Phương trình điện li NaH2PO4

Phương trình điện li NaH2PO4 được VnDoc gửi tới bạn đọc hướng dẫn viết phương trình điện li NaH2PO4. Cũng như giải đáp câu hỏi NaH2PO4 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

1. Viết phương trình điện li của NaH2PO4

NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

2. NaH2PO4 là chất điện li mạnh

NaH2PO4 là muối axit

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, ......

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2,......

Hầu hết các muối như: NaCl, Na2SO4, KCl, CH3COONa, NaH2PO4, ....

3. Xác định một số chất điện li

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Số muối axit trong các muối sau: NaHCO3; NaHSO4; Na2HPO3; NaHSO3; (NH4)2CO3; Na2HPO4.

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Dãy các chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. Na2SO4, HCl, CH3COONa, NaH2PO4.

B. Na2SO4, CH3COOH, Na2HPO3, NaH2PO4.

C. NaCl, Na2SO4, NaH2PO4, Na2HPO3.

D. NaH2PO4, HF, H2SO4, Na2HPO3.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy chất là chất điện li mạnh: Na2SO4, HCl, CH3COONa, NaH2PO4.

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. CH3COONa

B. C2H5OH

C. NaH2PO4

D. CH3COOH

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

A. HCl → H+ + Cl-

B. H2S → 2H+ +S2-

C. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

D. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5.Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol: NaCl (1), C2H5OH (2), CH3COOH (3), K2SO4 (4). Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần về độ dẫn điện của dung dịch ?

A. (1), (2), (3), (4).

B. (3), (2), (1), (4).

C. (2), (3), (1), (4).

D. (2), (1), (3), (4).

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, CH3COO-

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Xem đáp án
Đáp án C

CH3COOH là chất điện li yếu: CH3COOH  ⇄ H+ + CH3COO-

Do vậy phần tử thu được gồm: CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

Câu 7. Đặc điểm phân li Zn(OH)2 trong nước là

A. theo kiểu bazơ.

B. vừa theo kiểu axit vừa theo kiểubazơ.

C. theo kiểu axit.

D. vì là bazơ yếu nên không phân li.

Xem đáp án
Đáp án B

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li NaH2PO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 26.921
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm