Phương trình điện li Na2SO4

Viết phương trình điện li của Na2SO4 được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li muối  Na2SO4, Na2SO4 là muối tan do đó là chất điện li mạnh. Nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li của  Na2SO4 cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình điện li của Na2SO4

Na2SO4 2Na+ + SO42-

2. NaCl là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, ......

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2,......

Hầu hết các muối như: NaCl, Na2SO4, KCl, CH3COONa, KMnO4, ....

3. Một số phương trình điện li quan trọng

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Muối nào sau đây là muối axit?

A. Na2SO4.

B. CH3COONa.

C. NaClO.

D. NaHSO4.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Dãy các chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. Na2SO4, HCl, CH3COONa, NaOH.

B. Na2SO4, CH3COOH, HCl, KOH.

C. NaCl, Na2SO4, HCl, KMnO4.

D. NaCl, HF, H2SO4, KMnO4.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy các chất nào sau đây là chất điện li mạnh: Na2SO4, HCl, CH3COONa, NaOH.

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. CH3COONa

B. C12H22O6

C. Na2SO4

D. CH3COOH

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. HCl, Cu(NO3)2, Na2SO4, H2S

B. HCl, H3PO4, Na2SO4, NaOH

C. HNO3, CH3COOH, Na2SO4, KOH

D. H2SO4, MgCl2, Na2SO4, Ca(OH)2

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy chất trong nước đều là chất điện li mạnh là: H2SO4, MgCl2, Na2SO4, Ca(OH)2

Phương trình điện li minh họa

H2SO4 → 2H+ + SO42-

MgCl2 → Mg2+ + 2Cl

Na2SO4 2Na+ + SO42-

Ca(OH)2 → Ca2+ + OH-

Câu 5. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa - khử.

Xem đáp án
Đáp án C

Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

Câu 6. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S.

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, KOH.

C. HNO3, CH3COOH, CaCl2, KOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ca(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy chất trong nước đều là chất điện li mạnh là: H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ca(OH)2.

Phương trình điện li minh họa

H2SO4 → 2H+ + SO42-

MgCl2 → Mg2+ + 2Cl

Al2(SO4)3 2Al3+ + 3SO42-

Ca(OH)2 → Ca2+ + OH-

Câu 8. Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A. Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH, HCl.

B. C6H12O6, Na2SO4, NaNO3, H2SO4.

C. NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.

D. CH3COOH, NaOH, CH3COONa, Ba(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án C

Tập hợp các chất sau đây đều là chất điện li mạnh là NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Viết phương trình điện li của Na2SO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 35.831
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm