Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng cháy

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng cháy được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập phản ứng cháy

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam một rượu X, thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O. Rượu X thuộc loại

A. rượu no hai chức, mạch hở. B. rượu no, mạch hở.

C. rượu no đơn chức, mạch hở. D. rượu no đa chức, mạch hở.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 ankanol X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Vậy X là

A. CH4O. B. C2H6O. C. C3H8O. D. C4H10O.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 1 ancol đơn chức X thu được VCO2 : VH2O = 3 : 4 (đktc). Vậy X là

A. CH4O. B. C2H6O. C. C3H8O. D. C4H10O.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3,48 gam hỗn hợp X gồm 2 ankanol đồng đẳng liên tiếp cần vừa đủ 4,032 lít O2 (đktc). Vậy công thức phân tử của 2 ankanol trong hỗn hợp X là

A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1 ankanol X cần hết 13,44 lít O2 (đktc) thu được CO2 và 9 gam H2O. Vậy X là

A. CH4O. B. C2H6O. C. C3H8O. D. C4H10O.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 7,68 gam hỗn hợp X gồm 2 ankanol đồng đẳng liên tiếp thu được 27,84 gam hỗn hợp G gồm CO2 và H2O. Vậy công thức phân tử của 2 ankanol trong hỗn hợp X là

A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ancol metylic, ancol etylic, ancol propylic thu được 1,4 mol CO2 và 2 mol H2O. Vậy giá trị của m là

A. 30,4. B. 24,8. C. 26,2. D. 31,8.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp gồm ancol metylic, ancol etylic, ancol propylic cần hết V lít O2 (đktc) thu được 2,6 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Vậy giá trị của V là

A. 57,36. B. 35,84. C. 33.60. D. 44,80.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 0,1 mol etilenglicol và 0,2 mol ancol M thu được 35,2 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư thu được 0,3 mol H2. Vậy ancol M là

A. C3H8O. B. C3H8O2. C. C3H8O3. D. C4H10O2.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là:

A. C2H6O2, C3H8O2. B. C2H6O, CH4O. C. C3H6O, C4H8O. D. C2H6O, C3H8O.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D2. B3. C4. A5. D
6. D7. A8. C9.B10. D

Câu 2:

nCO2 = 0,1 mol ; nH2O = 0,15 mol => nancol = 0,05 mol => n = 2

Câu 3:

VH2O > VCO2 => ancol no đơn chức mạch hở

=> Vancol = 1 => n = 3

Câu 5:

nO2= 0,6 mol ; nH2O = 0,5 mol => 1,5n/(n+1) = 0,6/0,5 => n = 4

Câu 7:

nhh = 2 – 1,4 = 0,6 mol; m = 1,4.12 + 2.2 + 0,6.16 = 30,4 g

Câu 9:

gọi CT của M là: CnH2n+2Oa ; nCO2 = 35,2/44 = 0,8 mol ;

nH2O = 19,8/18 = 1,1 mol => nCO2(M) = 0,8 – 0,2 = 0,6 mol

=> n = 3. X tác dụng Na thu được 0,3 mol H2 => M là ancol 2 chức

Câu 10:

nM = 0,425 – 0,3 = 0,125 mol

=> n ̅ = 2,4; 0,25 mol M thu được mol H2 nhỏ hơn 0,15

=> ancol đơn chức no mạch hở

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng cháy. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm