Bài tập trắc nghiệm: Tính chất hóa học của Phenol

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Tính chất hóa học của Phenol được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập tính chất hóa học của Phenol

Câu 1: Thuốc thử có thể dùng để phân biệt 3 chất lỏng: phenol, stiren và rượu benzylic là

A. Na B. dd NaO C. dd Br2 D. Qùy tím

Câu 2: Chọn phát biểu sai

A. Phenol có tính axit nhưng yếu hơn axit cacbonic

B. Phenol cho phản ứng cộng dễ dàng với brôm tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol.

C. Do nhân bezen hút điện tử khiến –OH của phenol có tính axit

D. Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím vì tính axit của phenol rất yếu.

Câu 3: Khi nghiên cứu về phenol người ta có nhận xét sau. Nhận xét nào đúng

A. phenol là một axit mạnh, làm đổi màu quì tím.

B. phenol là một axit yếu, không làm đổi màu quì tím.

C. phenol là một axit yếu, làm đổi màu quì tím.

D. phenol là một axit trung bình.

Câu 4: Phản ứng chứng minh nguyên tử H trong nhóm -OH của phenol (C6H5OH) linh động hơn rượu là

A. dd Br2. B. dd kiềm. C. Na kim loại. D. O2.

Câu 5: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến nhân thơm C6H5- trong phân tử phenol làm cho phenol

A. dễ tham gia phản ứng thế trong nhân thơm.

B. khó tan trong nước.

C. tác dụng được với dung dịch kiềm.

D. có tính độc.

Câu 6: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. HOC6H4CH2OH. B. CH3C6H3(OH)2.

C. CH3OC6H4OH. D. C6H5CH(OH)2

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X là dẫn xuất của benzen thu được CO2 có khối lượng nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng a (mol) X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 2a (M). Công thức cấu tạo của X là

A. C6H5CH2OH. B. HO-C6H4-CH2OH.

C. HO-CH2-C6H4-COOH. D. C6H5CH(OH)2

Câu 8: Để điều chế axit picric (2,4,6-trinitrophenol) người ta đi từ 4,7 gam phenol và dùng một lượng HNO3 lớn hơn 50% so với lượng HNO3 cần thiết. Số mol HNO3 đã dùng và khối lượng axit picric thu được lần lượt là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn):

A. 0,225 mol và 11,45 gam B. 0,2 mol và 11,45 gam

B. 0,225 mol và 13,85 gam D. 0,15 mol và 9,16 gam.

Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 7,0 B. 21,0 C. 14,0 D. 10,5.

Câu 10: Cho hỗn hợp x gồm 2 a mol 2 phenol đồng đẳng kế tiếp. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thu được 0,95 mol khí CO2 và 0,5 mol H2O. Mặt khác nếu hydro hóa hoàn toàn hết X cần b lít H2 (đktc). Vậy a và b có giá trị là:

A.0,1 mol và 6,72 l B.0,1 mol và 11,2 l

C.0,15 mol và 10,08 l D.0,15 mol và 3,36 l

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. B3. B4. B5. A
6. A7. B8. A9. C10. C

Câu 8:

nphenol = 4,7/94 = 0,05 mol => nHNO3 = 0,05.3 = 0,15 mol

=> nHNO3 dùng = 0,15.150/100 = 0,225 mol;

naxit picric = 0,05.229 =11,45 g

Câu 9:

nH2 = 0,1 mol => nX = 0,2 mol; nphenol = 0,1 mol

=> netanol = 0,1 mol

=> m = 0,1.94 + 0,1.46 = 14 g

Câu 10:

nX = 2a = (0,95-0,5)/3 = 0,15 mol => a = 0,075 mol => b = 0,15.3 = 0,45 mol

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Tính chất hóa học của Phenol. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 246
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm