Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập tính chất hóa học của dẫn xuất halogen

Câu 1: Theo quy tắc Zai-xep, sán phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân tử 2-clobutan?

A. But-2-en B. But-1-en C. But-1,3-đien D. But-1-in

Câu 2: Khi đun sôi hỗn hợp gồm C2H5Br và KOH trong C2H5OH thấy thoát ra một chất khí không màu. Dẫn khí này đi qua ống nghiệm đựng nước brom. Hiện tượng xảy ra là:

A. xuất hiện kết tủa trắng B. Nước brom có màu đậm hơn

C. nước brom bị mất màu D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 3: Sự tách hiđro halogenua của dẫn xuất halogen X có CTPT C4H9Cl cho 3 olefin đồng phân, X là chất nào trong những chất sau đây?

A. n- butyl clorua. B. sec-butyl clorua.

C. iso-butyl clorua. D. tert-butyl clorua.

Câu 4: Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3

A. 2-metylbut-2-en. B. 3-metylbut-2-en.

C. 3-metyl-but-1-en. D. 2-metylbut-1-en.

Câu 5: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl, lắc nhẹ. Hiện tượng xảy ra là

A. Thoát ra khí màu vàng lục. B. xuất hiện kết tủa trắng.

C. không có hiện tượng. D. xuất hiện kết tủa vàng.

Câu 6: Cho hợp chất thơm: ClC6H4CH2Cl + dung dịch KOH (loãng, dư, to) ta thu được chất nào?

A. HOC6H4CH2OH. B. ClC6H4CH2OH. C. HOC6H4CH2Cl. D. KOC6H4CH2OH.

Câu 7: Thủy phân dẫn xuất halogen nào sau đây sẽ thu được ancol?

(1) CH3CH2Cl.; (2) CH3CH=CHCl; (3) C66H5CH2Cl; (4) C66H5Cl.

A. (1), (3). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4). D. (1), (2), (3), (4).

Câu 8: Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH tạo thành hợp chất anđehit axetic. Tên của hợp chất X là

A. 1,2- đibrometan. B. 1,1- đibrometan. C. etyl clorua. D. A và B đúng.

Câu 9: Dẫn xuất halogen nào làm chất gây mê là:

A. CHCl3 B. CH3Cl C. CF2Cl2 D. CFCl3

Câu 10: Dẫn xuất halogen có tác dụng diệt sâu bọ (trước đây được dùng nhiều trong nông nghiệp) là

A ClBrCH – CF3 B. CH3C66H2(NO2)3

C. C6H6Cl6 D. Cl2CH – CF2 – OCH3

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. D3. B4. A5. C
6. B7. A8. B9. A10. C

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm