Phương trình điện li NaHSO4

Phương trình điện li NaHSO4 được VnDoc gửi tới bạn đọc hướng dẫn viết phương trình điện li NaHPO4. Cũng như giải đáp câu hỏi NaHPO4 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo. 

1. Viết phương trình điện li của NaHSO4

NaHSO4 → Na+ + HSO4

2. NaHSO4 là chất điện li mạnh

NaHSO4 là muối axit 

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, ......

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2,......

Hầu hết các muối như: NaCl, Na2SO4, NaHSO4, CH3COONa, NaH2PO4, ....

3. Một số phương trình điện li quan trọng

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Số muối axit trong các muối sau: KHCO3; NaHSO4; K2HPO3; KHSO3; (NH4)2CO3; K2HPO4.

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án B

Số muối axit trong các muối sau: KHCO3; NaHSO4; K2HPO3; KHSO3; (NH4)2CO3; K2HPO4.

là 4: Đó là KHCO3; NaHSO4;  KHSO3, K2HPO4.

 K2HPO3 là muối trung hòa 

Câu 2. Dãy các chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. NaHSO4, CH3COONa, NaH2PO4.

B. Na2SO4, CH3COOH, NaHSO3.

C. Na2SO4, NaH2PO4, Na2HPO3.

D. NaH2PO4, HF, Na2HPO3.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy các chất là chất điện li mạnh: NaHSO4, CH3COONa, NaH2PO4.

Phương trình điện li 

NaHSO4 → Na+ + HSO4

CH3COONa →CH3COO+ Na+

NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. Na2HPO3

B. C2H5OH

C. NaHSO4

D. NaHSO3

Xem đáp án
Đáp án B

Chất dẫn điện: các axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy.

Chất không dẫn điện: các chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất, …

Nguyên nhân: Tính dẫn điện của dung dịch axit, bazo và muối là do trong dung dịch của chúng cso các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.

Câu 4. Phương trình điện li nào sau đây đúng?

A. HF → H+ + F-

B. H2S → 2H+ +S2-

C. NaHSO4 → Na+ + HSO4

D. CH3COOH → CH3COO- + H+

Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình điện li nào sau đây đúng?

A sai vì HF là chất điện li yếu nên sử dụng mũi tên 2 chiều

 HF ⇔ H+ + F-

B sai vì HF là chất điện li yếu nên sử dụng mũi tên 2 chiều

H2S ⇔ 2H+ +S2-

C đúng. NaHSO4 → Na+ + HSO4

D sai vì HF là chất điện li yếu nên sử dụng mũi tên 2 chiều

CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

Câu 5. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây?

A. Tạo thành một chất kết tủa.

B. Tạo thành chất điện li yếu.

C. Tạo thành chất khí.

D. Một trong ba điều kiện trên.

Xem đáp án
Đáp án D

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

Chất kết tủa.

Chất điện li yếu.

Chất khí.

Câu 6. Trong các muối cho dưới đây: NaCl, Na2CO3, K2S, K2SO4, NaNO3, NH4Cl,  ZnCl2. Những muối nào không bị thuỷ phân?

A. NaCl, NaNO3, K2SO4.

B. Na2CO3, ZnCl2, NH4Cl.

C. NaCl, K2S, NaNO3, ZnCl2.

D. NaNO3, K2SO4,NH4Cl.

Xem đáp án
Đáp án A

Trong các muối cho dưới đây: NaCl, Na2CO3, K2S, K2SO4, NaNO3, NH4Cl, ZnCl2. Những muối nào không bị thuỷ phân là NaCl, NaNO3, K2SO4.

Câu 7. Cho 500 ml dung dịch NaOH 0,2M; NaAlO2 0,1M vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M; Ba(AlO2)2 0,1M thu được dung dịch A. Nồng độ ion OH- và AlO2- trong dung dịch A lần lượt là

A. 0,2M; 0,15M.

B. 0,3M; 0,2M.

C. 0,2M; 0,3M.

D. 0,3M và 0,15M.

Xem đáp án
Đáp án A

nNaOH = 0,5.0,2 = 0,1 mol;

nNaAlO2 = 0,5.0,1 = 0,05 mol

nBa(OH)2 = 0,5.0,1 = 0,05 mol;

nBa(AlO2)2 = 0,5.0,1 = 0,05 mol.

Các chất đều là chất điện li mạnh nên điện li hoàn toàn thành ion.

Vậy trong dung dịch A:

nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,1 + 2.0,05 = 0,2 mol ⟹ [OH-] = 0,2/1 = 0,2M

nAlO2- = nNaAlO2 + 2nBa(AlO2)2 = 0,05 + 2.0,05 = 0,15 mol ⟹ [AlO2-] = 0,15/1 = 0,15M

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li NaHSO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
2 31.221
Sắp xếp theo

Phương trình phản ứng

Xem thêm