C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 được VnDoc biên soạn là phản ứng thủy phân Saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác,Saccarozơ bị thủy phân thành glucozo và fructozo. Cũng như đưa ra các nội dung liên quan đến phản ứng thủy phân Saccarozơ.

>> Tham khảo một số câu hỏi liên quan:

1. Phương trình phản ứng thủy phân Saccarozơ

C12H22O11 + H2O \overset{H^{+} , t^{\circ } }{\rightarrow} C6H12O6 + C6H12O6

Saccarozơ                             glucozơ              fructozơ

2. Điều kiện phản ứng xảy ra thủy phân Saccarozơ trong môi trường axit

Nhiệt độ, axit vô cơ:  HCl, H2SO4

3. Tính chất hóa học Saccarozơ

3.1. Saccarozo không tham gia phản ứng tráng gương

3.2. Ssaccarozơ thủy phân trong môi trường axit → glucozơ + fructozơ

Phương trình hóa học xảy ra

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Saccarozơ                   glucozơ           fructozơ

Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccarozơ có tham gia phản ứng tráng gương

Để chứng minh sản phẩm sau thủy phân có khả năng tham gia phản ứng tráng gương, người ta tiến hành cho dung dịch vào AgNO3 trong amoniac có xuất hiện kết tủa Ag màu trắng sáng

C6H12O6 + 8AgNO3 + 4NH3 → 8Ag + 6CO2 + 6NH4NO3

Chú ý phần bài tập: Dựa vào tỉ lệ mol phản ứng, người ta xác định được cả glucozơ và fructozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

3.3. Saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

Kết tủa bị tan ra cho dung dịch màu xanh lam.

Phản ứng trên cho thấy saccarozơ có tính chất hóa học của ancol đa chức có hai nhóm –OH cạnh nhau.

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho 3 dung dịch sau đây: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào dưới đây?

A. Phản ứng với Cu(OH)2 có nhiệt độ tạo ra kết tủa đỏ gạch.

B. Hòa tan vào dung dịch Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.

C. Đều tác dụng với dung  dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.

D. Đều tham gia phản ứng thủy phân.

Xem đáp án
Đáp án B

Cho 3 dung dịch sau đây: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung là:

Hòa tan vào dung dịch Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.

Cu(OH)2 + C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + H2O

glucozơ

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

saccarozơ

Cu(OH)2 + C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + H2O

fructozơ

Câu 2. Tinh bột xenlulozơ saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

A. thủy phân.

B. tráng gương.

C. trùng ngưng.

D. hoà tan Cu(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án A

Tinh bột và xenlulozo đều là các polisaccarit, thủy phân cho các phân tử monosaccarit

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

Saccarozo là 1 đisaccarit, khi thủy phân cho glucozo và fructozo

C12H22O11 + H2O \overset{H^{+} , t^{o} }{\rightarrow}C6H12O6 + C6H12O6

Câu 3. Hai chất nào dưới đây là đồng phân của nhau là

A. Saccarozơ và Fructozơ

B. Xenlulozơ và tinh bột

C. Saccarozơ và glucozơ.

D. Fructozơ và glucozơ.

Xem đáp án
Đáp án D

Hai chất nào dưới đây là đồng phân của nhau là Fructozơ và glucozơ có cùng công thức phân tử là C6H12O6

Câu 4. Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và chất nào dưới đây

A. C2H5OH

B. CH3CHO.

C. CH3COOH.

D. HCOOCH3.

Xem đáp án
Đáp án A

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và ancol etylic (C2H5OH).

C6H12O6 \overset{men\:  rượu}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2

Câu 5. Trong công nghiệp, glucozo được sản xuất từ

A. tinh bột bằng phản ứng thủy phân

B. mật ong

C. từ một số loại quả chín chứa nhiều glucozo

D. từ đường saccarozo bằng phản ứng thủy phân

Xem đáp án
Đáp án A

Trong công nghiệp, glucozo được sản xuất từ tinh bột bằng phản ứng thủy phân

Câu 6. Để phân biệt các dung dịch sau: rượu etylic, glucozơ và axit axetic. Ta có thể dùng

A. giấy quỳ tím và Na

B. Na và dung dịch AgNO3/NH3

C. Na và dung dịch HCl

D. giấy quỳ tím và dung dịch AgNO3/NH3

Xem đáp án
Đáp án D

Dùng giấy quỳ nhận biết axit axetic (giấy quỳ chuyển đỏ), 2 dung dịch còn lại không làm quỳ chuyển màu.

2 chất còn lại dùng dung dịch AgNO3/ NH3 nhận biết, dung dịch nào tạo lớp kim loại trắng sáng (phản ứng tráng gương) là glucozơ. Dung dịch còn lại là rượu etylic

Câu 7. Ứng dụng nào không phải là ứng dụng của glucozơ?

A. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực

B. Tráng gương, tráng phích

C. Nguyên liệu sản xuất rượu etylic

D. Nguyên liệu sản xuất PVC

Xem đáp án
Đáp án D

Ứng dụng nào không phải là ứng dụng của glucozơ: Nguyên liệu sản xuất PVC

Câu 8. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Trong công nghiệp, glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ

B. Glucozơ là chất dinh dưỡng và làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm

C. Trong mật ong, hàm lượng glucozơ lớn hơn fructozơ.

D. Cả glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc

Xem đáp án
Đáp án C

C. Trong mật ong, hàm lượng glucozơ lớn hơn fructozơ.

Câu 9. Trong công nghiệp chế tạo ruột phích người ta thường thực hiện phản ứng nào?

A. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

B. Cho mantozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

C. Cho anđehit oxalic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

D. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Xem đáp án
Đáp án D

Trong công nghiệp người ta dùng glucozơ thực hiện phản ứng tráng gương, tráng ruột phích.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O \overset{t^{o} }{\rightarrow} CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Câu 10. Cho các phản ứng sau:

1) Tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2.

2) Lên men thành ancol (rượu) etylic.

3) Tạo este chứa 5 gốc axit trong phân tử.

4) Hoà tan Cu(OH)2 ở nhiêt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam

Số thí nghiệm dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

Tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2 => Glucozơ có nhóm CHO

Tạo este chứa 5 gốc axit trong phân tử => Glucozơ có 5 nhóm OH

Hoà tan Cu(OH)2 ở nhiêt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam => Glucozơ có nhóm OH cạnh nhau

Câu 11. Trong thực tế Saccarozơ có những ứng dụng gì quan trọng:

A. Nguyên liệu chính trong công nghiệp thực phẩm, thức ăn cho người, pha chế thuốc

B. Nguyên liệu sản xuất thuốc nhuộm, sản xuất giấy, là thức ăn cho người

C. Làm thức ăn cho người, tráng gương, tráng ruột phích

D. Làm thức ăn cho động vật, sản xuất gỗ, giấy, thuốc nhuộm

Xem đáp án
Đáp án A

Trong thực tế Saccarozơ có những ứng dụng gì quan trọng: Nguyên liệu chính trong công nghiệp thực phẩm, thức ăn cho người, pha chế thuốc

Câu 12. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Glucozơ tác dụng được với dung dịch brom tạo thành muối amoni gluconat

B. Glucozơ có rất nhiều trong mật ong (khoảng 40%)

C. Xenlulozơ tan được trong dung dịch Cu(OH)2/NaOH tạo thành dung dịch xanh lam

D. Đốt cháy saccarozơ thu được nCO2 > nH2O

Xem đáp án
Đáp án D

A sai vì tạo ra axit gluconi.

B sai vì glucozơ trong mậtongchỉ khoảng 30%.

C sai vì xenlulozơ chỉ ta trong dung dịch Svayde.

D đúng: C12H22O11 + 12O2 → → 12CO2 + 11H2O

Câu 13. Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.

(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.

(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Xem đáp án
Đáp án D

(b) Sai vì trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon có thể không có hiđro.

(c) Sai vì Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 và có tính chất hóa học tương tự nhau là đồng đẳng của nhau.

(d) Sai vì Dung dịch glucozơ bị oxi hóa bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.

------------------------

Hy vọng thông qua nội dung phương trình phản ứng, sẽ giúp bạn đọc củng cố thêm các kiến thức, kỹ năng thao tác giải bài tập. Mời các bạn tham khảo chi tiết phương trình dưới đây?

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan 

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc nội dung phương phản ứng C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6. Giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn cũng như nâng cao khả năng giải bài tập. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập Lớp 12. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
25 58.551
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm