Phương trình điện li của KClO3

Phương trình điện li của KClO3 được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li KClO3 từ đó giúp bạn đọc biết cách viết cân bằng điện li KClO3 cũng như vận dụng vào giải các dạng bài tập câu hỏi tương tự. Mời các bạn tham khảo.

>> Một số nội dung điện li liên quan:

1. Viết phương trình điện li KClO3

KClO3 → K+ + ClO3

KClO3 → K+ + ClO3- (Gốc axit của axit cloric HClO3)

2. KClO3 là chất điện li mạnh hay yếu

KClO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các base mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối.

KClO3 → K+ + ClO3

3. Một số phương trình điện li quan trọng

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.  Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được?

A. NaOH rắn khan

B. nước sông, hồ, ao

C. nước biển

D. dung dịch KCl trong nước

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li?

A. ancol etylic

B. glucozơ

C. saccarozơ

D. axit axetat

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Dãy nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. KCl, Na2SO4, AgNO3

B. NaHSO4, KHSO3, CH3COOH

C. HgCl2, CH3COONa, Cu(OH)2

D. C2H5OH, CuSO4, NaNO3

Xem đáp án
Đáp án A

Loại B vì CH3COOH là chất điện li yếu

Loại C vì HgCl2, Cu(OH)là chất điện li yếu

Loại D vì C2H5OH không phải chất điện li

Đáp án A đúng dãy chất điện li mạnh là KCl, Na2SO4, AgNO3

Phương trình điện li minh họa 

KCl → K+ + Cl

Na2SO4 → Na+ + SO42-

AgNO3 Ag+ + NO3-

Câu 4. Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4-

B. KClO3 → K+ + ClO3- 

C. H2SO3 → 2H+ + SO32-

D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

A sai vì H2SO4 là chất điện li mạnh => phương trình điện li đúng là

H2SO4 → 2H+ + SO42-

C sai vì H2SO3 là chất điện li yếu, phương trình điện li phải sử dụng mũi tên 2 chiều 

H2SO3 ⇔ 2H+ + SO32-

D sai vì Na2S là chất điện li mạnh, phương trình điện li sử dụng mũi tên 1 chiều

Na2S → 2Na+ + S2-

Đáp án đúng là B

Câu 5. Dãy nào sau đây gồm các muối axit?

A. NaHSO4, NaHSO3, K2HPO3, KHCO3.

B. KHS, NaHS, KH2PO3, NaH2PO4.

C. NaHS, KHS, Na2HPO3, Na2HPO4.

D. NaHCO3, KHSO3, KH2PO2, NaH2PO4.

Xem đáp án
Đáp án B

Dãy gồm các muối axit là: NaHSO4, NaHSO3, K2HPO3, KHCO3.

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng khi nói về muối axit.

A. Muối có khả năng phản ứng với dung dịch bazơ.

B. Muối có chứa nguyên tử H trong phân tử.

C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.

D. Muối có chứa nguyên tử H có khả năng phân li ra ion H+.

Xem đáp án
Đáp án D

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của KClO3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
3 15.806
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm