Bài tập trắc nghiệm: Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)

Câu 1: Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất nhận proton

B. Axit là chất khi tan trong nước phân ly cho ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton.

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH-.

Câu 2: Theo thuyết Arehinut, chất nào sau đây là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Câu 3: Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là bazơ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Câu 4: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là axit khi nó:

A. cho một electron B. nhận một electron

C. cho một proton D. Nhận một proton.

Câu 5: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là bazơ khi nó:

A. cho một electron B. nhận một electron

C. cho một proton D. Nhận một proton.

Câu 6: Theo thuyết Bronstet, chất nào sau đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS- C. HCO3- D. NH3.

Câu 7: Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính?

A. Cl-, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl-, Na+ D. NH4+, Cl-, H2O

Câu 8: Cho 2 phương trình: S2- + H2O ⇌ HS- + OH-; NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+; Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, NH4+ là bazơ

B. S2- là bazơ, NH4+ là axit.

C. S2- và NH4+ đều là axit

D. S2- và NH4+ đều là bazơ.

Câu 9: Theo Bronsted, các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 đều là:

A. axit B. bazơ C. chất trung tính D. chất lưỡng tính.

Câu 10: Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B 2. D 3. D 4. C 5. D
6. A 7. C 8. B 9. D 10. A
Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài tập trắc nghiệm: Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.
Đánh giá bài viết
1 1.138
Sắp xếp theo

Chuyên đề Hóa học 11

Xem thêm