Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Silic và hợp chất của silic

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Silic và hợp chất của silic được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập Silic và hợp chất của silic

Câu 1: Trong phản ứng hóa học, Silic

A. Chỉ thể hiện tính khử

B. Chỉ thể hiện tính oxi hóa

C. Chỉ tham gia phản ứng trao đổi, không tham gia phản ứng oxi hóa khử.

D. Có cả tính khử và tính oxi hóa.

Câu 2: Để có thể khắc chữ và hình trên thuỷ tinh người ta dùng dung dịch nào dưới đây

A. dung dịch HCl. B. dung dịch HBr. C. dung dịch HI. D. dung dịch HF.

Câu 3: Trong các phản ứng hoá học sau đây, phản ứng nào sai?

A. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

B. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O

C. SiO2 + 2C to → Si + 2CO

D. SiO2 + 2Mg to→ Si + MgO

Câu 4: Khẳng định nào sau đây sai?

A.Tất cả các muối silicat đều không tan (trừ muối của kim loại kiềm, muối amoni)

B. Silicagen là axit silixic mất nước một phần.

C. Axit silixic là axit yếu nhưng mạnh hơn axit cacbonic.

D. Tất cả muối silicat của kim loại kiềm đều bị thủy phân mạnh.

Câu 5: Cho 56 gam silic vào dd NaOH dư, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 22,4 B. 44,8 C. 56 D. 89,6

Câu 6: Đun nóng m gam Silic trong oxi dư thu được 53,4 gam silic đioxit. Giá trị của m

A. 18,69 gam B. 24,92 gam C. 37,38 gam D. 12,46 gam.

Câu 7: Để hòa tan hoàn toàn 24 gam SiO2 cần dùng vừa hết m gam dd HF 25%, sau phản ứng thu được dd X. Giá trị của m là.

A. 128 B. 64 C. 32 D. 25,6

Câu 8: Để điều chế được 12,6 gam Silic ở trong phòng thí nghiệm ta cần dùng bao nhiêu gam Mg, biết H=60%

A. 36 B. 21,6 C. 18 D. 10,8

Câu 9: Trong công nghiệp, để sản xuất được 39,2 tấn silic theo phản ứng: SiO2 +2C → Si + 2CO cần dùng bao nhiêu tấn than cốc, biết H = 75%.

A. 33,6 B. 22,4 C. 44,8 D. 59,73

Câu 10: Một loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O, 10,98% CaO , 70,59% SiO2 về khối lượng. Thành phần của thuỷ tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là:

A. K2O.CaO.4SiO2 B. K2O.2CaO.6SiO2

C. K2O.CaO.6SiO2 D. K2O.3CaO.8SiO2

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D2. D3. B4. C5. D
6. B7. A8. A9. C10. C

Câu 5: nH2 = 2nSi = 2.2 = 4 mol => V = 89,6 lít

Câu 6: nSi = nSiO2 = 0,89 mol => mSi = 0,89.28 = 24,92 gam.

Câu 7:

nSiO2 = 24/60 = 0,4 mol; nHF = 0,4.4 = 1,6 mol; mHF = 1,6.20 = 32 gam

=> mdd = 32.100/25 = 128 gam.

Câu 8: nSi = 12,6/28 = 0,45 mol => mMg = 0,45.2.24.100/60 = 36 gam

Câu 10:

nK2O : nCaO : nSiO2 = 0,196 : 0,196 : 1,1765 = 1: 1: 6

=> CT cần tìm là: K2O.CaO.6SiO2

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Silic và hợp chất của silic. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 623
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm