Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Hiệu suất trong tổng hợp NH3

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Hiệu suất trong tổng hợp NH3 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm: Hiệu suất trong tổng hợp NH3

Câu 1: Dùng 10,08 lít khí hidro (đktc) với hiệu suất chuyển hoá thành amoniac là 33,33% thì có thể thu được m gam NH3:

A. 17 gam B. 8,5 gam C. 5,1 gam D. 1,7 gam

Câu 2: Cho 30 lít khí nitơ tác dụng với 30 lít H2 trong điều kiện thích hợp và tạo ra một thể tích NH3 là (các thể tích đo ở cùng điều kiện và hiệu suất phản ứng đạt 30%)

A. 6 lít B. 18 lít C. 20 lít D. 60 lít

Câu 3: Để điều chế ra 2 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì cần thể tích N2 ở cùng điều kiện là:

A. 8 lít B. 4 lít C. 2 lít D. 1 lít

Câu 4: Cho vào bình kín 0,2mol N2 và 0,8mol H2 với xúc tác thích hợp. Sau một thời gian thấy tạo ra 0,3 mol NH3. Hiệu suất phản ứng được tổng hợp là:

A. 75% B. 56,25% C. 75,8% D. kết quả khác

Câu 5: Trong 1 bình kín dung tích không đổi chứa N2 và H2 có số mol lần lượt là 1: 4 ở 0oC và 200atm với 1 ít xúc tác (thể tích không đáng kể). Nung nóng bình 1 thời gian, sau đó đưa về 0oC thấy áp suất trong bình là 180atm. Hiệu suất phản ứng điều chế NH3

A. 20%. B. 25%. C. 50%. D. 75%.

Câu 6: Hỗn hợp X gồm 2 khí N2 và H2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:4. Nung X với xúc tác thích hợp được hỗn hợp khí Y, trong đó sản phẩm khí NH3 chiếm 20% theo thể tích. Vậy hiệu suất tổng hợp NH3 là:

A. 31,25% B. 20,83% C.10,41% D. 41,67%

Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lit N2 và 30 lit H2 ở 0oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về 0oC. Biết rằng có 50% H2 tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là:

A. 6 atm B. 6,5 atm C. 7 atm D. 7,5 atm

Câu 8: Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2 (tỉ lệ mol 4 : 1), trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp khí có áp suất giảm 10% so với ban đầu (trong cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là

A. 20%. B. 22,5%. C. 25%. D. 27%.

Câu 9: Hỗn hợp N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 6,2. Sau khi tổng hợp thu được hỗn hợp có tỉ khối hơi so với H2 là 6,74. Hiệu suất của phản ứng là:

A. 10%. B. 15%. C. 10,8%. D. 20%.

Câu 10: Hỗn hợp A gồm N2 và H2 với tỉ lệ mol 1: 3. Tạo phản ứng giữa N2 và H2 cho ra NH3 với hiệu suất h% thu được hỗn hợp khí B. Tỉ khối của A so với B là 0,6. Giá trị của h là

A. 70. B. 75. C. 80. D. 85.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D2. A3. B4. A5. B
6. D7. D8. C9. D10. C

Câu 1:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Câu 2:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Câu 3:

VNH3 = 2.100/2.25 = 4 lít

Câu 4:

%H = 0.3/0,2.2.100% = 75%

Câu 5:

\frac{\left(5-2x\right)}{5}=\frac{180}{200}

=> x = 0,25 => %H = 25 %

Câu 6:

\frac{2x}{5\ -2x}\ =0,2

=> x = 0,4167 => %H = 41,67%

Câu 7:

ns = 5 + 15 + 10 = 30 => 30/40 = Ps/10 => Ps = 7,5 atm

Câu 8:

(5-2x)/5= 0,9 => x = 0,25 => %H = 25%

Câu 9:

Tỷ lệ mol nH2 : nN2 = 3:2

Chuyên đề Hóa học lớp 11

=> x= 0,2 => H= 20%

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Hiệu suất trong tổng hợp NH3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 895
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm