Phương trình điện li của Sn(OH)2

Phương trình điện li Sn(OH)2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li hidroxit lưỡng tính Sn(OH)2, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan sự điện li Sn(OH)2. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

1. Viết phương trình điện li của Sn(OH)2

Sn(OH)2 ⇆ Sn2+ + 2OH-

Hoặc H2SnO2 ⇆ 2H+ + SnO22-

2. Sn(OH)2 là chất điện li yếu

Sn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như một axit, vừa có thể phân li như một bazo.

Phân li như axit: Sn(OH)2 ⇔ SnO22- + 2H+

Phân li như bazo: Sn(OH)2 ⇔ Sn2+ + 2OH

3. Một số phương trình điện li quan trọng

3.1. Phương trình điện li

3.2. Một số chất điện li

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH

B. HF

C. HCl

D. Sn(OH)2

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính là

A. Ca(OH)2, Pb(OH)2, Zn(OH)2

B. Ba(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2

C. Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính là Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất điện li yếu

A. NH4Cl.

B. Ba(OH)2.

C. NaNO3.

D. Sn(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án D

Chất là chất điện li yếu

Sn(OH)2.

Câu 4. Dãy gồm các chất đều là bazơ tan là:

A. NaOH, KOH, Ba(OH)2

B. NaOH, KOH, Al(OH)3

C. Ba(OH)2, Fe(OH)3, NaOH

D. Ca(OH)2, Mg(OH)2, Sn(OH)2

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy gồm các chất đều là bazơ tan là: NaOH, KOH, Ba(OH)2

Các bazo không tan là: Al(OH)3; Fe(OH)3, Mg(OH)2, Sn(OH)2

Câu 5. Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là

A. 4.

B. 5.

C. 7.

D. 6.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng nhất?

A. Al(OH)3là một bazơ.

B. Al(OH)3là một bazơ lưỡng tính.

C. Al(OH)3là một chất lưỡng tính

D. Al(OH)3là một hiđroxit lưỡng tính.

Xem đáp án
Đáp án D

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li Sn(OH)2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
6 17.187
Sắp xếp theo

    Phương trình phản ứng

    Xem thêm