Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol

I. Phương pháp xác định đòng đẳng đồng phân danh pháp của Phenol

Nắm chắc:

+ Định nghĩa về phenol, các đồng đẳng của phenol

+ Tên gọi = số chỉ vị nhánh + tên nhánh + phenol.

+ Cách điều chế phenol và đồng đẳng.

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen.

CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

Phân loại :

+ Phenol đơn chức: Phân tử có một nhóm –OH phenol.

+ Phenol đa chức: Phân tử chứa hai hay nhiều nhóm –OH phenol.

Đồng phân

+ Công thức tính nhanh: 3n-6 (6 < n < 9)

+ Áp dụng: C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

II. Bài tập vận dụng liên quan

1. Câu hỏi tự luận 

Bài 1: Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân có công thức phân tử C7H8O chứa vòng benzen và có phản ứng với Na.

Đáp án hướng dẫn giải

o-crezol/ 2 – metylphenolo-crezol/ 2 – metylphenol
m-crezol/ 3 – metylphenolm-crezol/ 3 – metylphenol
	p-crezol/ 4 – metylphenolp-crezol/ 4 – metylphenol
phenylmetanol/ ancol benzylic.phenylmetanol/ ancol benzylic.
Anisol/ metoxybenzenAnisol/ metoxybenzen

Vậy ứng với công thức phân tử C7H8O có 5 đồng phân dẫn xuất hiđrocacbon thơm bao gồm 3 đồng phân phenol; 1 đồng phân ancol và 1 đồng phân ete.

Bài 2: Từ Tôluen và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết các phương trình điều chế: C6H5CH2OH

Đáp án hướng dẫn giải

Chuyên đề hóa học 11

Điều chế C6H5CH2OH

2. Câu hỏi trắc nghiệm Phenol 

Câu 1: Phenol không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2: Cho các phát biểu sau về phenol:

(a) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) phenol phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Trong các trường hợp trên, số phát biểu đúng là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4.

Xem đáp án
Đáp án C

(a) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

Câu 3: Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với dung dịch NaOH. Số chất thỏa mãn tính chất trên là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2.

Xem đáp án
Đáp án A

C7H8O có số liên kết π + v = (7.2 − 8+2)/2 = 4 nên C7H8O chỉ chứa 1 vòng benzen

C7H8O tác dụng với NaOH nên có nhóm OH đính trực tiếp vào vòng benzen.

CTCT thỏa mãn là:

Đồng phân C7H8O

Câu 4. Hợp chất hữu cơ X( phân tử chứa vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2. Khi X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng. Mặt khác, X tác dụng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol 1 : 1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C6H5CH(OH)2 .

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.

Xem đáp án
Đáp án B

Chất X phản ứng với Na tạo ra nH2 = nX => có 2 nhóm -OH.

X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:1 => Có 1 nhóm OH gắn vào nhân thơm.

=> X là: X là HOC6H4CH2OH.

Câu 5. Số đồng phân phenol ứng với công thức phân tử C7H8O là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Xem đáp án
Đáp án C

Dựa vào định nghĩa phenol: Phenol là hợp chất hữu cơ có nhóm –OH liên kết trực tiếp với vòng benzen.

Vậy có 3 đồng phân phenol.

Câu 6. Cho các phát biểu sau về phenol:

(a) phenol tan nhiều trong nước lạnh;

(b) phenol có tính axit nhưng phenol không làm đổi màu quỳ tím;

(c) phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc;

(d) nguyên tử H trong benzen dễ bị thế hơn nguyên tử H trong vòng benzen của phenol;

(e) cho nước brom vào phenol thấy xuất hiện kết tủa.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án
Đáp án B

Các phát biểu đúng là:

(b) phenol có tính axit nhưng phenol không làm đổi màu quỳ tím;

(c) phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc;

(e) cho nước brom vào phenol thấy xuất hiện kết tủa.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây về phenol là sai?

A. Phenol thuộc loại ancol thơm, đơn chức.

B. Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

C. Phenol ít tan trong nước lạnh, tan nhiều trong nước nóng.

D .Phenol tác dụng với nước brom tạo ra kết tủa.

Xem đáp án
Đáp án A

Phát biểu sai là: Phenol thuộc loại ancol thơm, đơn chức vì phenol không phải ancol thơm.

..............................................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 11...

Đánh giá bài viết
5 17.800
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm