Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phương trình điện li NaOH

Phương trình điện li NaOH được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li NaOH, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan điện li NaOH, NaOH có dẫn điện không, NaOH là chất điện li mạnh hay yếu. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

1. Viết phương trình điện li của NaOH

NaOH → Na+ + OH-

2. NaOH có dẫn điện không

Chất dẫn điện: các axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy.

Chất không dẫn điện: các chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất, …

Dung dịch NaOH dẫn điện

NaOH khan không dẫn điện

3. NaOH là chất điện li mạnh hay yếu

NaOH là chất điện li mạnh

Chất điện li yếu là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương trình điện li của các chất điện li mạnh đặc trưng dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4, HNO3

+) Bazo: NaOH, Ca(OH)2

+) Muối: NaCl, CaCl2, Al2(SO4)3

4. Một số phương trình điện li quan trọng

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Tính pH của dung dịch chứa 0,4 gam NaOH trong 100 ml

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án A

nHCl = 0,04 (mol)

HCl → H+ + Cl-

0,04 0,04 (mol) .

[H+] = 0,04/0,4 = 0,1 (M).

pH = – lg[H+] = 1

Câu 2. Trường hợp nào sau đây không dẫn diện?

A. Dung dịch NaOH

B. NaCl nóng chảy

C. Dung dịch NaCl

D. NaCl khan

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Dung dịch chất nào sau đây (có cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaOH

D. KNO3

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Cho các muối sau: KHSO4, KHCO3, K2SO4, NaNO3. Số muối thuộc loại muối axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Cho các nhận định sau:

(a) Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.

(b) Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.

(c) Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc tại trạng thái nóng chảy.

(d) Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.

Nhận định nào trên là đúng:

A. a); c); d)

B. a); b); c); d)

C. b); c); d)

D. b); d)

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 6. Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. MgCl2.

B. HClO3.

C. Ba(OH)2.

D. C6H12O6 (glucozơ).

Xem đáp án
Đáp án D

Axit, bazơ, muối là chất điện li

C6H12O6 là chất hữu cơ, không thuộc axit, bazơ, muối nên không phân li

Câu 7. Dãy chất điện li mạnh là

A. AgCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

B. NaCl, CH3COOH, HCl, KOH.

C. NaCl, CH3COOH, HCl, Ba(OH)2.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, NaOH.

Xem đáp án
Đáp án A

A. Đúng

B,C Loại CH3COOH là chất điện li yếu

D. Loại H2S là chất điện li yếu

-----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li NaOH. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm