Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng tách H2O

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng tách H2O được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập phản ứng tách H2O

Câu 1: Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 2: Đun nóng một rượu X với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là:

A. CnH2n+1CH2OH B. RCH2OH

C. CnH2n+1OH D. CnH2n+2O

Câu 3: Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 đặc ở 170oC thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là

A. C2H5OC2H5. B. C2H4. C. CH3CHO. D. CH3COOH.

Câu 4: Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 dặc ở 1400C thì sẽ tạo ra

A. C2H4. B. CH3CHO. C. C2H5OC2H5. D. CH3COOH.

Câu 5: Đun nóng hỗn hợp etanol và metanol với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 6: Đề hydrat hóa 6 gam một rượu thì thu được 1,68 lít anken với hiệu suất phản ứng là 75%. Công thức tổng quát của rượu đó là

A.C2H5OH B. C3H7OH C. CH3OH D. C4H9OH

Câu 7: Rượu no đơn chức X mạch hở có tỉ khối với H2 là 37. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc nung nóng ở 180oC. Thu dược 1 anken mạch thẳng duy nhất. X là

A. Etanol B.2-metyl propanol-2 C.Propan -1-ol D.Butan-1-ol

Câu 8: Khi đun nóng một ancol đơn chức no A với H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Vậy công thức của A là

A. C4H7OH. B. C3H7OH. C. C3H5OH. D. C2H5OH.

Câu 9: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau phản ứng được hỗn hợp Y gồm 5,4 gam nước và 19,4 gam 3 ete. Hai ancol ban đầu là

A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH.

Câu 10: Đun nóng hỗn hợp gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140 0C. Tính khối lượng ete thu được?

A.12,4 gam. B. 7 gam. C. 9,7 gam. D. 15,1 gam.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D2. D3. B4. C5. C
6. B7. D8. B9. A10. B

Câu 6:

nanken = 1,68/22,4 = 0,075 mol

=> nancol = 0,075.100/75 = 0,1 mol

=> Mrượu = 60 => n = 3

Câu 7:

MX = 37.2 = 74 => n = 4

=> CTPT X là C4H9OH; X mạch thẳng

Câu 9:

nX = 2nH2O = 2.5,4/18 = 0,6 mol;

mX = 5,4 + 19,4 = 24,8 g => M = 124/3

=> n ̅ = 1,67

Câu 10:

mete = (0,1.32 + 46.0,2) – 0,3.18 = 7 g

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng tách H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm