến trên khoảng (3; 2).
2. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 5).
3. Hàm số nghịch biến trên khoảng (5; +).
4. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 2).
x
f
0
(x)
f (x)
−∞
2
+
+ 0 + 0
−∞−∞
55
−∞−∞
3
0
bao nhiêu mệnh đề sai trong các mệnh đề trên?
A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
Câu 22.
Cho hàm số y =
ax + b
cx + d
(d < 0) đồ thị như hình bên. Khẳng định nào dưới đây
đúng?
A. a < 0, b > 0, c < 0 B. a > 0, b > 0, c > 0
C. a > 0, b > 0, c < 0 D. a > 0, b < 0, c > 0
x
y
O
Câu 23. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S ) : x
2
+ y
2
+ z
2
4x 2y + 4z = 0 mặt
phẳng (P) : x + 2y 2z + 1 = 0. Gọi (Q) mặt phẳng song song với mặt phẳng (P) và tiếp xúc với mặt cầu
(S ). Phương trình của mặt phẳng (Q)
A. (Q): x + 2y 2z 35 = 0 B. (Q): x + 2y 2z 17 = 0
C. (Q) : x + 2y 2z + 1 = 0 D. (Q): 2x + 2y z + 19 = 0
Câu 24. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm M
(
3; 2; 4
)
. Gọi A, B, C hình chiếu của M
trên trục Ox , Oy, Oz. Trong các mặt phẳng sau, tìm mặt phẳng song song với mặt phẳng
(
ABC
)
.
A. 4x 6y 3z + 12 = 0 B. 3x 6y 4z + 12 = 0
C. 4x 6y 3z 12 = 0 D. 6x 4y 3z 12 = 0
Câu 25.
Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh 2a, S A vuông
góc với mặt phẳng
(
ABCD
)
và S A = 2a. Gọi M trung điểm của cạnh
BC. Thể tích khối chóp S.ADCM
A. 6a
3
B. 2a
3
C.
8a
3
3
D.
4
2a
3
3
S
D
B
C
M
A
Câu 26. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A
(
1; 2; 5
)
, B
(
3; 4; 1
)
, C
(
2; 3; 3
)
, G trọng tâm của
tam giác ABC M điểm thay đổi trên mp
(
Oxz
)
. Độ dài GM ngắn nhất bằng
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 27. Cho hàm số y = f (x) đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn f
0
(x) x · f (x) = 0, f (x) > 0, x R
f (0) = 1. Giá trị của f (
2) bằng
Trang 3/7 đề 111
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Lương Thế Vinh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 1.760
Sắp xếp theo

    Thư viện Đề thi

    Xem thêm