Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm: Điều chế - Nhận biết Andehit

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Trắc nghiệm: Điều chế - Nhận biết Andehit được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm điều chế - Nhận biết Andehit

Câu 1: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là

A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.

B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.

C. C2H5OH, C2H4, C2H2.

D. CH3COOH, C2H2, C2H4.

Câu 2: Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhân biết được các chất: ancol etylic, glixerol, anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn?

A. Đồng (II) hiđroxit. B. Quỳ tím. C. Kim loại natri. D. Dung dịch AgNO3/ NH3.

Câu 3: Phản ứng dùng để nhận biết andehit là

A. Phản ứng este hóa. B. Phản ứng cộng tạo ra ancol bậc 1

C. Phản ứng tráng bạc D. Phản ứng tác dụng với Na giải phóng hydro.

Câu 4: Nhận biết các chất sau: andehit axetic, axeton và axetilen đựng trong 3 lọ mất nhãn chỉ dung một hóa chat?

A. Đồng (II) hiđroxit. B. Quỳ tím. C. Kim loại natri. D. Dung dịch AgNO3/ NH3.

Câu 5: Phát biểu nào không đúng

A. Nhỏ nước brom vào dung dịch andehit axetic thì nước brom bị mất màu.

B. Nhỏ nước brom vào dung dịch xeton, màu của nước brom không bị mất.

C. Dung dịch KMnO4 phân biệt được andehit và stiren.

D. Nhỏ dung dịch thuốc tím vào dung dịch xeton màu tím không bị mất.

Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

chuyên đề hóa học 11

Vậy C là chất nào sau đây?

A. Rượu etylic B. Anđehit axetic C. Anđehit fomic D. Rượu metylic

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

chuyên đề hóa học 11

Vậy A, B, C lần lượt là

A. C2H4, C2H5OH, CH3CHO B. C2H2, C2H5OH, CH3CHO

C. C2H2, CH3CHO, C2H5OH D. C2H5OH¸ CH3CHO, C2H2

Câu 8: Từ C2H2 để điều chế HCHO cần ít nhất bao nhiêu phản ứng:

A. 6 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 9: Để điều chế CH3CHO từ Al4C3 cần ít nhất bao nhiêu phương trình phản ứng:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 10: Axetanđehit không thể tổng hợp trực tiếp từ:

A. Vinylaxetat B. C2H4 C. C2H2 D. C2H6

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. A3. C4. D5. C
6. B7. C8. C9. B10. D

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Trắc nghiệm: Điều chế - Nhận biết Andehit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm