Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch

Câu 1: Dãy nào sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh:

 1. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.
 2. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.
 3. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.
 4. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Câu 2: Dãy nào sau đây chỉ chứa chất điện li yếu

 1. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH
 2. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2
 3. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3
 4. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Câu 3: Phương trình điện li nào dưới đây viết đúng?

 1. HF ⇌ H++ F-
 2. H3PO4→ 3H+ + PO43-
 3. Al(OH)3→ Al3++ 3OH-
 4. HCl ⇌ H++ NO3-

Câu 4: Trong dd NaHSO4 có các loại phân tử và ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

 1. NaHSO4; H+; HSO4-, SO42- Na+; H2O
 2. HSO4+; Na+, H2O
 3. H+; SO42-; Na+; H2O
 4. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Câu 5: Hấp thụ CO2 vào nước thu được dd có các loại phân tử và ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

 1. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O
 2. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2
 3. H+; HCO3-; CO32-; H2O
 4. H+; CO32-;H2O

Câu 6: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 0,1M với 150 ml dung dịch CaCl2 0,2M. Vậy nồng độ của ion Cl- trong dung dịch sau khi trộn là

A. 0,325M. B. 0,175M. C. 0,3M. D. 0,25M.

Câu 7: Trộn 4g NaOH; 11,7 g NaCl; 10,4 gam BaCl2 H2O thành 200ml dung dịch B. Nồng độ mol/lít các ion có trong dung dịch B là:

 1. [Na+] = 0,5 M; Ba2+= 0,25 M; [OH-] = 1 M; [Cl-] = 1,5 M
 2. [Na+] = 1,5 M; Ba2+= 0,25 M; [OH-] = 0,5 M; [Cl-] = 1,5 M
 3. [Na+] = 1 M; Ba2+= 0,25 M; [OH-] = 0,5 M; [Cl-] = 0,5 M
 4. [Na+] = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; [OH-] = 0,5 M; [Cl-] = 0,5 M.

Câu 8: Nồng độ mol/l của ion H+ trong dung dịch H2SO4 là 60% (D = 1,503 g/ml) là:

 1. 12,4 M B. 14,4 M C. 16,4 M D. 18,4 M

Câu 9: Tính nồng độ ion H+ trong dung dịch CH3COOH 0,1M biết hằng số điện li của axit đó là 2.10-5.

A. 1,5.10-6 B. 2.10-6 C. 2.10-5 D. 1,5 .10-5

Câu 10: Cho dung dịch HNO2 0,01 M, biết hằng số phân ly Ka = 5.10-5. Nồng độ mol/ lít của NO2- trong dung dịch là

A. 5.10-4 B. 6,8. 10-4 C. 7,0.10-4 D. 7,5.10-4

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A

2. C

3. A

4. A

5. B

6. A

7. B

8. D

9. B

10. C

Câu 6:

Số mol Cl- trong dung dịch là: 0,065 mol => [Cl-] = 0,325 M

Câu 7:

nNaOH = 4/40 = 0,1 mol; nNaCl = 11,7/58,5 = 0,2 mol; nBaCl2 = 10,4/208 = 0,05 mol

nNa+ = 0,3 mol => [Na+] = 1,5 M; nBa2+ = 0,05 mol => [Ba2+] = 0,25 M;

nOH- = 0,1 mol => [OH-] = 0,5 M; nCl- = 0,3 mol => [Cl-] = 1,5 M.

Câu 9:

[H+] = 0,1. 2.10-5 = 2.10-6

Câu 10:

Gọi x là nồng độ của chất bị điện li. Ta có; [H+] = [NO3+] = x M

=> Ka = x2/(0,01-x) = 5.10-5 => x = 7.10-4 M

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài tập trắc nghiệm: Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 627
Sắp xếp theo

  Chuyên đề Hóa học 11

  Xem thêm