Bài tập trắc nghiệm: CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: CO2 tác dụng với dung dịch kiềm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Câu 1: Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng xảy ra:

A. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần qua một cực đại rồi sau đó tan trở lại hết.

B. Một lúc mới có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần qua một cực đại rồi lại giảm.

C. Có kết tủa ngay, nhưng kết tủa tan trở lại ngay sau khi xuất hiện.

D. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần đến một giá trị không đổi.

Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Sản phẩm muối thu được sau phản ứng gồm?

A. Chỉ có CaCO3

B. Chỉ có Ca(HCO3)2

C. Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2

D. Không có cả 2 chất CaCO3 và Ca(HCO3)2

Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1g. B. 1,5g C. 2g D. 2,5g

Câu 4: Sục 2,24 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m gam kết tủa. Tính m

A.19,7g B. 14,775g. C. 23,64g D. 16,745g

Câu 5: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 thu được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy có 4 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít B. 2,688 lít C.6,72 lít D. 10,08 lít

Câu 6: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan

A. 2,44 gam B. 2,22 gam C. 2,31 gam D. 2,58 gam.

Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn V ml (đktc)CO2 vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,02M, phản ứng hoàn toàn thu được 0,2 gam kết tủa. Giá trị V là:

A. 44,8 hoặc 89,6 B. 44,8 hoặc 224 C. 224 D . 44,8

Câu 8: Hấp thụ hoàn toàn V lít (đktc) CO2 vào 200 ml dd hỗn hợp (Ba(OH)2 1,2M và NaOH 2M), phản ứng hoàn toàn thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị V là:

A. 3,136

B. 2,24 hoặc 15,68

C. 17,92

D. 3,136 hoặc 16,576.

Câu 9: Hấp thụ hoàn toàn 17,92 lít (đktc) CO2 vào 500 ml dd Ca(OH)2 aM, phản ứng hoàn toàn thu được 50 gam kết tủa. Giá trị a là:

A. 1,5 B. 1,3 C.1 D. 1,2

Câu 10: Hấp thụ hoàn toàn 27,552 lít (đktc) CO2 vào m gam dd Ba(OH)2 34,2%, phản ứng hoàn toàn thu được 175,33 gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 1060 B. 265 C. 530 D. 2120

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. A3. A4. B5. B
6. C7. A8. D9. B10. C

Câu 2: T = 0,5/0,1 = 5 => chỉ tạo muối của CO32-

Câu 3:

T = 0,04/0,03 = 4/3 => tạo 2 muối: Ca(HCO3)2 x mol và CaCO3 y mol

Ta có: x + 2y = 0,03 mol và x + y = 0,02 mol

=> x= 0,01 và y = 0,01 => m =0,01.100 =1g

Câu 4:

T = 0,25/0,1 = 2,5 => tạo muối của CO32-

=> nCO32-= 0,1 mol; nBa2+ = 0,075 mol

=>mBaCO3 = 0,075. 197 = 14,775 gam

Câu 6:

T = 0,04/0,015 = 2,67 => tạo muối của CO32-;

nH2O = nCO2 = 0,015 mol

mcr = mCO2 + mNaOH + mKOH – mH2O = 0,015.44 + 0,02.40 + 0,02.56 – 0,015.18 = 2,31 gam

Câu 8:

TH1: nCO2 = n↓ = 27,58/197 = 0,14 mol => V = 3,136 lít;

TH2: nCO2 = nOH- - n↓ = 0,88 – 0,14 = 0,74 mol => V = 16,576 ml

Câu 10:

nCO2 = 27,552/22,4 = 1,23 mol; n↓ = 175,33/197 = 0,89 mol; nOH- = nCO2 + n↓ = 1,23 + 0,89 = 2,12 mol;

nBa(OH)2 = 2,12/2 = 1,06 mol

=> mdd = 1,06.171.100/34,2 = 530 gam.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.458
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm