Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Ancol

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Ancol được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Ancol

Câu 1: Ancol no đơn chức là hợp chất hữu cơ mà ...

A. có một nhóm -OH liên kết với gốc hiđrocacbon no.

B. có một nhóm -OH liên kết với gốc hiđrocacbon.

C. có nhóm -OH liên kết với gốc hiđrocacbon no.

D. có nhóm -OH liên kết với gốc hiđrocacbon.

Câu 2: Bậc của ancol được tính bằng:

A. Số nhóm –OH có trong phân tử. B. Bậc C lớn nhất có trong phân tử.

C. Bậc của C liên kết với nhóm –OH D. Số C có trong phân tử ancol.

Câu 3: Công thức nào biểu thị chính xác nhất công thức của ancol no, hở:

A. CnH2n+1OH

B. CnH2n+2O

C. CnH2n+2Om

D. CnH2n+2-m (OH)m ( n ≥ m ≥ 1)

Câu 4: Ứng với công thức phân tử C4H8O có bao nhiêu chất hữu cơ đồng phân của nhau?

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 5: Ứng với công thức phân tử C4H8O có bao nhiêu chất hữu cơ no đơn chức đồng phân ancol của nhau?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 6: Xác định tên theo IUPAC của rượu sau: (CH3)2CH – CH2 – CH(OH) – CH3

A. 4 – metylpentan-1-ol B. 4,4 – dimetylbutan-2-ol

C. 1,3 – dimetylbutan-1-ol D. 2,4 – dimetylbutan-4-ol

Câu 7: Ancol X có công thức cấu tạo

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Tên của X là

A. 3-metylbutan -2-ol B. 2-metylbutan-2-ol.

C. pentan-2-ol. D. 1-metylbutan-1-ol.

Câu 8: Công thức cấu tạo đúng của 2,2- đimetylbutan-1-ol là:

A. (CH3)3C-CH2-CH2-OH B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH2-OH

C. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH D. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH

Câu 9: Công thức nào đúng với tên gọi tương ứng?

A. ancol sec-butylic: (CH3)2CH-CH2OH

B. ancol iso-amylic: (CH3)2CHCH2CH2CH2OH

C. axit picric: Br3C6H2OH

D. p-crezol: p-CH3-C6H4-OH.

Câu 10: Rượu nào sau đây không tồn tại?

A. CH2=CH-OH B. CH2=CH-CH2OH.

C. CH3CH(OH)2. D. Cả A,C.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. C3. D4. C5. C
6. C7. D8. B9. D10. D

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Ancol. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 963
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm