Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng halogen hóa

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng halogen hóa được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập phản ứng halogen hóa

Câu 1: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là

A. 1-clo-2-metylbutan. B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan. D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 2: Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1: 1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH3 (e)

A. (a), (e), (d) B. (b), (c), (d)

C. (c), (d), (e) D. (a), (b), (c), (e), (d)

Câu 3: Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan là:

(1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH3ClC(CH3)3

A. (1); (2) B. (2); (3) C. (2) D. (1)

Câu 4: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1: 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

A. 2 B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 5: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 6: Cho m metan tác dụng vừa đủ với Br2 vừa đủ chỉ thu được 2 sản phẩm gồm 37,95 gam dẫn xuất X và 36,45 gam chất vô cơ Y. Giá trị của m là:

A. 2,4 gam B. 3,2 gam C. 3,6 gam D. 2,5 gam

Câu 7: Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan X với khí clo theo tỷ lệ mol 1:1 thu được hh sản phẩm Y chỉ chứa hai chất. Tỉ khối hơi của Y so với hiđro là 46,25. Tên của X là

A. 2,2-đimetylpropan. B. butan. C. pentan. D. etan.

Câu 8: Ankan X trong đó C chiếm 83,72% về khối lượng. Cho X tác dụng với Clo chiếu sáng thu được 2 dẫn xuất monoclo. Hãy cho biết X là chất nào sau đây?

A. neo-hexan B. butan

C. propan D. 2,3-đimetylbutan

Câu 9: Ankan A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1: 1 thu được 12,05g một dẫn xuất clo. Trung hòa lượng HCl sinh ra cần 100ml dd NaOH 1M. CTPT của A là:

A. C4H10 B. C5H12 C. C3H8 D. C6H14.

Câu 10: Ankan A phản ứng vừa đủ với V lit Cl2 (đktc) thu được hh sản phẩm chỉ gồm 2 dẫn xuất monoclo và 1 chất vô cơ X. Mỗi dẫn xuất monoclo đều chứa 38,38% khối lượng là clo. Biết tổng khối lượng 2 dẫn xuất clo lớn hơn khối lượng của X là 8,4 gam. A và giá trị của V là:

A. butan; 6,72 lít B. propan; 6,72 lít

C. propan; 3,36 lít D. butan; 3,36 lít

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B2. B3. D4. D5. C
6. A7. B8. D9. D10. D

Câu 6:

nHBr = 36,45/81 = 0,45 mol

=> nBr2 = 0,45 mol; m + 0,45.160 = 37,95 + 36,45=> m = 2,4 gam.

Câu 7:

MY = 46,25.2 = 92,5 => 14n + 36,5 = 92,5 => n = 4

=> X là C4H10

Câu 9:

Dẫn xuất clo của A: CnH2n+1Cl; nCnH2n+1Cl = nHCl = 0,1 mol

=> MCnH2n+1Cl = 12,05/0,1 = 120,5

=> 14n + 36,5 =120,5 => n = 6; Vậy CTPT của A là C6H14

Câu 10:

CTPT dẫn xuất monoclo là CnH2n+1Cl; 38,38% = 35,5/(14n+36,5).100%

=> n = 4 => CTCT của A là CH3-CH2-CH2-CH3

Ta có nCl2 = ndx = nHCl = x

=> mdx - mHCl = 8,4 => 92,5x – 36,5x = 8,4 => x = 0,15 mol => V = 3,36 lít.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng halogen hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm