Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm Tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ

Câu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

A. nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P,...

B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.

C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

D. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P,...

Câu 2: Cho một số phát biểu về đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.

4. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy.

6. phản ứng hóa học xảy ra nhanh.

7. phản ứng xảy ra theo nhiều hướng

Các câu đúng là

A. 1, 2, 5, 6. B. 1, 2, 3, 5. C. 1, 2, 3, 7. D. 1, 2, 4, 6.

Câu 3: Cấu tạo hóa học là

A. số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

B. số lượng các nguyên tử trong phân tử.

C. thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

D. bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Câu 4: Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là

A. công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

B. công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

C. công thức biểu thị tỉ lệ về hóa trị của mỗi nguyên tố trong phân tử.

D. công thức biểu thị tỉ lệ về khối lượng nguyên tố có trong phân tử.

Câu 5: Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Chọn kết luận chính xác nhất trong các kết luận sau:

A. X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có hoặc không có oxi.

B. X là hợp chất của 3 nguyên tố C, H, N.

C. Chất X chắc chắn có chứa C, H, có thể có N.

D. X là hợp chất của 4 nguyên tố C, H, N, O.

Câu 6: Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau theo một thứ tự nhất định.

B. Đa số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và kém bền nhiệt so với hợp chất vô cơ.

C. Đa số hợp chất hữu cơ mang đặc tính liên kết cộng hoá trị, không tan hoặc rất ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.

D. Các phản ứng hữu cơ xảy ra nhanh và theo nhiều hướng khác nhau.

Câu 7: Công thức cấu tạo là

A. công thức biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết (đơn, bội) của các nguyên tử trong phân tử.

B. công thức cho biết số lượng các liên kết của các nguyên tử trong phân tử.

C. công thức cho biết thứ tự các liên kết trong phân tử.

D. công thức cho biết các loại liên kết trong phân tử.

Câu 8: Để xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ người ta phải xác định

A. Số lượng các liên kết trong phân tử

B. Thành phần định tính, định lượng nguyên tố.

C. Xác định khối lượng phân tử.

D. Cả B và C

Câu 9: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là:

A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.

B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

D. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị 4 hoặc 2.

B. Việc thay đổi thức tự các liên kết của nguyên tử trong phân tử hữu cơ sẽ làm thay đổi cấu tạo hóa học tạo ra chất mới.

C. Để xác định sự có mặt của nguyên tố halogen trong hợp chất hữu cơ, người ta đốt cháy hợp chất hữu cơ và cho qua dung dịch AgNO3

D. Không thể định lượng trực tiếp nguyên tố oxi trong phân tử hợp chất hữu cơ.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. C3. C4. B5. A
6. D7. A8. D9. B10. A

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 611
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm