Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa - Lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG 1
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 - LẦN 2
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65, S = 32,, Ag = 108, Ba = 137, Cs = 133
Câu 1: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Ca. B. Na. C. Fe. D. Al.
Câu 2: Trong công nghiệp, natri được điều chế bằng phương pháp
A. nhiệt luyện. B. thuỷ luyện.
C. điện phân dung dịch. D. điện phân nóng chảy.
Câu 3: Khi đốt cháy các loại nhiên liệu hóa thạch như: khí thiên nhiên, dầu mỏ, than đá… làm tăng
nồng độ khí CO
2
trong khí quyển sẽ gây ra
A. Hiện tượng thủng tầng ozon. B. Hiện tượng ô nhiễm đất.
C. Hiện tượng ô nhiễm nguồn nước. D. Hiệu ứng n kính.
Câu 4: Chất X cấu tạo HCOOCH
3
. Tên gọi của X
A. metyl axetat. B. metyl fomat. C. etyl axetat. D. etyl fomat.
Câu 5: Nếu cho dung dịch Ca(HCO
3
)
2
vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu
A. vàng. B. trắng. C. xanh lam. D. u đỏ.
Câu 6: Khi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch nào sau đây thấy màu quỳ tím không đổi?
A. Lysin. B. Glyxin. C. Axit fomic. D. Etylamin.
Câu 7: nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim
loại X
A. Fe.
B. Al.
C. Cu.
D. Ag.
Câu 8: Nguyên tố sắt trong hợp chất nào sau đây vừa có tính khử, vừa nh oxi hóa?
Câu 9: Chất nào sau đây có hai liên kết đôi trong phân tử?
A. Fe
2
O
3
.
B. FeCl
3
.
C. Fe(OH)
3
.
D. FeO.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
A. But-1-in.
B. Etilen.
C. Buta-1,3-đien.
D. Benzen.
Câu 10: Phản ứng nào sau đây phản ứng nhiệt luyện ?
A. Fe +3O
2
o
t

Fe
2
O
3
B.
2Al + 2NaOH + 2H
2
O
2NaAlO
2
+ 3H
2
C. 2Al + 3CuSO
4
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
D. Fe
2
O
3
+ 3CO
o
t

2Fe + 3CO
2
Câu 11: Số nguyên tử hiđro trong một mắt xích của phân t tinh bột
A. 10.
B. 12.
C. 6.
D. 5.
Câu 12: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch H
2
SO
4
đặc nguội?
A. Zn.
B. Mg.
C. Fe.
D. Cu
Câu 13. Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước tính cứng toàn phần?
A. CaCO
3
.
B. MgCl
2
.
C. Na
3
PO
4
.
D. Fe(OH)
2
Câu 14: Cho hình vẽ tả thí nghiệm như sau :
Nước màu hồng
Nước cất
phenolphatalein
Hình vẽ tả t nghiệm để chứng minh
A. tính tan nhiều trong nước của NH3. B. tính tan nhiều trong nước của HCl.
C. tính oxi hóa của HCl. D. tính khử của NH3.
Câu 15: Chất nào sau đây chất điện li mạnh?
A. C2H5OH. B. KOH. C. CH3COOH. D. H3PO4.
Câu 16: Thủy phân tristearin công thức (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
trong dung dịch NaOH, thu được
glixerol muối X. Công thức của X
A. C17H35COONa. B. CH3COONa. C. C2H5COONa. D. C17H33COONa.
Câu 17: Canxi hiđroxit (còn gọi vôi tôi) công thức hóa học
A. Ca(OH)2. B. Ca(HCO3)2. C. CaCO3. D. CaSO4.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 18: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. Phenyl axetat. B. Glyxin. C. Etyl fomat. D. Saccarozơ.
Câu 19: Ứng với công thức phân tử C
4
H
9
NO
2
bao nhiêu α-amino axit đồng phân cấu tạo của
nhau?
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 20: Thành phần chính của quặng hematit là
A. Al2O3.2H2O. B. Fe3O4. C. CaCO3. D. Fe2O3.
Câu 21: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Al 0,2 mol Na vào nước dư, thu được V lít H
2
.
Giá trị của V
A. 2,24.
B. 5,60.
C. 4,48.
D.
3,36.
Câu 22: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al Fe
2
O
3
tan hết trong dung dịch HNO
3
loãng dư, thu
được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của Fe
2
O
3
trong X
A. 65,38%. B. 48,08%. C. 34,62%. D. 51,92%.
Câu 23: Lên men ancol etylic (xúc tác men giấm), thu được chất X dùng để làm giấm ăn. Tên gọi
của X
A. anđehit axetic. B. axit lactic. C. anđehit fomic. D. axit axetic.
Câu 24: Cho dung dịch các chất sau: axit axetic, ancol etylic, ala-gly-val etylen glicol. S dung
dịch hòa tan được Cu(OH)
2
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D.
1.
Câu 25: Thuỷ phân hoàn toàn 5,13 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho
toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng, thu được m
gam Ag. Giá trị của m
A. 6,48.
B. 2,16.
C. 4,32.
D.
3,2.
Câu 26: Chất hữu mạch hở X có công thức C
8
H
15
O
4
N. Cho m gam X tác dụng với lượng
dung dịch NaOH, thu được (m + 1) gam muối Y của amino axit hỗn hợp Z gồm hai ancol. Giá trị
của m
A. 15,12. B. 141,75. C. 94,50. D. 47,25.
Câu 27: Chất X tồn tại thể rắn dạng sợi, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật tạo
nên bộ khung của cây cối. Đun nóng X trong dung dịch H
2
SO
4
đặc thu được chất Y được dùng để
sản xuất cồn công nghiệp. Chất X Y lần lượt
A. tinh bột glucozơ.
B. saccarozơ glucozơ.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa - Lần 2 được VnDoc tổng hợp, biên soạn đáp án, kèm lời giải hướng dẫn. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiêm nội dung bám sát cấu trúc đề thi THPT Quốc gia, với các dạng bài tập được chia thành các cấp độ khác nhau.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học lần 2 Trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học có đáp án

Hướng dẫn giải câu hỏi khó trong đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học lần 2 Trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Al và 0,2 mol Na vào nước dư, thu được V lít H2. Giá trị của V là

A. 2,24.

B. 5,60.

C. 4,48.

D. 3,36.

Hướng dẫn giải

Al và Na đều tan hết

Gọi x là số mol H2

=> Áp dụng BT e: 0,1.3 + 0,2.1 = 2x => x = 0,25 => V = 5,6l

Câu 22: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong X là

A. 65,38%.

B. 48,08%.

C. 34,62%.

D. 51,92%.

Hướng dẫn giải

Gọi số mol của Al là a, Fe2O3 là b, nNO = 0,2 mol

Áp dụng BT e: 3a = 0,2.3 => a= 0,2 mol => mAl = 5,4 gam => %Al = 34,62%

=> %Fe2O3 = 100%-34,62% = 65,38%

Câu 24: Cho dung dịch các chất sau: axit axetic, ancol etylic, ala-gly-valetylen glicol. Số dung dịch hòa tan được Cu(OH)2

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 25: Thuỷ phân hoàn toàn 5,13 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 6,48.

B. 2,16.

C. 4,32.

D. 3,2.

Hướng dẫn giải

Saccarozo → glucozo +Fructozo

0,015 →0,015 →0,015

Glucozo → 2Ag

Fructozo → 2Ag

nAg = 2.0,015 + 2.0,015 = 0,06 mol => mAg = 6,48 gam

Câu 26: Chất hữu cơ mạch hở X có công thức C8H15O4N. Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được (m + 1) gam muối Y của amino axit và hỗn hợp Z gồm hai ancol. Giá trị của m là

A. 15,12.

B. 141,75.

C. 94,50.

D. 47,25.

Hướng dẫn giải

Gọi CT chung của X là H2NR(COOR2)(COOR1)

H2NR(COOR2)(COOR1)→ H2NR(COONa)2

=> Khối lượng tăng: 23.2-R1-R2>0=>R1+R2<46

=> R1=15 (-CH3); R2=29 (-C2H5)

H2NC3H5(COOCH3)(COOC2H5)→H2NC3H5(COONa)2 => Khối lượng tăng 2 gam

0,5 mol ←1 gam.

M=0,5.189= 94,5 gam.


Câu 30: Cho các polime: poli(vinyl clorua), polistiren, polietilen, poliisopren. Số polime dùng làm chất

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 31: Cho 28 gam hỗn hợp X gồm Fe; Fe3O4; CuO vào dung dịch HCl, thu được 3,2 gam một kim loại không tan, dung dịch Y chỉ chứa muối và 1,12 lít H2. Cho Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 132,85 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe3O4 trong X là

A. 5,8 gam.

B. 14,5 gam.

C. 17,4 gam.

D. 11,6 gam.

Hướng dẫn giải

Kim loại không tan là Cu (0,05 mol) nên dung dịch Y chứa FeCl2 (a mol) và CuCl2 (b mol)

Bảo toàn nguyên tố Cl ta có: nAgCl = 2a + 2b mol

Áp dụng bảo toàn electron ta có: nAg = nFe2+ = u mol

Kết tủa thu được có AgCl và Ag → mkết tủa = 143,5 (2a + 2b) + 108a = 132,85 gam (1)

Ta có: nHCl = 2a + 2b mol và nH2 = 0,05 mol

Bảo toàn nguyên tố H ta có: nH2O = a + b – 0,05 mol → nO = a + b – 0,05 mol

Ta có: mX = mFe + mCu + mO + mCu dư = 56a + 64b + 16.(a + b - 0,05) + 3,2 = 28 (2)

Giải hệ trên ta có: a = 0,3 và b = 0,05

Ta có: nCuO = b + nCu = 0,1 mol

Bảo toàn nguyên tố O ta có nFe3O4 = 0,05 mol → mFe3O4 = 0,05.232 = 11,6 gam

Câu 32: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức C3H6O2 và C8H8O2. Cho 0,3 mol X tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch T chứa hai muối Y, Z và ancol. Biết rằng MY<MZ và từ Y bằng cách nung nóng với vôi tôi xút người ta thu được khí metan. Cô cạn T thu được hỗn hợp chất rắn khan M. Phần trăm khối lượng của Z trong M là

A. 32,04%.

B. 41,43%.

C. 64,12%.

D. 67,96%.

Hướng dẫn giải

Hỗn X: 0,3 mol C3H6O2, C8H8O2 + 0,4 NaOH thu được: muối CH3COONa (Y), ancol (CH3OH)

n-COO- = 0,3 khác n NaOH => hỗn hợp X có este của phenol

=> hỗn hợp gồm: CH3COOCH3: 0,2 mol, CH3COOC6H5: 0,1 mol => M gồm: CH2COONa: 0,3 mol (Y), C6H5ONa: 0,1 mol (Z)=> %mZ= 32,04%

Câu 33: Cho các phát biểu sau:

(a) Thạch cao sống được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương.

(b) Corinđon là Al2O3 khan ở dạng tinh thể màu hồng dùng làm đồ trang sức và dùng trong kỹ thuật laze.

(c) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch NaHSO4, không có phản ứng.

(d) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ, màng ngăn), thu được Ag ở catot.

(e) Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4, sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Để tham khảo đầy đủ chi tiết nội dung tài liệu, vui lòng ấn tải link bên dưới

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số đề thi thử năm 2020 môn Hóa học mới nhất của các trường THPT

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa - Lần 2 được VnDoc tổng hợp, biên soạn đáp án. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm nằm trong bài thi khoa học tự nhiên, phù hợp trong thời gian 50 phút, giúp đánh giá đúng năng lực.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa - Lần 2 tới các bạn. Mong rằng qua đây các bạn có thể đạt được kết quả tốt trong kì thi THPT Quốc gia. 

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
6 1.641
Sắp xếp theo

Môn Hóa khối B

Xem thêm